Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Miliony na centra badawcze

Dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i innš niezbędnš infrastrukturę.
Rzeczpospolita
Ubiegajšc się teraz o dotacje na centra B+R firmy będš mogły, po raz pierwszy, poprawiać swe wnioski.
Po pienišdze z działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" firmy mogły sięgnšć już wczeœniej. Konkursy o te dotacje, organizowane bezpoœrednio przez Ministerstwo Rozwoju (Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju), odbyły się już w latach 2015-2017 r. Po dofinansowanie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych sięgnęły już m.in. takie firmy, jak myœlenicka spółka Tele-Fonika Kable (projekt „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Tele-Foniki Kable", przemyski Inglot na „Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych" czy też krakowska Selvita, będšca z gruntu badawczo-rozwojowš firmš zajmujšcš się głównie dostarczaniem kompleksowych rozwišzań z zakresu chemii, biotechnologii oraz bioinformatyki dla jednostek badawczo-rozwojowych i różnych gałęzi przemysłu, w tym dla sektora farmaceutycznego.

Na centra nowe i rozbudowę

Analogicznie jak w poprzednich konkursach, dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i innš niezbędnš infrastrukturę. Ma ona służyć prowadzeniu prac B+R, których celem jest powstanie innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania mogš być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów zwišzanych bezpoœrednio z realizacjš inwestycji.

Nowy system oceny

Aktualny konkurs niesie ze sobš daleko idšce zmiany w sposobie oceny wniosków. Po raz pierwszy od wejœcia w życie (2 wrzeœnia br.) nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej, która wprowadziła szereg ułatwień dla beneficjentów funduszy europejskich, zastosowany zostanie nowy system oceny wniosków umożliwiajšcy ich poprawę nie tylko od strony formalnej, ale także merytorycznej. Przykładowo, w ramach tzw. oceny obligatoryjnej dopuszcza się dokonywanie przez oceniajšcych, za zgodš wnioskodawcy, korekty wydatków kwalifikowalnych. Komisja oceny projektów może również wezwać przedsiębiorcę do poprawy wniosku w zakresie przyporzšdkowania wydatków do odpowiednich kategorii lub za jego zgodš samodzielnie dokonać przeniesienia kosztów do innej kategorii. Generalnie dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach pierwszego kryterium sprawdzajšcego, czy projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego, jak i kolejnych. W przypadku ich wszystkich wprost napisano, że „Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium."
– Dotychczas przedsiębiorca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój mógł poprawić wniosek po jego złożeniu, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Teraz pojawia się nowa możliwoœć. Firma, korzystajšc z wiedzy i zapytań ekspertów oceniajšcych jej projekt, będzie mogła poprawić wniosek w bardzo szerokim zakresie, nie tylko formalnym, ale i merytorycznym. Takš zmianę, nowe podejœcie umożliwiła nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej – mówi Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju. Dzięki nowemu procesowi oceny wniosków resort rozwoju spodziewa się więcej pozytywnie ocenionych projektów, bo wiele z tych dobrze rokujšcych nie zostanie wyeliminowanych z błahych powodów. Ma to też przyœpieszyć przyznawanie dotacji, bo poprawiane projekty będš ponownie oceniane w tym samym konkursie, a sami przedsiębiorcy już na bardzo wczesnym etapie będš mieli szansę dowiedzieć się, co w ich wnioskach wymaga korekty. Co więcej, ma to być dopiero poczštek zmian. – Konkurs ten będzie pierwszym, w którym zastosujemy ten nowy, zdecydowanie bardziej przyjazny dla przedsiębiorców, system oceny wniosków, ale nie ostatnim. Zamierzamy wprowadzić go także w kolejnych konkursach w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, organizowanych już w 2018 r. m.in. prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci. Finalnie ma to być bowiem rozwišzanie systemowe – zapowiada przedstawicielka resortu rozwoju. Ministerstwo wnioski będzie przyjmować od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. Do rozdysponowania jest 460 mln zł. O te pienišdze mogš ubiegać się wszystkie firmy, bez względu na ich wielkoœć. W ostatnim, tegorocznym naborze projektów, w którym wpłynęło ich 200, po dotacje sięgnęły przedsiębiorstwa różnej wielkoœci. Jednš z mikro firm była spółka Algaenautic, której przyznano dotację na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego majšcego na celu opracowanie technologii przemysłowej uprawy alg w klimacie umiarkowanym. Zaœ firmš œredniš była spółka Legia Warszawa, która chce utworzyć Centrum Badawczo-Rozwojowe LEGIA LAB w obszarze sportu i rehabilitacji.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL