Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Energia z goršcych wód pomoże zwalczać smog

123RF
Do NFOŒiGW wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie projektów geotermalnych na łšcznš kwotę 0,5 mld zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW) podpisał pierwsze umowy na dofinansowanie wykonania otworów badawczych, majšcych na celu rozpoznanie możliwoœci wykorzystania do produkcji energii zasobów geotermalnych, czyli podziemnych złóż goršcej wody i skał. Na pięć projektów popłynie z funduszu w sumie 107 mln zł. Wiercenia będš wykonane w gminach: Szaflary, Lšdek-Zdrój, Sochaczew, Sieradz oraz Koło.

– Polskie zasoby geotermalne wielokrotnie przewyższajš nasze zapotrzebowanie na energię cieplnš. Można wręcz powiedzieć, że siedzimy na wielkim piecu, do którego trzeba tylko się podłšczyć – podkreœla Jan Szyszko, minister œrodowiska.

Przedstawiciele funduszu przekonujš, że energia geotermalna może pomóc Polsce zwiększyć udział zielonej energii. – Geotermia to nowoczesny i skuteczny element walki ze smogiem – podkreœla Kazimierz Kujda, prezes NFOŒiGW.

Podpisane projekty dotyczš samych wierceń badawczych. – Jesteœmy jednak pewni, że analizy te wypadnš pomyœlnie. Dlatego możemy powiedzieć, że tym samym rozpoczynamy program rozwoju geotermii w Polsce – przekonuje Kujda.

Do funduszu wpłynęło w sumie 30 projektów o łšcznej wartoœci 0,5 mld zł. Na razie 17 z nich otrzymało pozytywnš ocenę.

Przedstawiciele gmin przekonujš, że miejskie spółki ciepłownicze nie powinny mieć problemów z pozyskaniem finansowania na budowę ciepłowni geotermalnych.

– Prowadzimy już zaawansowane rozmowy z Norwegami i Islandczykami na temat możliwych do zastosowania technologii. Liczymy jednoczeœnie na wsparcie funduszy norweskich – mówi nam Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lšdka-Zdroju.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL