Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

340 mln zł na wspólne projekty

Rzeczpospolita
Na konsorcja firm i jednostek naukowych czekajš granty z Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) czeka wcišż na projekty konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorstw obejmujšce badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogš być dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo Badawcze"). O dofinansowanie mogš ubiegać się wyłšcznie konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa. W ich skład może wejœć maksymalnie pięć podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30 proc. Członkowie konsorcjum nie muszš pochodzić z jednego województwa, jego liderem musi być za to jednostka naukowa. Na ubieganie się w tym roku o dofinansowanie na takie wspólne przedsięwzięcia nauki i biznesu czasu zostało już jednak niewiele, bo wnioski można składać do 12 wrzeœnia. Trwajšcy od 12 czerwca br. nabór projektów jest podzielony na trzy etapy i wszedł już w ostatniš fazę.

W okresie 2014-2020 to przede wszystkim NCBR dzieli dotacje dla firm

Szeroki zakres

– Konkurs Regionalne Agendy Naukowo Badawcze (RANB) to przede wszystkim szansa na zdynamizowanie rozwoju wielu regionów naszego kraju. Konsorcja utworzone przez jednostki naukowe i przedsiębiorców mogš otrzymać dofinansowanie nowatorskich pomysłów w obszarach ustalonych wspólnie z urzędami marszałkowskimi w porozumieniu m.in. z przedstawicielami regionalnych oœrodków naukowych. Oznacza to, że projekty stanowić będš odpowiedŸ na zdiagnozowane potrzeby poszczególnych częœci kraju – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Aleksander Nawrat, wicedyrektor NCBR.

Regionalne agendy naukowo-badawcze majš umożliwić zapewnienie właœciwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R), wpisujšcych się w regionalne inteligentne specjalizacje. Pozwolš też na wyselekcjonowanie najwyższej jakoœci projektów majšcych znaczšcy wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.

Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia, które obejmujš badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogš uzyskać dofinansowania). Uzupełnieniem wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalnoœci gospodarczej.

– Zakres prac badawczych i rozwojowych objętych wsparciem w ramach konkursu jest doœć szeroki, tym samym liczymy na różnorodnš tematykę projektów, które przyczyniš się w przyszłoœci do rozwoju gospodarczego i społecznego – zachęca prof. Nawrat. Każdy projekt składany w konkursie powinien tematycznie wpisywać się w jeden z obszarów wskazanych w dokumencie „Zakres regionalnych agend naukowo-badawczych". Obejmuje on 26 komplementarnych obszarów badawczych, które powstały w wyniku zebrania ponad 3 tys. tematów (tj. zagadnień badawczych zwišzanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami) nadesłanych przez samorzšdy wszystkich szesnastu województw.

Przykładowe projekty

Tegoroczny konkurs nie jest pierwszym w tym schemacie pomocy. Pierwszy odbył się w ubiegłym roku. Wtedy do NCBR wpłynęło 365 wniosków o granty. Dwadzieœcia trzy z nich otrzymało dotacje. Jakie to przedsięwzięcia?

Przykładowo, konsorcjum Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) i spółki Silten Terbud otrzymało dofinansowanie na opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów. Z kolei Politechnice Lubelskiej i spółce PGE Dystrybucja przyznano grant na „Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturš oœwietleniowš". Uczelnie politechniczne dominujš zresztš w zestawieniu dotowanych projektów. Politechnika Białostocka i Marine Projects LTD pozyskały finansowanie na technologię węzła wydechu dla silników spalinowych małych i œrednich jednostek pływajšcych, a Politechnika Wrocławska i Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej na opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urzšdzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła.

Analiza rekomendowanych do dofinansowania w ubiegłorocznym, pionierskim konkursie wskazuje też, że zwykle sš to konsorcja jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa, co zapewne ułatwia prowadzenie projektu niż ma to miejsce w przypadku większej liczby konsorcjantów.

Jak zapewnia Jolanta Wudarczyk-Czapczuk, koordynator programu RANB w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, bieżšcy konkurs jest organizowany na zmienionych, sprzyjajšcych konsorcjantom zasadach.

– Wyeliminowaliœmy wštpliwoœci interpretacyjne, wydłużyliœmy też okres od ogłoszenia konkursu do rozpoczęcia naboru, a sam nabór trwa trzy miesišce – mówi ekspertka NCBR. I przypomina, że jeœli idzie o firmy, to o dotacje mogš się ubiegać wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkoœć. Jest to więc oferta zarówno dla tych z sektora MŒP, jak i dużych podmiotów.

 

 W poszukiwaniu najlepszych projektów

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL