Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Rosyjskie uderzenie atomowe

materiały prasowe
Koncern Rosatom ma coraz więcej zamówień na siłownie jšdrowe.

Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi potwierdził dšżenie Egiptu do współpracy z koncernem Rosatom przy budowie atomowej elektrowni w el-Dabaa – głosi komunikat kancelarii prezydenta, cytowany przez rosyjskie agencje. Podpisanie uzgodnionego pakietu umów zostało zaplanowane na styczeń 2018 r. Rosja i Egipt już w końcu 2015 r. zawarły w Kairze międzynarodowe porozumienie, zgodnie z którym Rosjanie mieli wybudować w rejonie el-Dabaa nad Morzem Œródziemnym siłownię jšdrowš z czterema reaktorami po 1200 MW mocy każdy. Inwestycja szacowana na 25 mld dol. miała zostać sfinansowania z rosyjskiego kredytu i zostać oddana (pierwszy blok energetyczny) w 2024 r.

Potem sprawa ucichła z powodu zamachów terrorystycznych na rosyjskich turystów w Egipcie. Teraz wraca na negocjacyjny stół. Udzielajšc kredytu na budowę, Rosatom prawdopodobnie zyska zarzšdzanie siłowniš na wiele lat.

Jeszcze lepiej dla Rosjan sprawy majš się na Węgrzech. Tutaj budowa ruszy w przyszłym roku. I także Rosjanie jš sfinansujš. W końcu listopada 2016 r. na taki scenariusz zgodziła się Komisja Europejska. Bruksela przyjęła węgierskš argumentację, zgodnie z którš w przypadku projektu elektrowni Paks, ze „względów technicznych i bezpieczeństwa", kryteria spełniała tylko jedna firma, co uzasadnia wyłšczenie z unijnego prawa o zamówieniach publicznych. Paks został zbudowany przez Sowietów i w sowieckiej technologii w latach 1974–1987 i dostarcza Węgrom 40 proc. potrzebnego pršdu. Jednoczeœnie decyzjš władz Unii Węgrzy muszš w sposób transparentny i zgodny z przepisami UE przeprowadzić przetargi na wszelkie prace niezwišzane z budowš reaktora. A jest to 55 proc. wartoœci inwestycji. Zastosowanie wyłšczenia z unijnego prawa w przypadku EJ Paks skrytykował jeden z największych konkurentów Rosatomu – amerykańsko-japoński koncern Westinghouse, który również był zainteresowany tš inwestycjš.

W 2014 r. Węgry zawarły z Rosjš umowę międzyrzšdowš, a następnie podpisały kontrakt z koncernem Rosatom na budowę dwóch nowych bloków jšdrowych (2400 MW). Inwestycja ma zostać w 80 proc. (ok. 10 mld euro) sfinansowana z kredytu udzielonego przez rosyjski państwowy bank rozwoju WEB (Wnieszekonombank). Kredyt ma zostać spłacony do 2047 r.

Andrzej Sadecki z Oœrodka Studiów Wschodnich podkreœlał przy wydaniu decyzji przez KE, że kontrowersje wzbudzajš jego okolicznoœci, a zwłaszcza bliskie stosunki komisarza Günthera Oettingera z niemieckim lobbystš Klausem Mangoldem, doradcš rzšdu Węgier.

– Dzień przed decyzjš KE media ujawniły informację o podróży służbowej Oettingera do Budapesztu (w maju 2016 r. – red.) prywatnym samolotem Mangolda. Choć postępowania wobec projektu rozbudowy EJ Paks nie podlegajš w Komisji Oettingerowi, Niemiec należy do najbardziej wpływowych osób w KE. W poprzedniej kadencji, jako komisarz ds. energii, wydał wstępnš zgodę na rosyjsko-węgierskš umowę dotyczšcš tej inwestycji. Mangold, honorowy konsul Rosji w Stuttgarcie, lobbujšcy za zniesieniem sankcji UE wobec Rosji, odegrał według węgierskiej prasy kluczowš rolę w doprowadzeniu do tego porozumienia. Zasiada on także w radzie nadzorczej banku Rothschild, który opublikował analizę dowodzšcš ekonomicznej opłacalnoœci budowy nowych bloków EJ Paks, przedstawianej przez rzšd Węgier jako argument przeciwko zarzutom KE o nielegalnš pomoc państwa – przypomina analityk OSW.

Andrzej Sadecki, podobnie jak wielu ekspertów, jest zdania, że inwestycja doprowadzi do wzrostu zależnoœci gospodarczej i finansowej Węgier od Rosji na kilka dekad. Oddanie nowych bloków Paks ma nastšpić w latach 2025–2026.

Na rynku europejskiej energetyki jšdrowej królujš dwa koncerny: francuska Areva i rosyjski Rosatom; o pozycję walczy też amerykańsko-japoński Westinghouse, który zajmuje miejsce Rosjan na Ukrainie. Z rosyjskiej elektrowni zrezygnowała Bułgaria, Rosatom buduje natomiast siłownię na Białorusi. Także za swoje pienišdze. Podobne kontrakty ma z Turcjš i Wietnamem. Będzie też budować w Indiach i Chinach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL