Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Francuzi skupiš się na usługach. Poczekajš na lepszy wiatr dla farm

123RF
Po sprzedaży aktywów wytwórczych francuski EDF skupi się w Polsce na rozwoju usług okołoenergetycznych. Na razie nie zamierza sprzedawać działajšcych tu farm wiatrowych ani portfela rozwijanych projektów. Poczeka na sprzyjajšce warunki, by je dalej rozwijać.

- Mamy ambitne plany dalszego rozwoju w Polsce. W cišgu pięciu lat chcemy pomnożyć nasze przychody czterokrotnie – deklaruje Thierry Deschaux, prezes DK Energy, która zajmuje się œwiadczeniem usług i innowacyjnych rozwišzań w zakresie poprawy efektywnoœci lokalnych systemów energetycznych.

Obok niej w ramach francuskiej grupy w Polsce funkcjonujš także dwie inne spółki – zajmujšca się rozwojem farm EDF Energies Nouvelles oraz EDF Fenice zarzšdzajšca zakładami i instalacjami zwišzanymi z energiš dla klientów przemysłowych w Rzeszowie, Tychach i Bielsku Białej.

Wszystkie spółki-córki zatrudniajš dziœ ok. 900 osób i wygenerowały obroty rzędu 630 mln zł w 2016 r. To oznacza, że za pięć lat przychody majš przekroczyć 2,5 mld zł. Na razie Francuzi skupiš się na rozwoju serwisu i usług nastawionych na optymalizację zużycia energii. Wzrost przychodów majš zapewnić kontrakty, o które dziœ stara się EDF w kilku miastach Polski. – Przetargi sš w toku. O umowy w formule partnerstwa prywatno-publicznego staramy się m.in. w Sopocie, Opocznie, Pilawie czy Sosnowcu – wylicza Deschaux. – Gdyby wszystkie udało się wygrać, to nasz portfel wzbogaciłby się o kontrakty warte kolejne kilkadziesišt milionów złotych już w przyszłym roku – dodaje menedżer DK Energy.

Wartoœć umów waha się od kilku milionów złotych do ok. 100 mln zł, w zależnoœci od zakresu prac modernizacyjnych oraz czasu œwiadczenia usług zarzšdzania zużyciem energii w odnowionych budynkach. – Jako EDF zawsze gwarantujemy oszczędnoœci z tytułu redukcji zużycia energii, zarówno pršdu jak i innych (ciepła, chłodzenia). W każdym przypadku ich poziom jest ustalany indywidualnie na podstawie wykonanego audytu. Dzięki tej gwarancji partner publiczny łatwiej pozyskuje œrodki na inwestycje – tłumaczy Deschaux. DK Energy Polska jako partner prywatny może uczestniczyć sam lub z partnerem kapitałowym w finansowaniu modernizacji, co zostaje rozliczone w ramach póŸniejszych płatnoœci za usługi.

Francuzi sš zainteresowani udziałem w przetargach na zarzšdzanie sieciami ciepłowniczymi w kolejnych miastach. Dwa lata temu kosztem 250 mln zł zakupiono od KHW spółkę ZEC Katowice. To platforma dla rozwijania usług energetycznych na południu Polski. – Ta spółka podpisała umowę z Sosnowcem. Na jej mocy ZEC Katowice wyposaży 23 budynki należšce do miasta w centralne ogrzewanie wraz z instalacjš ciepłej wody oraz rozprowadzi ciepło z sieci. To pozwoli na likwidację około tysišca pieców węglowych – podaje jeden z przykładów Deschaux. Drugi dotyczy Gdyni, gdzie firma wraz ze spółkš zależnš Matex Control dostarczyła miesišc temu system monitorowania zużycia energii i œladu węglowego do 145 budynków należšcych do miasta. Szacuje się, że to narzędzie pozwoli miastu na 10-proc. oszczędnoœci na łšcznych rachunkach za pršd, ciepło, węgiel i paliwo.

EDF szuka kolejnych oœrodków zainteresowanych możliwoœciš optymalizacji zarzšdzania sieciami ciepłowniczymi. – Na pewno nasz model biznesu w Polsce się zmieni. Podejmowane przez nas projekty niekiedy będš wymagać pewnych nakładów finansowych. Nie będš one jednak już tak znaczšce jak wczeœniej, kiedy prowadziliœmy tu działalnoœć wytwórczš pochłaniajšcš większe pienišdze – zauważa Deschaux.

Na razie nie ma sprecyzowanych planów rozwijania portfela farm wiatrowych. Patrick Pruvot, dyrektor EDF na Europę i członek rady nadzorczej EDF Polska nie ujawnia ile megawatów mogłaby jeszcze powstać w ramach grupy EDF. Zapewnia jednak, że taki zamiar jest gdy tylko okolicznoœci będš sprzyjajšce. – Czekamy na sprzyjajšce regulacje. Wierzymy, że sytuacja dla farm wiatrowych zmieni się. Polska ma do spełnienia pewne cele klimatyczne – podkreœla Pruvot. Tymczasem Energies Nouvelles ma wyższe koszty z tytułu naliczania podatku od nieruchomoœci od całej elektrowni wiatrowej, a nie jak wczeœniej tylko od jej częœci budowlanej. Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrowe (tzw. ustawa odległoœciowa), która zablokowała także realizację nowych mocy wiatrowych.

Jak ustaliliœmy Energies Nouvelles nie zamierza skarżyć państwa polskiego za przepisy dyskryminujšce farmy wiatrowe.

- Dostosowaliœmy się do warunków funkcjonowania tu w kraju. Mamy nadzieję na bardziej sprzyjajšce okolicznoœci rozwoju - deklaruje Pruvot. Podkreœla jednak, że z czasem stanowisko może się zmieniać. EDF na wszystkich rynkach dokonuje bowiem przeglšdu możliwoœci biznesowych. Bywa też, że sprzedaje portfel by sfinansować inne inwestycje. Tak stało się z farmami wiatrowymi w Portugalii, a w Hiszpanii farmami solarnymi.

EDF nie posiadał umowy długoterminowej na odkup zielonych certyfikatów. Cały czas sprzedawał je na rynku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL