Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Tauron kupuje Brzeszcze. Za symbolicznš złotówkę

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski
Grupa Tauron i Spółka Restrukturyzacji Kopalń uzgodniły warunki przedwstępnej umowy sprzedaży za symbolicznš złotówkę aktywów kopalni Brzeszcze – podało w czwartek biuro prasowe Tauronu. Ostateczna umowa czeka m.in. na zgody korporacyjne i pozytywnš decyzję UOKiK.

Z czwartkowego komunikatu Tauronu wynika również, że w ostatecznej fazie znajdujš się negocjacje ze stronš społecznš przejmowanej kopalni. SRK w swojej informacji wybiła natomiast, że uzgodnienie treœci przedwstępnej umowy sprzedaży zakończyło jej negocjacje z RSG (spółka celowa Tauronu) ws. Brzeszcz.

Cytowany w komunikacie Tauronu prezes koncernu Jerzy Kurella wyraził zadowolenie z pomyœlnego zakończenia negocjacji zakupu aktywów kopalni Brzeszcze i znalezienia porozumienia satysfakcjonujšcego obie strony.

„Co ważne – przejmujemy kopalnię za symbolicznš złotówkę. Rozpoczęcie działalnoœci przez Nowe Brzeszcze – Grupa Tauron jest bardzo bliskie. W kontekœcie realizowanych przez nas inwestycji w aktywa wytwórcze w nadchodzšcych latach własny węgiel kamienny będzie zyskiwał na znaczeniu i pozwoli lepiej zabezpieczyć nasze potrzeby” - zaznaczył Kurella.

Do finalizacji transakcji potrzebne sš jeszcze zgody formalne. Na sprzedaż zgodę musi wyrazić nadzwyczajne walne zgromadzenie SRK, w której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Według SRK posiedzenie to odbędzie się w sobotę (17 paŸdziernika). Zgody odpowiednich organów właœcicielskich musi również uzyskać spółka celowa Tauronu.

Standardowo przy tego typu transakcjach zgodę na koncentrację musi wydać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z kolei minister œrodowiska powinien zezwolić na przeniesienie koncesji wydobywczej na spółkę z Grupy Tauron.

Tauron i SRK porozumiały się ponadto, że w odrębnej umowie uzgodniš warunki œwiadczenia usług wzajemnych w zakresie wentylacji zakładu górniczego w Brzeszczach. Umowa ta ma obowišzywać do 31 grudnia 2018 r.

Kopalnia Brzeszcze to jeden z dawnych zakładów Kompanii Węglowej (KW) - wydzielony z niej i przejęty przez SRK. W taki sposób zrealizowano jeden z punktów styczniowego porozumienia pomiędzy rzšdem a zwišzkami zawodowymi, zakładajšcego m.in. przekazanie do SRK najbardziej obcišżajšcych KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych do nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii Węglowej.

W maju Tauron Polska Energia podpisał list intencyjny w sprawie ewentualnego nabycia częœci aktywów kopalni Brzeszcze. W sierpniu spółka okreœliła warunki brzegowe transakcji, wœród których było m.in. ogłoszenie przetargu. Po jego ogłoszeniu wstępne oferty złożyły: spółka celowa Tauronu RSG (w której udziały poczštkowo miały objšć także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i ZEW Niedzica), Węglokoks Kraj i należšca do Michała Sołowowa spółka FTF Columbus. Z czasem Węglokoks Kraj i FTF Columbus wycofały się; FTF Columbus wyraziła wolę przystšpienia do RSG.

Pod koniec wrzeœnia SRK, informujšc o przedłużeniu negocjacji, oceniła, że trudno uznać ofertę RSG za "respektujšcš interes Skarbu Państwa", ale - jak zaznaczyła - rozmowy z tym podmiotem będš kontynuowane w trosce o los górników z Brzeszcz i ich rodzin. 30 wrzeœnia SRK poinformowała o przerwaniu negocjacji, tłumaczšc to koniecznoœciš przeprowadzenia dodatkowych analiz ekonomicznych i prawnych oraz konsultacji.

2 paŸdziernika nowy już zarzšd Tauron Polska Energia potwierdził zainteresowanie nabyciem aktywów kopalni Brzeszcze i zadeklarował chęć powrotu do rozmów z SRK. Taka sama deklaracja padła wówczas ze strony SRK.

7 paŸdziernika koncern informował, że dalsze negocjacje ws. kupna Brzeszcz będzie prowadził samodzielnie, poprzez spółkę celowš RSG. Tauron, MARR, ZEW Niedzica i FTF Columbus rozwišzały bowiem porozumienia dotyczšce zakupu częœci aktywów kopalni.

 

Tauron Polska Energia zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucjš i sprzedażš energii. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcš i wytwórcš energii elektrycznej.

 

Zgodnie ze strategiš korporacyjnš grupy - w najbliższych latach powinien zwiększyć się udział własnego paliwa w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Obecnie do Tauronu należš dwie kopalnie: Janina w Libišżu i Sobieski w Jaworznie, które dostarczajš ponad 40 proc. potrzebnego spółce paliwa.

 

Zgodnie z przyjętymi w strategii biznesowej Tauronu założeniami wskaŸnik ten - m.in. dzięki przejęciu kopalni Brzeszcze - w najbliższych latach ma przekroczyć 50 proc. Według czwartkowego komunikatu koncern zgodnie ze strategiš będzie kontynuował inwestycje w obszarze wydobycia, w tym w spółce Nowe Brzeszcze – Grupa Tauron.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL