Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2016

Usługi rozwojowe dla firm

Fotorzepa/Ryszard Waniek
Przedsiębiorcy będš wybierali zakres dotowanych szkoleń i firmy je prowadzšce.

Chodzi o szkolenia współfinansowane pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, a nowe możliwoœci dla przedsiębiorców niesie z sobš Baza Usług Rozwojowych. W ubiegłym tygodniu doszło do przekształcenia Rejestru Usług Rozwojowych prowadzonego przez Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci właœnie w Bazę Usług Rozwojowych.

Efekt doœwiadczeń

Jak wskazała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dotychczasowy system realizacji projektów unijnych ograniczał w dużym stopniu wpływ przedsiębiorców na tworzenie ofert szkoleniowych. Na poczštku korzystania z pieniędzy EFS w naszym kraju przyjęto założenie, że firmy szkoleniowo-doradcze lepiej poradzš sobie z opracowywaniem profesjonalnych programów rozwoju personelu niż firmy (w szczególnoœci małe), które nie posiadajš wyspecjalizowanych działów personalnych i doœwiadczeń w tym zakresie.

Jednak w efekcie firmy szkoleniowe odgrywały głównš rolę, tworzšc zakres szkoleń i kursów. A te często nie były dostosowane do faktycznych potrzeb firm. Niewiele z nich było też przygotowywanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Dominowały programy z ogólnš tematykš dotyczšcš przedsiębiorczoœci i zarzšdzania.

Podejœcie popytowe

Teraz ma być znacznie bardziej profesjonalnie dzięki zmianie podejœcia na popytowe i funkcjonowaniu bazy, która jest pierwsza inicjatywš w całej Unii Europejskiej wspierajšcš w ten sposób rozwój kompetencji pracowników sektora mikro-, małych i œrednich przedsiębiorstw. Baza to bezpłatne narzędzie informatyczne, dzięki któremu firmy szkoleniowe prezentujš swe usługi i kadrę trenerskš. Wyróżnikiem wyszukiwarki dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl jest możliwoœć skorzystania z szansy œwiadczenia usług dla firm, które pozyskały dotacje unijne z regionalnych programów operacyjnych. Połšczenie tych dwóch systemów sprawia, że proces starania się o dotacje na sfinansowanie szkoleń i doradztwa na rozwój firmy, a także wyszukiwanie ofert, które najlepiej odpowiadajš na potrzeby firmy, będzie znacznie prostszy.

– Nowe podejœcie do wspierania rozwoju kompetencji pracowników opiera się na częœciowej zmianie ról poszczególnych uczestników projektów. Teraz to przedsiębiorca, jako odbiorca usług, będzie centralnym podmiotem całego systemu. Przedsiębiorca będzie zgłaszał się do operatora wybranego przez tzw. regionalnš instytucję zarzšdzajšcš (zarzšdy województw – red.), otrzymywał dofinansowanie i samodzielnie wybierał usługi rozwojowe niezbędne dla rozwoju jego firmy. Mechanizm ten jest oparty na tzw. podejœciu popytowym i będzie wdrażany na poziomie regionalnym – mówi „Rzeczpospolitej" Paweł Choršży, wiceminister rozwoju. Podejœcie popytowe to mechanizm dystrybucji pieniędzy z EFS umożliwiajšcy samodzielny wybór przez przedsiębiorcę usług szkoleniowych odpowiadajšcych na indywidualne potrzeby rozwojowe firmy.

– Dzięki nowemu podejœciu do wspierania rozwoju kompetencji pracowników, oferta szkoleniowa będzie bardziej dostosowana do potrzeb konkretnej firmy – zapewnia Choršży.

Ocena szkoleń

Co ważne, system umożliwia też ocenę jakoœci szkoleń, np. wymóg oceny usługi przez uczestnika projektu pod kštem osišgnięcia zakładanego celu usług, mechanizmy prostego wyszukiwania i filtrowania konkretnych usług, a także zgłaszania zapotrzebowania na usługi, które w danym momencie nie sš dostępne w Bazie (tzw. giełda usług).

– Baza będzie dużym ułatwieniem dla firm. Znaczšco skrócš się procedury aplikacji. Wprowadzamy także ocenę jakoœciowš przeprowadzonych szkoleń – podkreœla wiceminister Choršży.

Rozporzšdzenie ministra rozwoju będšce podstawš rejestracji firm szkoleniowych, które za poœrednictwem Bazy Usług Rozwojowych chcš œwiadczyć usługi podlegajšce współfinansowaniu z nowych programów regionalnych, już obowišzuje.

Co istotne, baza jest nie tylko dostępna na potrzeby projektów dofinansowanych pieniędzmi z EFS, ale również tych finansowanych z pieniędzy prywatnych. Ma więc charakter uniwersalny.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL