Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Preferencje dla szybkiego internetu

shutterstock
Firmy telekomunikacyjne mogš już skorzystać z pożyczek na projekty zwišzane z rozwojem infrastruktury.

Pienišdze na nie pochodzš z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. – Na mocy umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego internetu" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, którš zawarliœmy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zawiaduje nimi Bank Gospodarstwa Krajowego – tłumaczy Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarzšdzajšca pionem funduszy europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Sš to pożyczki dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z całego kraju. – Nie obowišzuje żadna regionalizacja, a co za tym idzie jest to oferta dla firm z wszystkich województw – mówi Wolińska-Bartkiewicz. Jak podkreœla, jest ona kierowana nie tylko do podmiotów z sektora mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw, ale także i firm dużych.

Na co pożyczki?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni pożyczki mogš wykorzystać na realizację inwestycji polegajšcych na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć musi być zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego internetu. Co dokładnie można sfinansować? Chodzi m.in. o:

- roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej;

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych,

- niezbędne nadzory (archeologiczny, budowlany, autorski, inwestorski, itp.)

- nabycie prawa do dysponowania nieruchomoœciš zwišzanš z realizacjš projektu wraz z opłatami dla właœciciela, użytkownika wieczystego nieruchomoœci lub zarzšdcy nieruchomoœci;

- dostawę, instalację i uruchomienie urzšdzeń telekomunikacyjnych stanowišcych infrastrukturę aktywnš sieci szerokopasmowej;

- instalację linii kablowych i ich duktów do oraz wewnštrz budynków, w tym wewnštrz mieszkań;

- aktywne elementy sieci umieszczane lub instalowane w budynkach, w szczególnoœci koszty urzšdzeń abonenckich (przede wszystkim dotyczy to kosztów ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu), takie jak: aktywne elementy stanowišce zakończenie sieci, modemy i routery wyposażone np. w porty, złšcza, bramki VoIP czy interfejsy bezprzewodowe stanowišce dla użytkownika końcowego bezpoœredni punkt służšcy do podłšczenia wykorzystywanych w jego lokalizacji urzšdzeń;

- działania informacyjno-promocyjne (pod warunkiem, że sš zwišzane bezpoœrednio z realizowanym projektem – do wysokoœci 10 proc. jego wartoœci ogółem), takie jak: plakaty, ulotki, filmy promocyjne, tablice informacyjne i pamištkowe;

- nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych;

- opłaty publicznoprawne zwišzane z przygotowaniem i realizacjš projektu, w szczególnoœci z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń.

Szerzej niż dotacje

Ten rodzaj finansowania obejmuje więc znacznie szerszy katalog wydatków w porównaniu ze wsparciem dotacyjnym oferowanym w działaniu 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ważnš różnicš jest możliwoœć finansowania elementów aktywnej częœci infrastruktury telekomunikacyjnej oraz objęcie działaniem wszystkich obszarów adresowych, tj. zarówno punktów, na których nie występuje infrastruktura szerokopasmowa, jak również punktów z już istniejšcym dostępem NGA (o przepustowoœci 30 Mb/s i większej), œwiadczonym przez jednego lub więcej operatorów telekomunikacyjnych.

– Nie chodzi więc tylko o tzw. białe plamy, ale również o szare i czarne, a więc obszary z ograniczonym dostępem do szerokopasmowego internetu – tłumaczy Wolińska-Bartkiewicz. Pożyczki przeznaczone sš na finansowanie przedsięwzięć telekomunikacyjnych zgodnych z celem działania 1.1 PO PC, które jednoczeœnie nie zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku do poœrednika bezpoœrednio udzielajšcego wsparcia.

Zasady udzielania wsparcia sš preferencyjne w stosunku do standardowej rynkowej oferty pożyczkowej. Chodzi o pożyczki w złotych, od 20 tys. do 10 mln zł, z okresem kredytowania do piętnastu lat. Karencja w spłacie rat kapitałowych wynosi do 2,5 roku. Oprocentowanie w częœci wkładu funduszu funduszy jest preferencyjne (na zasadach pomocy de minimis) oraz rynkowe – oparte o stopę referencyjnš Komisji Europejskiej. Nie ma też prowizji i opłat od œrodków pochodzšcych z wkładu z funduszu funduszy.

Co prawda to BGK zarzšdza pulš pieniędzy na pożyczki, ale z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejsi sš tzw. poœrednicy finansowi (instytucje finansowe) wybrani przez BGK w przetargach, bo to oni bezpoœrednio oferujš pożyczki firmom.

Aktualnie o pożyczki przedsiębiorcy mogš ubiegać się w oddziałach Alior Banku (jedyny wybrany dotychczas przez BGK poœrednik) na terenie całego kraju. Jednak już 8 listopada br. Bank Gospodarstwa Krajowego poda nazwy innych instytucji finansowych, które też będš oferować te pożyczki, bo wtedy rozstrzygnie kolejne przetargi. Dostęp do pożyczek stanie się więc szerszy.

 

Polska bardziej cyfrowa dzięki funduszom UE 

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL