Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2016

Unijne pożyczki i poręczenia we współpracy z BGK w ramach JEREMIE 2 na Opolszczyźnie

www.sxc.hu
Już dziewišty region zaoferuje nowe unijne pożyczki i poręczenia we współpracy z BGK.

Województwo (tak jak już wczeœniej osiem innych) zdecydowało się na dystrybucję nowej zwrotnej pomocy finansowej w modelu JEREMIE 2. To mechanizm, który polega na przekazaniu okreœlonej kwoty pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego w zarzšd Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank pełnišc rolę tzw. menedżera funduszu funduszy będzie zarzšdzał tymi pieniędzmi i wybierze poœredników finansowych (np. banki komercyjne i spółdzielcze, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), którzy zaoferujš sektorowi małych i œrednich przedsiębiorstw oraz innym wskazanym odbiorcom preferencyjne pożyczki i poręczenia.

Ponad 300 mln zł

Na inwestycje i rozwój przedsiębiorczoœci z Opolszczyzny trafi łšcznie 336 mln zł. W ramach łšcznej kwoty przeznaczonej na finansowanie zwrotne 286 mln zł będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a ponad 50 mln zł stanowić będš œrodki wnoszone przez poœredników finansowych. – To bardzo ważne pienišdze w opolskim regionalnym programie operacyjnym. Przeznaczone sš na pożyczki i poręczenia, a to oznacza, że będš pracować na rzecz przedsiębiorców wiele lat służšc rozwojowi firm, a przez to również rozwojowi naszej gospodarki – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

– Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie zarzšdzania œrodkami przeznaczonymi na instrumenty finansowe jest na tyle atrakcyjna, że chcš z niej skorzystać kolejne regiony. Z przebiegu przygotowań wnioskujemy, że do dziewięciu województw, które już podpisały umowy i będš wraz z BGK realizowały swoje programy, dołšczš wkrótce kolejne – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarzšdu BGK. Jak dodaje, regionów, które będš współpracowały z BGK w okresie 2014-2020 poprzez inicjatywę JEREMIE 2 ma być ostatecznie aż 15. – Jeszcze w grudniu podpiszemy umowę z Małopolskš. A z kolejnymi pięcioma regionami w przyszłym roku – zapowiada Cieszyński. Jedynym województwem, które nie będzie współpracowało z BGK jest Œlšsk. Regiom zaoferuje jednak pienišdze zwrotne ze swojego nowego programu regionalnego, tyle że we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Marszałek Buła tłumaczšc, dlaczego teraz region wišże się z BGK (w okresie 2007-2013 Opolskie również oferowało pomoc zwrotnš, ale w modelu bez menedżera funduszu funduszy) odpowiada, że wynika to z kilku powodów. – Po pierwsze w poprzednim okresie nie wdrażaliœmy instrumentów zwrotnych na tak dużš skalę. Wtedy było to 100 mln zł, teraz jest ponad trzy razy tyle. Bez skutecznego i doœwiadczonego operatora byłoby nam trudno zarzšdzać takš pulš. Po drugie, ważne jest to, kto na bardzo konkurencyjnym rynku usług finansowych dysponuje kapitałem w postaci dobrych, rzetelnych klientów. Po trzecie, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Rozwoju, które chce stworzyć trwały i jednolity system dystrybucji zwrotnej pomocy finansowej dla sektora MŒP, który będzie działał także po 2020 roku – tłumaczy marszałek Buła.

Nie tylko firmy

W ramach współpracy z samorzšdem województwa opolskiego BGK podpisał umowy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Opolskie uruchamia bowiem zwrotne formy finansowania z pieniędzy unijnych na rzecz rozwoju MŒP, ale także wsparcia inwestycji z zakresu efektywnoœci energetycznej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Pienišdze będš więc dostępne dla przedsiębiorstw, ale też wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób bezrobotnych. – Kluczowš grupę odbiorców pomocy stanowiš przedsiębiorcy. Do sektora MŒP trafi 275,8 mln zł – zaznacza Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Pienišdze w postaci preferencyjnych pożyczek i poręczeń majš umożliwić finansowanie:

- kapitału zalšżkowego na rozruch oraz rozszerzenie działalnoœci gospodarczej, w tym nie tylko podstawowej, ale także na realizację nowych projektów czy przechodzenie na nowe rynki i rozwišzania;

- budowy, rozbudowy i zakupu wyposażenia przez MŒP dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalnoœci innowacyjnej regionu;

- kosztów tworzenia i poszerzania zdolnoœci przedsiębiorstw do rozwoju produktów i usług;

- kosztów inwestycji z zakresu poprawy efektywnoœci energetycznej oraz zmniejszania zapotrzebowania na energię w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

- kosztów inwestycji z zakresu wykorzystania odnawialnych Ÿródeł energii oraz efektywnoœci energetycznej przez MŒP;

- kosztów rozpoczęcia działalnoœci gospodarczej przez osoby bezrobotne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL