Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2016

Jak skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych

Archiwum
Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z usług rozwojowych, w tym szkoleniami, powinni zapoznać się bliżej z Bazš Usług Rozwojowych, prowadzonš przez Polskš Agencjš Rozwoju Przedsiębiorczoœci

Baza Usług Rozwojowych (wczeœniej był to Rejestr Usług Rozwojowych) to bezpłatne narzędzie informatyczne finansowane z programu operacyjnego „Wiedza edukacja rozwój" dostępne pod adresem: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Baza umożliwia znalezienie i skorzystanie z zarejestrowanych w niej różnych usług rozwojowych takich jak: szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, e-learning czy studia podyplomowe, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale nie tylko. Baza umożliwia dostawcom usług darmowš prezentację ich ofert szerokiemu gronu odbiorców. W bazie może się znaleŸć każda firma (również jednoosobowa), która œwiadczy usługi w zakresie edukacji i rozwoju. Jak się w niej znaleŸć jeœli jest się przedsiębiorcš lub oferujšcym usługi?

Kilka kroków

Krok 1. WejdŸ na stronę uslugirozwojowe.parp.gov.pl i załóż konto. Rejestracja trwa krócej niż dwie minuty i wymaga podania tylko podstawowych danych oraz numeru PESEL. Jest to krok wspólny dla przedsiębiorców i podmiotów oferujšcych usługi rozwojowe.

Krok 2. Utwórz profil w ramach konta i zarzšdzaj usługami rozwojowymi. Można stworzyć dwa profile. Pierwszy z nich to „Uczestnik instytucjonalny". To profil przeznaczony wyłšcznie dla przedsiębiorców/pracodawców, którzy chcš delegować swych pracowników do udziału w wybranej usłudze. Założenie profilu umożliwia ich delegowanie oraz ocenę usługi po jej zakończeniu. Ocena będzie widoczna dla innych użytkowników, co pozwoli wybrać im najlepsze usługi.

Profil drugi to „Podmiot œwiadczšcy usługę rozwojowš". To profil przeznaczony wyłšcznie dla użytkowników, którzy zamierzajš rejestrować usługi rozwojowe. Utworzenie profilu wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów okreœlonych w karcie podmiotu. Założenie profilu umożliwia: rejestrację usług rozwojowych i ocenę usługi po jej zakończeniu.

Aktualizacja danych

Baza Usług Rozwojowych jest kontynuacjš Rejestru Usług Rozwojowych dlatego podmioty dotychczas zarejestrowane w rejestrze z możliwoœciš œwiadczenia usług, na które przedsiębiorcy mogš pozyskać dofinansowanie usług Krajowego Systemu Usług dla Małych i Œrednich Przedsiębiorstw (KSU) majš czas do 10 paŸdziernika br. na aktualizację swych danych już w bazie. Jeœli podmiot nie uaktualni danych w tym terminie utraci możliwoœć œwiadczenia usług w ramach KSU za poœrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Z bazy mogš też korzystać osoby prywatne. Wystarczy wejœć na stronę usługirozwojowe.parp.gov.pl i zapoznać się z informacjami na temat usług dostępnych w bazie. Interesujšce nas usługi można łatwo porównać i zobaczyć ich oceny wystawione przez osoby, które już z nich skorzystały. Po wyborze oferty należy skontaktować się bezpoœrednio z podmiotem œwiadczšcym usługę.

Motor zmian

Swojš ofertę w Bazie Usług Rozwojowych mogš zarejestrować wszystkie podmioty, które spełniš okreœlone warunki, również te firmy, które nie oferujš usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Firmy, które zarejestrujš swe usługi w bazie będš mogły za darmo prezentować swoje oferty szkoleniowe szerokiemu gronu odbiorców.

Według danych z raportu „Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań" Bilansu Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci jedynie 25 proc. pracodawców szkolšcych swoich pracowników to przedstawiciele sektora małych i œrednich przedsiębiorstw (MŒP). Większoœć stanowiš duże i uznane na rynku firmy, dla których wspieranie rozwoju pracowników to naturalny etap procesu umacniania swojej pozycji. Jednym z motorów zmiany tendencji niskiego poziomu uczestnictwa MŒP w programach szkoleniowych ma być właœnie Baza Usług Rozwojowych.

Co ważne, system oceny szkoleń i usług doradczych umożliwi tworzenie rankingów, które pomogš w wyborze rzetelnych i najlepszych firm szkoleniowych. W ten sposób przedsiębiorcy będš mieli wpływ na dostawców usług oraz na jakoœć oferowanych przez nich szkoleń i usług doradczych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL