Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2016

Osiem województw powierzyło BGK zarzšdzanie pomocš zwrotnš dla firm z programów unijnych

Bloomberg
Kolejne województwa powierzajš bankowi zarzšdzanie pomocš zwrotnš dla firm z programów regionalnych.

Chodzi o pienišdze z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, które marszałkowie wydzielili na zwrotne wsparcie finansowe w formie m.in. pożyczek, poręczeń i wejœć kapitałowych do mikro, małych i œrednich firm. W poprzednim okresie takš ofertę finansowego wsparcia sektora MŒP miały wszystkie województwa, choć przyjmowały one różne modele dystrybucji tej pomocy. Jednym z nich była tzw. inicjatywa JEREMIE (model z funduszem powierniczym), którš realizowało w latach 2007-2013 siedem regionów, z czego szeœć we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako menedżerem funduszu powierniczego.

Model ten polega na tym, że władze województwa zawierajš umowę z BGK, który otrzymuje w zarzšd okreœlonš pulę pieniędzy z programu regionalnego na finansowanie zwrotne sektora MŒP. Następnie bank wybiera tzw. poœredników finansowych, którymi mogš być: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki komercyjne i spółdzielcze oraz instytucje otoczenia biznesu. I to one po zawarciu umów z BGK oferujš już bezpoœredniš pomoc finansowš np. w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń przedsiębiorcom z sektora MŒP z danego regionu. Na taki model, zwany obecnie JEREMIE 2, zdecydowało się już osiem z szesnastu regionów.

Ósemka z umowami

Pierwszymi województwami, które zawarły umowy z BGK, były odpowiednio: pomorskie, wielkopolskie i łódzkie. Następnie w ich œlady poszło zachodniopomorskie, a w ubiegłym tygodniu dołšczyła kolejna czwórka: Podlasie, Dolny Œlšsk. Lubelszczyzna i Podkarpacie. Tylko do tych trzech ostatnich regionów trafi prawie 1,5 mld zł dla firm. Jednak to umowa z Podlaskim jest szczególna.

– W poprzedniej perspektywie finansowej współpracowaliœmy z szeœcioma regionami. Umowa z województwem podlaskim jest pierwszš w tej perspektywie z województwem, z którym wczeœniej nie współpracowaliœmy – tłumaczy Przemysław Cieszyński, członek zarzšdu BGK.

– Umowa, którš podpisaliœmy, to bardzo ważny element wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pozwala uruchomić duże œrodki, które będš pracowały dla dobra województwa. Cieszymy się, że te działania będzie wdrażał tak doœwiadczony partner, jakim jest BGK – mówi Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Po Podlasiu na współpracę z BGK zdecydowały się Lubelskie, Dolnoœlšskie (współpracowało z BGK w latach 2007-2013) i Podkarpackie. Umowy z nimi, tak jak z Podlaskim, bank zawarł na okres od listopada 2016 r. do grudnia 2023.

Na Podkarpaciu pula wyniesie 257,05 mln zł (w tym 218 mln zł z UE), w Lubelskim 425,85 mln zł (362 mln zł z UE), a w Dolnoœlšskim 757,96 mln zł (642 mln zł z UE). Pienišdze te trafiš głównie na inwestycje prowadzšce do wzrostu konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci przedsiębiorstw, ale odbiorcami mogš być też m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz bezrobotni planujšcy rozpoczęcie działalnoœci gospodarczej. Przedsiębiorcy będš mogli skorzystać m.in. z poręczeń, pożyczek obrotowo-inwestycyjnych, mikropożyczek, pożyczek inwestycyjnych i pożyczek na wdrożenie wyników działalnoœci badawczo-rozwojowych, a także wejœć kapitałowych.

Wspierane będš również inwestycje poprawiajšce efektywnoœć energetycznš w przedsiębiorstwach i budownictwie mieszkaniowym, prowadzšce do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na œrodowisko oraz projekty obejmujšce rozwój lub rozbudowę istniejšcego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urzšdzenia prowadzšce do zwiększenia skali działalnoœci firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Pomoc trafi też na tworzenie nowych miejsc pracy.

– Wybraliœmy do dofinansowania projekty dotyczšce uruchomienia wsparcia w formie mikropożyczek, pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców. W sumie to ok. 757 mln zł, które będzie można przeznaczyć na rozwój działalnoœci innowacyjnej przedsiębiorstw i wzmocnienie konkurencyjnoœci dolnoœlšskich przedsiębiorców. Wsparcie obejmie przedsiębiorców oraz osoby pozostajšce bez pracy. Szacujemy, że z pomocy może skorzystać nawet kilka tysięcy beneficjentów – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnoœlšskiego.

Kolejni dołšczš

Na umowach z połowš województw BGK nie zamierza poprzestać. – Nasz plan jest bardzo ambitny. Docelowo chcemy podpisać umowę z 13 regionami, z czego 10 w tym roku – zapowiada Cieszyński.

– W pozostałych regionach trwajš zaawansowane prace nad uruchomieniem instrumentów finansowych do końca bieżšcego roku. Ministerstwo aktywnie wspiera te działania i oczekuje, że już niedługo kolejne regiony podpiszš umowy z BGK – potwierdza Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL