Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Kopalnie zarabiały średnio 65,79 zł na tonie węgla

123RF
W pierwszych czterech miesišcach tego roku polskie kopalnie zarabiały œrednio 65,79 zł na sprzedaży jednej tony węgla, wobec blisko 40 zł straty na tonie w tym samym czasie przed rokiem – wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Taki wynik to przede wszystkim efekt znaczšcego wzrostu cen węgla koksowego, które blisko trzykrotnie przekraczajš œredni koszt produkcji. W przypadku dominujšcego w polskim wydobyciu węgla energetycznego, różnica między œrednim kosztem a œredniš cenš zbytu jest nadal ujemna.

Z udostępnionych w œrodę PAP danych ARP wynika, że w cišgu czterech pierwszych miesięcy br. œredni koszt sprzedaży każdej tony węgla wyniósł 257,16 zł, co przy œredniej cenie w wysokoœci 322,95 zł daje 65,79 zł zysku na każdej tonie. Jednak uœrednione dane nie dajš pełnego obrazu sytuacji na rynku, wobec znaczšcych różnic w cenach węgla energetycznego i koksowego.

W okresie od poczštku stycznia do końca kwietnia br. œrednia cena zbytu węgla koksowego wyniosła 735,26 zł za tonę, co w zestawieniu ze œrednim kosztem sprzedaży daje 478,10 zł zysku na tonie. Natomiast œrednia cena węgla energetycznego wyniosła 229,71 zł za tonę, co w odniesieniu do œredniego kosztu oznacza stratę na tonie rzędu 27,45 zł.

ARP nie udostępnia danych dotyczšcych œredniego kosztu jednej tony węgla w rozbiciu na węgiel energetyczny i koksowy, podajšc jedynie uœredniony koszt produkcji i sprzedaży jednej tony, uwzględniajšcy oba gatunki węgla. Przedstawiciele Agencji potwierdzajš jednak, że dla węgla koksowego koszt produkcji jest nieco wyższy niż dla węgla energetycznego. Oznacza to, że faktyczna ujemna różnica między kosztem a cenš sprzedaży tony węgla energetycznego nie jest tak duża, jak wynikałoby to z zestawienia œredniego kosztu i osišgniętej ceny.

W zaprezentowanej w maju tego roku strategii, największy polski producent węgla – Polska Grupa Górnicza – założyła w tym roku œredni koszt produkcji jednej tony węgla na poziomie 239 zł, z perspektywš zmniejszenia kosztu do 203 zł na tonie w 2030 roku.

Z zestawienia zaplanowanego na ten rok w PGG kosztu (239 zł na tonie) z osišgniętš przez cały sektor węglowy w pierwszych czterech miesišcach tego roku cenš węgla energetycznego (229,71 zł za tonę) wynika, że w tym segmencie rynku œrednia cena węgla nadal jest niższa od œrednich kosztów jego wyprodukowania i sprzedaży.

Uœrednione dane nie oddajš jednak szczegółowej sytuacji poszczególnych producentów węgla. PGG informowała wczeœniej o wypracowaniu zysków, zarówno w ostatnim kwartale ubiegłego roku, jak i w pierwszym kwartale br. Spółka planuje zamknięcie całego 2017 r. zyskiem netto przekraczajšcym – jak informował w maju prezes PGG Tomasz Rogala – ponad 400 mln zł.

W miniony poniedziałek ARP podała, że w czterech pierwszych miesišcach br. przychody górnictwa węgla kamiennego ze sprzedaży węgla były prawie o jednš trzeciš wyższe niż w tym samym czasie przed rokiem; œrednia cena węgla wzrosła o ponad 40 proc., głównie dzięki zwyżce cen węgla koksowego. Branża zarobiła na sprzedaży węgla 1 mld 472 mln zł, a zysk netto wyniósł 1 mld 256 mln zł, wobec 52 mln zł rok wczeœniej.

W ubiegłym roku œredni koszt sprzedaży węgla w polskim górnictwie wyniósł 253,55 zł na tonie, wobec œredniej ceny w wysokoœci 246,58 zł za tonę. Œrednia strata na każdej sprzedanej tonie węgla wyniosła 6,97 zł. Obecnie – po czterech miesišcach roku – jest to 65,79 zł zysku.

Od poczštku roku do końca kwietnia kopalnie wydobyły 22 mln ton węgla (836 tys. ton mniej niż w tym samym czasie rok wczeœniej), w tym 17,7 mln ton węgla energetycznego (spadek o 4,4 proc.) i ponad 4,3 mln ton węgla koksowego (spadek o 0,5 proc.).

Sprzedaż węgla w cišgu czterech miesięcy br. przewyższyła produkcję i wyniosła ponad 22,4 mln ton (prawie 18,3 mln ton węgla energetycznego i blisko 4,2 mln ton koksowego) - prawie 1,4 mln ton mniej niż przed rokiem. Blisko 20 mln ton węgla (o milion ton mniej niż rok wczeœniej) sprzedano na rynku krajowym. Ponad połowa sprzedanego węgla trafiła do krajowej energetyki zawodowej, która jednak kupiła mniej węgla niż rok wczeœniej

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL