Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

B+R także w średnich miastach

Bloomberg
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci w dwóch konkursach oferuje swe najpopularniejsze dotacje z UE.

Chodzi o granty z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 3.2.1) pod nazwš „Badania na rynek". Ich celem jest wsparcie projektów inwestycyjnych obejmujšcych wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzšcych do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. Innowacje te muszš mieć skalę co najmniej polskiego rynku, czyli nie mogš mieć w kraju odpowiednika.

Jak dotšd Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) zorganizowała cztery konkursy w tym schemacie pomocy dla sektora mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw. Firmy złożyły ponad 600 wniosków. PARP przyznała ponad 150 dotacji. W œrodę Agencja ogłosiła jednoczeœnie dwa kolejne konkursy (odpowiednio jest to pišty i szósty nabór projektów) w tym schemacie pomocy dla firm.

Dla œrednich miast

Obydwa majš wysokie budżety i obydwa sš organizowane na nowych, bardziej przyjaznych dla przedsiębiorców zasadach. Pierwszy, ogólny dla inwestycji realizowanych w całej Polsce z pulš 750 mln zł i drugi, będšcy nowoœciš wynikajšcš z realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a w szczególnoœci tzw. Pakietu dla œrednich miast, dedykowany właœnie im z pulš 400 mln zł. W przypadku drugiego konkursu chodzi o lokalizację inwestycji przedsiębiorców na terenie wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju, czyli 255 miast œrednich, w tym 122 tracšcych funkcje społeczno-gospodarcze. Konkretne lokalizacje okreœlono w regulaminie konkursu. Jednoczeœnie wprowadzono nowe kryterium formalne – specyficzne „wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie w konkursach równoległych".

Łatwiej małym firmom

Firmy mogš liczyć na bardziej przyjazne zasady przyznawania wsparcia niż ostatnio. Jak podkreœla Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP wprowadzone zmiany powinny ułatwić ubieganie się o te dotacje, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których obniżono minimalnš wartoœć kosztów kwalifikowanych z 10 do 5 mln zł, a także obniżono z 1 mln zł do 600 tys. zł wymaganš kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwajšcym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie trzech lat poprzedzajšcych rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia. Zmiany te sš dobrze oceniane przez doradców.

– Daje to szansę na uzyskanie dofinansowania podmiotom o znaczšco mniejszych potrzebach inwestycyjnych, których produkty lub usługi mogš być równie innowacyjne i atrakcyjne rynkowo, jak w przypadku firm realizujšcych większe przedsięwzięcia. Natomiast zmiana kryterium formalnego dotyczšcego uzyskiwanych przez podmiot aplikujšcy przychodów ze sprzedaży przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tymi dotacjami. Dotychczas obowišzujšcy wymóg osišgnięcia minimum 1 mln zł dla wielu małych firm stanowił barierę nie do przejœcia – ocenia Łukasz Pupek, partner w jednej z warszawskich firm doradczych.

Ponadto, dla wszystkich aplikujšcych zastosowano preferencje (w miejsce obowišzku) dla projektów pozytywnie oddziałujšcych na zrównoważony rozwój. Zmieniono też punktację w kryterium „przygotowanie projektu do realizacji", w którym aż dwa dodatkowe punkty mogš uzyskać przedsięwzięcia, które sš w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadajš pozwolenie na inwestycję lub decyzję o œrodowiskowych uwarunkowaniach albo zaœwiadczenie o braku koniecznoœci uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

- Przygotowujšc projekty zachęcamy do równoległego wnioskowania o pozwolenie na inwestycję lub decyzję o œrodowiskowych uwarunkowaniach, co ułatwi uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszy wdrożenie i rozliczenie projektu – tłumaczy Wójtowicz. A to ważne, bo jak wskazuje przedstawicielka PARP firmy będš miały teraz mniej czasu na realizację inwestycji. Okres ten skrócono z 3 lat do 2,5 roku (30 miesięcy).

– To jasny sygnał dla przedsiębiorców, że promowane będš dobrze przygotowane projekty o przemyœlanej koncepcji wdrożenia (w zakresie harmonogramu, analizy ryzyk czy zasobów technicznych i kadrowych, jakimi dysponuje wnioskodawca) – ocenia Pupek.

Dłuższy nabór

Wnioski od firm PARP będzie przyjmowała od 5 wrzeœnia br. do 28 lutego 2018 r. Konkurs podzielony jest na etapy, które kończš się odpowiednio: 30 wrzeœnia, 31 paŸdziernika i 31 grudnia br. oraz 28 lutego 2018 r. – W ten sposób wczeœniej zajmiemy się ocenš napływajšcych wniosków – zapowiada Wójtowicz.

- Po raz pierwszy mamy do czynienia z tak długo trwajšcym naborem obejmujšcym okres aż pół roku (dotychczas realizowane konkursy trwały ok. 2-3 miesišce). To dobra wiadomoœć dla wnioskodawców, którzy zyskajš więcej czasu np. na skompletowanie niezbędnej dokumentacji œrodowiskowej albo zlecenie lub realizację dodatkowych prac badawczych nad nowymi produktami – uważa Łukasz Pupek.

Wsparcie przy wdrażaniu projektu

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL