Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2016

Program operacyjny „Inteligentny rozwój" wsparciem w rozwoju biznesu

123rf.com
Pienišdze unijne i krajowe z programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" posłużš wsparciu innowacyjnych przedsiębiorstw w formie funduszu gwarancyjnego.

Fundusz utworzy jedyny bank państwowy, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wchodzšcy w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. BGK podpisał już ze Skarbem Państwa (reprezentowanym przez resorty rozwoju i finansów) umowę na jego utworzenie. Fundusz gwarancyjny został zasilony pulš 643 mln zł z budżetu programu operacyjnego „Inteligentny rozwój", w tym 525 mln zł pochodzi ze œrodków unijnych, a 118 mln zł to wkład krajowy.

Pienišdze te zostanš wykorzystane do udzielania mikro, małych i œrednim przedsiębiorstwom (MŒP) gwarancji spłaty kredytów. Pomoc ta ułatwi dostęp do finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorców z sektora MŒP, prowadzšc do wzrostu konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci gospodarki. Przy zakładanym mnożniku finansowym w wysokoœci 3, wkład finansowy Unii Europejskiej przeznaczony na wsparcie pozwoli na udzielenie gwarancji o wartoœci 1,4 mld zł, a tym samym na zabezpieczenie akcji kredytowej o wartoœci ok. 1,7 mld zł.

Udział banków komercyjnych

Gwarancje ze œrodków programu „Inteligentny rozwój" będš udzielane w ramach limitów udostępnionych poszczególnym bankom kredytujšcym w ramach umów portfelowych. Gwarancje funduszu będš zabezpieczać kredyty w złotych, udzielone zgodnie z zasadami obowišzujšcymi w banku kredytujšcym przedsiębiorcom z sektora MŒP spełniajšcym kryteria kwalifikowalnoœci. Gwarancje będš nieodpłatne, zabezpieczš do 80 proc. kapitału kredytu na kwotę do 10 mln zł i na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Pomoc de minimis

Wsparcie gwarancyjne udzielone firmom z sektora MŒP stanowić będzie pomoc de minimis albo pomoc publicznš w wysokoœci odpowiadajšcej ekwiwalentowi dotacji brutto wyliczonemu przy pomocy przyjętej metodologii.

Okres realizacji projektu rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i zakończy 31 grudnia 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego zakłada, że umowy portfelowe z bankami zawrze pod koniec lutego 2017 r. Następnie banki komercyjne będš udzielały przedsiębiorcom gwarancji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL