Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Tusk pisze do liderów UE ws. przepisów zwišzanych z Nord Stream 2

Bloomberg
Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wysłał do liderów krajów UE list, wzywajšc rzšdy, by jak najszybciej zajęły się projektem zmian w przepisach dyrektywy gazowej - dowiedziała się PAP ze Ÿródeł unijnych. Regulacje te odnoszš się do projektu Nord Stream 2.

"Tusk wysłał list do szefów państw i rzšdów ws. Nord Stream 2" - przekazał PAP pragnšcy zachować anonimowoœć urzędnik unijny. Propozycje zmian w dyrektywie gazowej majšce gwarantować, że restrykcje unijnego prawa będš obejmowały również gazocišgi importowe zostały przedstawione przez Komisję Europejskš w ubiegłym tygodniu. W praktyce nowelizacja ma rozwiać wštpliwoœci, czy Nord Stream 2 w podmorskiej częœci podlega prawu UE.

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego już zadeklarowali, że będš zajmować się tym projektem w ramach tzw. szybkiej œcieżki legislacyjnej. Ze strony przedstawicieli państw, którzy będš rozpatrywać projekt w Radzie UE, takiej deklaracji dotšd nie było.

List szefa Rady Europejskiej ma skłonić stolice do tego, żeby procedowały nad regulacjami jak najszybciej. Nie wszystkie kraje unijne mogš się do tego palić. Zaproponowany wczeœniej przez Komisję Europejskš mandat do rozmów z Rosjš na temat reżimu prawnego morskiego odcinka Nord Stream 2 utknšł w Radzie UE m.in. ze względu na sprzeciw Niemiec.

Dla Polski sprawa ma zasadnicze znaczenie. Premier Beata Szydło kilkakrotnie podczas unijnych szczytów poruszała sprawę planowanej przez Rosję inwestycji. Na paŸdziernikowym spotkaniu szefów państw i rzšdów w Brukseli podkreœlała, że rozmowy na temat mandatu negocjacyjnego dla Komisji Europejskiej w sprawie ustalenia reżimu prawnego dla morskiego odcinka gazocišgu utknęły, dlatego też potrzebna jest propozycja prawna ze strony Komisji.

Teraz jak projekt już jest, ważne jest jego szybkie przyjęcie, bo dla zastosowania przepisów będzie miało znaczenie, czy gazocišg jest uruchomiony, czy nie. Gazprom zapowiada start Nord Stream 2 w 2019 r. Wprawdzie Komisja Europejska chce, żeby nowe prawo miało zastosowanie do wszystkich gazocišgów, nie tylko nowych, ale również tych istniejšcych, ale przepisy o rozdziale właœcicielskim (oddzieleniu przesyłu od produkcji gazu) będš się odnosić tylko do nowych magistrali.

Inicjatywa KE ws. nowelizacji dyrektywy gazowej to pokłosie różnych ekspertyz prawnych, które w zależnoœci od tego, przez kogo były przygotowywane, różniły się co do tego, czy morska czeœć gazocišgu Nord Stream 2 powinna być objęta restrykcjami trzeciego pakietu energetycznego.

Trzeci pakiet energetyczny, którego zasadniczš częœciš jest dyrektywa gazowa, która ma zostać zmieniona mówi m.in. o tym, że sprzedawcš gazu i operatorem gazocišgu nie może być ten sam podmiot. Unijne przepisy mówiš też, że do takiego gazocišgu muszš mieć dostęp inne przedsiębiorstwa.

Jeœli regulacje te miałby być zastosowane oznaczać to będzie, że rosyjski Gazprom musiałby pozwolić, aby z Nord Stream 2 korzystały również inne firmy zainteresowane przesyłem. Gdyby projekt Nord Stream 2 został podporzšdkowany tym przepisom, inwestycja stałaby się dla Gazpromu mniej opłacalna.

Gazprom nie tylko musiałaby zapewnić innym dostawcom dostęp do magistrali, ale również liczyć się z tym, że jego własne dostawy przez ten rurocišg mogłyby zostać ograniczone do 50 procent. Przewidziane przez trzeci pakiet energetyczny przekazanie rurocišgu niezależnemu operatorowi pozbawiłoby rosyjski koncern dochodów z przesyłu gazu.

Inicjatywa Komisji Europejskiej, a teraz list Tuska to już kolejne pozytywne z perspektywy Polski sygnały dotyczšce podejœcia UE do rosyjskiego gazocišgu. Przejœcie do opozycji niemieckiej socjaldemokracji i trwajšce w Berlinie rozmowy koalicyjne również sš kłopotliwe z punktu widzenia Kremla.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), która poprzednio była mniejszym partnerem w konserwatywnej koalicji kierowanej przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel była zwolennikiem Nord Stream 2. Tymczasem Zieloni, którzy majš teraz wejœć do rzšdu odrzucajš projekt gazocišgu

Nord Stream 2 ma powstać na dnie Bałtyku równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazocišgu Nord Stream. Partnerami Gazpromu w tym projekcie jest pięć zachodnich firm energetycznych. Gazocišg ma być gotowy pod koniec 2019 roku; wtedy też Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurocišgami biegnšcymi przez terytorium Ukrainy. Budowie Nord Stream 2 sprzeciwiajš się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL