Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Projekty B+R poza Mazowszem

Aktualnie NCBR prowadzi 9 naborów w dwóch programach operacyjnych.
123rf
Małe i œrednie firmy z 15 regionów mogš skorzystać z uproszczonego dostępu do dotacji na projekty badawcze.

Takš możliwoœć oferuje im teraz, po raz pierwszy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), rozdzielajšce w okresie 2014-2020 większoœć dotacji z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, przede wszystkim małych i œrednich (MŒP). Z uproszczonego dostępu do grantów mogš skorzystać MŒP, które chcš realizować swe przedsięwzięcia badawcze w piętnastu województwach (poza Mazowszem). To dotacje z PO IR, a konkretnie z poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Ten schemat pomocy jest zwany potocznie „szybkš œcieżkš" ze względu na krótki okres oczekiwania na wydanie decyzji o przyznaniu dofinansowania. Co do zasady, NCBR decyzje w przypadku MŒP wydaje do ok. 60 dni, a dla dużych firm do ok. 90 dni od dnia zamknięcia naboru.

Szybka œcieżka podzielona jest zasadniczo na dwie, a de facto na trzy częœci. Po pierwsze, dotacje trafiajš do sektora MŒP. Po drugie, do firm dużych. Przy czym pula dla sektora MŒP jest dodatkowo rozbita na dwie częœci. Pierwsza dotyczy mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw ze wszystkich województw, a druga firm z sektora MŒP z tzw. regionów słabiej rozwiniętych, a więc wszystkich województw poza Mazowszem.

- Współfinansujšc projekty badawczo-rozwojowe polskich firm niejako ubezpieczamy ryzyko zwišzane z ich realizacjš. Jednoczeœnie, zwłaszcza w konkursach „szybkiej œcieżki", wprowadziliœmy kolejne udogodnienia na etapie składania i oceny wniosków. Tym samym zachęcamy przedsiębiorców i ułatwiamy im rozpoczęcie działalnoœci innowacyjnej. Uruchamiamy programy dostosowane do potrzeb konkretnych grup firm – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Uproszczona oferta

- Obecnie prowadzimy nabór w konkursie adresowanym przede wszystkim do tych firm, które nie prowadziły jeszcze prac badawczo-rozwojowych. Szukamy dobrych projektów mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw, które pozwolš się im rozwijać w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych – tłumaczy szef NCBR.

Chodzi właœnie o aktualny, trwajšcy od 1 czerwca br. nabór w szybkiej œcieżce z budżetem 150 mln zł. Mikro, mali i œredni przedsiębiorcy mogš ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujšcych realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych nad rozwišzaniami technologicznymi i produktami, wspierajšcymi prowadzonš działalnoœć gospodarczš oraz wzmacniajšcymi ich pozycję konkurencyjnš. Innymi słowy, chodzi o opracowanie nowego lub znaczšco ulepszonego produktu, usługi lub procesu.

Co ważne, konkurs dla MŒP realizujšcych projekty poza województwem mazowieckim (nie liczy się miejsce zarejestrowania spółki, ale lokalizacja przedsięwzięcia) prowadzony jest w oparciu o uproszczone zasady. Jego nowatorska formuła jest dopasowana do potrzeb firm. Formalnoœci ograniczono do niezbędnego minimum. Nabory wniosków prowadzone sš etapami, w cyklach miesięcznych, a okres wydania decyzji o dofinansowaniu to ok. 60 dni.

NCBR chce przycišgnšć do programu nowych wnioskodawców, czemu służy zmniejszenie wymaganych kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartoœć projektu to 300 tys. zł (w regularnej „szybkiej œcieżce" to minimum 2 mln zł), a maksymalna - 1,5 mln zł. Poprawne formalnie wnioski składane online (system „pomaga" w ich wypełnianiu) sš oceniane przez trzech niezależnych ekspertów zewnętrznych na zasadzie konsensusu. Nie ma więc tym razem tzw. oceny panelowej, podczas której przedsiębiorca stawał bezpoœrednio przed ekspertami i niejako bronił swego projektu.

Nowoœć na skalę firmy

Jednoczeœnie, majšc na uwadze, że grupš docelowš będš przedsiębiorcy, którzy nie majš dużego doœwiadczenia w prowadzeniu działalnoœci B+R, zmieniono wymogi dotyczšce niektórych kryteriów wyboru projektów. Jak podkreœla Maciej Chorowski tym razem NCBR nie szuka projektów o niezwykle wysokiej skali innowacyjnoœci.

- Nie muszš to być innowacje w skali kraju. Może to być opracowanie nowego, ale także znaczšco ulepszonego produktu, technologii czy usługi, która zwiększy konkurencyjnoœć danej firmy, zapewniajšc jednoczeœnie lepszš jakoœć jej klientom – tłumaczy szef NCBR.

Jakie zatem to mogš być przedsięwzięcia? NCBR wskazuje kilka przykładów projektów małych i œrednich firm spoza Mazowsza z poprzednich konkursów „szybkiej œcieżki". Pierwszy to firma Goster z Bydgoszczy, która skonstruowała przesiewacz do recyklingu odpadów. Drugi to prototyp multimodalnego tomografu ultradŸwiękowego do diagnostyki piersi, stworzony przez spółkę Dramiński z Olsztyna. Kolejny przykład to firma MEGA z Bełżyc, która stworzyła prototyp kombajnu do zbioru brokułów. Z kolei firma QUIZIT z Łodzi skonstruowała UnitDoseOne – aptekomat nowej generacji, usprawniajšcy pracę aptek szpitalnych oraz proces logistyki lekowej w szpitalu. Wreszcie firma Advanced Protection Systems z Gdyni opracowała wielosensorowy system do wykrywania i œledzenia bezzałogowych statków powietrznych (system wychwytujšcy i neutralizujšcy drony).

Na wnioski firm z sektora MŒP, które chcš realizować projekty badawczo-rozwojowe poza Mazowszem, NCBR czeka do 31 sierpnia br.

 

Szybka œcieżka do dofinansowania

 

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL