Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Prezydent podpisał ustawę o rynku mocy

Bloomberg
Kancelaria Prezydenta poinformowała w pištek, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rynku mocy. Rynek mocy ma gwarantować dostępnoœć odpowiednich do potrzeb zasobów mocy w Ÿródłach wytwarzajšcych energię elektrycznš; to de facto mechanizm wsparcia m.in. dla elektrowni.

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych. Dzisiejsze ceny energii na rynku hurtowym sš bowiem na tyle niskie, że nie pozwalajš zarobić na spłatę kredytu na budowę nowej elektrowni praktycznie w każdej technologii. Ceny spychajš w dół m.in. OZE. W Polsce sš to akurat farmy wiatrowe, które wypierajš z rynku najstarsze i najgorsze bloki węglowe. Ponieważ inwestycje w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze sš nieopłacalne, wraz z zamykaniem najstarszych Ÿródeł pojawia się groŸba, że w ich miejsce nie powstanš nowe.

Rynek mocy wprowadza zatem wsparcie w postaci dodatkowego wynagrodzenia - płatnoœci mocowych - dla Ÿródeł wytwórczych za to, że przez okreœlony w kontrakcie czas, w razie potrzeby, np. niedoboru energii, będš dysponować odpowiedniš mocš. Czyli będš mogły dostarczyć potrzebnš energię. Rzšd liczy, że firmy energetyczne, dysponujšc takim dodatkowym Ÿródłem dochodów będš w stanie sfinansować modernizację albo budowę nowych bloków.

Oferty na wysokoœć oczekiwanego wynagrodzenia za moc będš wyłaniane w specjalnych aukcjach, które zacznš się w grudniu 2018 r. Wyjštkowo odbędš się wtedy trzy aukcje - na moc w latach 2021, 2022, 2023. Od 2019 r. będzie odbywać się jedna aukcja rocznie - na rezerwację mocy pięć lat w przód.

Aukcje będš wygrywać najtańsze oferty przy maksymalnym uwzględnieniu oczekiwanej przez KE neutralnoœci technologicznej. Na podobnych zasadach trzeba więc będzie rozpatrywać oferty krajowych elektrowni, ale i - w okreœlonej wysokoœci - zagranicznych Ÿródeł, a także usługi DSR, czyli ograniczanie zużycia energii i pobieranej mocy na żšdanie. Projekt zakłada, że im większa inwestycja w Ÿródło wytwórcze, tym dłuższy kontrakt mocowy może ono otrzymać. Dłuższymi kontraktami premiowane będš też jednostki o niskiej emisji CO2 oraz dostarczajšce odpowiednio dużo ciepła do komunalnych systemów grzewczych.

Na płatnoœci mocowe złożš się wszyscy odbiorcy w postaci kolejnej pozycji na rachunkach za energię. Konsumenci odczujš te płatnoœci od 2021 r. Według pierwszych szacunków rynek mocy miałby kosztować ok. 4 mld zł rocznie, ale dokładny koszt będzie znany dopiero po rozstrzygnięciu aukcji. Według wczeœniejszych szacunków Ministerstwa Energii, przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci poniżej 10 zł miesięcznie w zamian za gwarancję nieprzerwanych dostaw energii.

Nowe przepisy znoszš obowišzek publikowania przez operatora rynku mocy wyników tzw. aukcji wstępnej, przeprowadzanej przed właœciwš aukcjš na moc, do czasu zakończenia tej drugiej. Druga jednoznacznie przesšdza, że ta sama jednostka wytwórcza może być dopuszczona do aukcji głównej, jak również i do rynku wtórnego.

Ustawa włšcza też do grona Ÿródeł mogšcych liczyć na dodatkowe przywileje, np. na dłuższy o 2 lata kontrakt mocowy, tych jednostek, które rozpoczęły produkcję energii między 1 lipca 2017 r. a wejœciem ustawy w życie. Ma to umożliwić np. uzyskanie 15-letniego kontraktu, co do zasady przewidzianego dla nowych jednostek, przez nowy blok w Kozienicach, który właœnie rozpoczyna produkcję.

Zgodnie z regulacjami UE rynek mocy jest uznawany za pomoc publicznš i wymaga zgody Komisji. Rzšd prenotyfikował projekt i wprowadził do niego zapisy, których oczekiwała KE.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL