Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Szybkš ścieżkš po dotację z NCBR

123RF
Trwajš już dwa jednoczesne nabory projektów badawczo-rozwojowych firm w programie Inteligentny Rozwój.

Do 29 grudnia firmy z sektora małych i œrednich przedsiębiorstw, jak i duże mogš składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wnioski o dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 1.1.1 zwane potocznie „szybkš œcieżkš", ze względu na szybkš ocenę wniosków o dofinansowanie wynoszšcš 60 dni w przypadku firm mikro, małych i œrednich oraz 90 dni w przypadku firm dużych).

Dwa nabory i zmiany

Centrum prowadzi jednoczeœnie dwa konkursy z poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Pierwszy, z budżetem 1 mld zł, jest przeznaczony dla sektora MŒP. Drugi, z pulš 350 mln zł, dla firm dużych.

Jak podkreœla Kamil Melcer z NCBR, tym razem beneficjenci będš mogli po raz pierwszy sfinansować tzw. prace przedwdrożeniowe prowadzšce projekty do etapu komercjalizacji. Chodzi m.in. o opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badania rynku. Nowoœciš w konkursie dla dużych firm, jest też poszerzenie katalogu wnioskodawców o konsorcja. Muszš się one składać wyłšcznie z przedsiębiorstw (od 2 do 5), a ich liderami muszš być firmy duże. Jest to jednak dodatkowa szansa także dla firm z sektora MŒP.

 

30 X ruszy kolejny nabór w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR i PKP PLK

Beneficjenci chwalš

Na co konkretnie można pozyskać dotacje? - Włšczyliœmy zielone œwiatło dla bardzo szerokiego spektrum nowatorskich rozwišzań. Celowo nie okreœlamy obszarów badawczych ani nie wskazujemy konkretnych sektorów gospodarki, których majš dotyczyć projekty. Oczekujemy jednak, aby technologie i produkty, które powstanš dzięki naszemu wsparciu, wychodziły naprzeciw potrzebom rozwijajšcej się gospodarki i posiadały potencjał rynkowy – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR. Aby zobrazować, czego mogš dotyczyć badania można wskazać wybrane już w poprzednich konkursach projekty. Jednš z 450 firm, które pozyskały już dofinansowanie z „szybkiej œcieżki" jest Advanced Protection Systems z Gdyni. Spółka otrzymała grant na opracowanie i rozwój wielosensorowego systemu do wykrywania i œledzenia bezzałogowych statków powietrznych (system wychwytujšcy drony).

- Bez dotacji nie bylibyœmy w stanie udŸwignšć finansowo przedsięwzięcia, dlatego bardzo doceniamy pomoc z NCBR. Bez niej zabrakłoby nam funduszy na badania i doprowadzenie systemu do momentu wprowadzenia go na rynek – mówi Radosław Piesiewicz, prezes Advanced Protection Systems. Jak dodaje, opracowany przez jego firmę system wdrożono już na stadionie piłkarskim Arki Gdynia. – Była to pierwsza realizacja naszego systemu, dzięki której oficjalnie chroniliœmy rozgrywki młodzieżowych mistrzostw Europy U21 w piłce nożnej, które odbywały się m.in. w Gdyni – mówi

Piesiewicz przypomina, że firma już wczeœniej rozwijała bazowe systemy radarowe. – Kilka lat temu prowadziliœmy analizy rynkowe szukajšc swej niszy. Kierowaliœmy się w stronę dronów, ale gdy dwa lata temu dron przeleciał nad elektrowniš atomowš we Francji i wszyscy zdali sobie dopiero sprawę, że może to być zagrożenie, na które nie było wtedy odpowiedzi wiedzieliœmy już, że to nasza szansa – tłumaczy szef Advanced Protection Systems. – Teraz to już nie jest nisza, ale też nasza technologia jest już uznawana za wiodšcš w skali globalnej, a od maja br. można jš zakupić – dodaje Piesiewicz.

Innš firmš, która otrzymała dotację (prawie 3,5 mln zł) na opracowanie innowacyjnego modelu wibratora bezprzekładniowego oraz przesiewacza do recyklingu odpadów jest Goster z Bydgoszczy. - Gdyby nie dotacja, nie zdobylibyœmy się na tak duży projekt badawczy tym bardziej, że jesteœmy niewielkš firmš – mówi Paweł Pater z Gostera. – Za dofinansowanie, które wykorzystamy w 100 proc., bo nasz projekt trwa do marca 2019 r., kupiliœmy sprzęt badawczy i możemy współpracować nie tylko z naukowcami z Polski, ale i z Australii, a to ważne, bo w naszym kraju zjawiskami wibracji zajmuje się profesjonalnie naprawdę niewiele osób. Prototyp naszego wibratora waży 300 kg, a maszyna, w której go używamy, 2 tony. Waga takich maszyn dochodzi do 40 t i produkujš je wielkie œwiatowe koncerny. Dlatego dla nas to ze wszech miar prestiżowy projekt będšcy dużym skokiem w przyszłoœć – dodaje Pater.

Firma opatentowała już swoje unikalne w skali œwiata rozwišzanie (patent ruchu jałowego i zasilania z wibratora). – Żywotnoœć naszych wibratorów, które mogš znaleŸć zastosowanie w różnych maszynach nie tylko do przesiewu odpadów, ale także w przemyœle wydobywczym czy spożywczym, jest kilkukrotnie wyższa od dotychczasowych. Umożliwiajš też one sprawdzenie, przy jakich ruchach dochodzi do najlepszego przesiewu materiałów, a jest to też i oszczędnoœć energii, bo jednym silnikiem zasilamy dwie maszyny – tłumaczy Pater przyznajšc, że gdyby nie dotacja, dojœcie firmy do takiego rozwišzania zajęłoby 10-15 lat,.

Inne przykłady dotowanych projektów to: „Rozwój UnitDoseOne - inteligentnego aptekomatu nowej generacji optymalizujšcego pracę aptek szpitalnych oraz proces logistyki lekowej w szpitalu – UnitDoseOne" łódzkiej spółki QUIZIT czy też opracowanie prototypu multimodalnego tomografu ultradŸwiękowego do diagnostyki piersi spółki Dramiński z Olsztyna.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL