Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2016

Ruszyła akcja „prostsze fundusze”

Bloomberg
Zmiany, które ułatwiš i przyspieszš podział pieniędzy unijnych, wejdš w życie w pierwszym półroczu 2017 r. Przygotował je resort rozwoju.

Choć ostatnio widać wyraŸne przyspieszenie w dystrybucji pieniędzy unijnych z nowego rozdania (tak zawsze jest pod koniec roku), to jednak Ministerstwo Rozwoju chce ich inwestowanie jeszcze bardziej przyœpieszyć. Ma to nastšpić dzięki pakietowi uproszczeń, które zaprezentował już resort, a które stanowiš jeden z elementów ogłoszonej niedawno konstytucji biznesu.

Zmiany majš nie tylko uproœcić rozdział pieniędzy, ale i póŸniejszš realizację dotowanych projektów. – Wiem że szereg z tych zmian brzmi bardzo technicznie, by nie rzec biurokratycznie, ale sš to zmiany zgłaszane przez samych beneficjentów. Wiele z nich już konsultowaliœmy. Zależy nam na tym, aby w ich rezultacie fundusze europejskie jeszcze efektywniej pracowały dla dobra naszej gospodarki – mówił Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju podczas konferencji „Fundusze europejskie. Nowoczesna gospodarka siłš rozwoju", na której zaprezentował uproszczenia, które w większoœci zawierajš się w nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnoœci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, czyli tzw. ustawy wdrożeniowej.

Rzecznik beneficjentów

Jakie to zmiany? Jednš z nich jest powołanie instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich, który będzie dbał o interesy beneficjentów. Będzie też gromadził wnioski i postulaty zwišzane z realizacjš programów operacyjnych. W razie problemów ma udzielać wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami.

– Chcemy, aby rzeczników obligatoryjnie powołały wszystkie tzw. instytucje zarzšdzajšce, ale prawo do ich powołania otrzymajš też instytucje poœredniczšce i wdrażajšce. Pierwszy dobry przykład już jest. Rzecznika powołano w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci – mówił Kwieciński.

Konkursy na dotacje będš mogły być dzielone na rundy, co oznacza, że aplikujšcy, którzy nie zdšżš złożyć wniosku w terminie, będš mogli to zrobić w kolejnej rundzie. Wnioski będzie też można poprawiać. Jeœli będzie to konieczne na etapie oceny, instytucja prowadzšca nabór skontaktuje się z wnioskodawcš z proœbš o dokonanie zmian.

Wniosek nie zostanie odrzucony na wstępnym etapie, co oznacza, że więcej projektów będzie miało szansę na dofinansowanie. Korekta wniosku będzie możliwa zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej.

Mniej dokumentów

Ułatwieniem będzie też zwolnienie wnioskodawców z obowišzku dostarczenia dokumentów, które instytucja może uzyskać sama, np. zaœwiadczenia z urzędu skarbowego lub ZUS. Dojdzie też do ograniczenia liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu. Przewidziano bowiem rezygnację z wytycznych programowych, które obecnie beneficjenci muszš stosować. A jest ich niemało. Aktualnie muszš dostosować się do zapisów ok. 100 różnych dokumentów. Zamysł jest taki, aby beneficjent, który podpisze umowę, był zwišzany tylko postanowieniami wytycznych ministra rozwoju i finansów w œciœle wskazanym zakresie. Zniknie więc obowišzek analizowania dużej liczby dokumentów.

Krótsze odwołania

Obecnie, ze względu na brak regulacji w tym zakresie, instytucje majš swobodę postępowania z wnioskiem o dofinansowanie objętym procedurš odwoławczš. Niejednokrotnie dokonujš ponownej oceny nie tylko zaskarżonych kryteriów, co może powodować pogorszenie oceny, jakš otrzymał wniosek o dofinansowanie. Zmiany przewidujš, że w przypadku protestu instytucja jest zwišzana treœciš zastrzeżeń zgłoszonych przez wnioskodawcę. Oznacza to, że analizujšc protest, instytucja nie może pogorszyć sytuacji, a tym samym oceny wnioskodawcy.

Przewidziano też możliwoœć wycofania protestu wobec negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca będzie miał możliwoœć ponownego złożenia wniosku w kolejnej rundzie albo w następnym konkursie. Skrócš się terminy postępowania odwoławczego. Z 21 do 14 dni skrócono termin weryfikacji zasadnoœci protestu przez instytucję, która oceniała projekt, przed jego przekazaniem do instytucji odwoławczej. Czas na rozpatrzenie protestu skraca się z 30 do 21 dni, a na łšczne rozpatrzenie protestu – z 60 do 30 dni. Ułatwienia będš też dotyczyły realizacji projektów partnerskich i rozliczania wszystkich projektów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL