Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Pierwszeństwo przesyłu gazu

Bloomberg
Transport błękitnego paliwa do systemów przesyłowych państw oœciennych krajów UE będzie miał pierwszeństwo przed zatłaczaniem podziemnych magazynów gazu.

Kilka dni temu w URE odbyło się spotkanie dotyczšce zakończonych ustaleń nowej treœci rozporzšdzenia Komisji Europejskiej w sprawie œrodków zapewniajšcych bezpieczeństwo dostaw gazu tzw. Security of Supply (SoS). Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele KE, URE, Ministerstwa Energii, Gaz-Systemu, PGNiG oraz Hermes Energy Group.

- Jednš z bardzo pozytywnych kwestii dla polskich spółek obrotu gazem ziemnym sš ustalenia dotyczšce pierwszeństwa uznawania przepustowoœci na interkonektorach transgranicznych. Według nowelizacji rozporzšdzenia, która ma wejœć w życie z końcem paŸdziernika 2017 roku, nie zdarzy się sytuacja, kiedy w jednym z krajów UE będš zatłaczane podziemne magazyny gazu ograniczajšc w ten sposób przesył błękitnego paliwa do systemów przesyłowych państw oœciennych - mówi cytowany w komunikacie prasowym Szymon Koc, kierownik sekcji dyspozycji i bilansowania HEG. Dodaje, że przykładem, który interesuje spółkę jest zwišzek zatłaczania niemieckich magazynów np. magazynu Katharina z eksportem gazu z Niemiec do Polski, szczególnie w przypadku ograniczenia dostaw gazu ze Wschodu. Nowelizacja SoS ma wprowadzić zapis mówišcy, że nawet przepustowoœci przerywane na interkonektorach majš mieć pierwszeństwo przed przepustowoœciami cišgłymi na punktach wyjœcia do magazynów gazu.

- Ponadto, takie ustalenia znoszš argument Gaz-System dotyczšcy braku pewnoœci odbioru zapasu obowišzkowego z magazynów w Niemczech, w sytuacji koniecznoœci zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego kraju podczas zimy gazowej. Wczeœniej polski operator nie mógł podpisać się pod takim rozwišzaniem przez regulacje niemieckie, które teraz zostanš zniesione przez nadrzędnš regulację Komisji Europejskiej - twierdzi Koc.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL