Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Odpowiedzialność klimatyczna

Fotorzepa/Malgorzata Pstršgowska
Uporczywe opieranie gospodarki na węglu i dyskryminowanie odnawialnych Ÿródeł energii nie zjednajš Polsce sympatii œwiatowych inwestorów.

Warto odnotować epizod z innego kontynentu, jakby z innego œwiata, które zapewne w bliskiej już przyszłoœci ukształtuje standard postępowania spółek względem jednej z najważniejszych spraw ludzkoœci. 12 maja doroczne walne zgromadzenie Occidental Petroleum Corp., jednej z wielkich firm wydobywczych i przetwórczych z siedzibš w Houston (Texas), zobowišzało spółkę do publicznego sprawozdawania na temat wpływu jej działalnoœci na zmiany klimatyczne. Uchwała została podjęta większoœciš głosów z inicjatywy funduszu emerytalnego California Public Employees' Retirement System (CalPERS) dzięki poparciu jej przez największego akcjonariusza spółki, globalny fundusz inwestycyjny Black Rock.

Przełom u skandalisty

Occidental ma mrocznš historię. Spółka zyskała opinię szkodnika politycznego za sprawš działalnoœci w Libii od roku 1965 do 1986, kiedy kraj został objęty sankcjami, oraz od 2004 do 2011, kiedy kraj uległ rozpadowi. Zyskała także opinię szkodnika œrodowiskowego, bo chociaż stosuje nowoczesne technologie poszukiwania złóż, ich wydobycia i przetwórstwa, emituje do atmosfery ogromne iloœci toksycznych chemikaliów.

Bywała też uwikłana w niezliczone skandale w Stanach Zjednoczonych (dramatyczne skutki zdrowotne gromadzenia odpadów w rejonie Love Canal, wyciek ropy w Pensylwanii) i w krwawe afery w Ameryce Łacińskiej (Kolumbia, Peru). Obecnie akcjonariusze wprowadzajš drapieżnš korporację na drogę cnoty. Brawo!

Inne kompanie naftowe już wczeœniej podejmowały podobne uchwały: Royal Dutch Shell Plc, British Petroleum Plc oraz Statoil ASA raportujš na temat polityki klimatycznej od 2015 roku. Przypadek Occidental z kilku powodów trzeba jednak uznać za znamienny. Jeszcze w ubiegłym roku podobna uchwała nie uzyskała większoœci głosów. Nie poparł jej wówczas Black Rock, który wobec braku postępu w dostosowaniu polityki klimatycznej Occidental do porozumienia paryskiego z 2015 r. ostatecznie zmienił stanowisko.

Co najważniejsze: uchwała została podjęta wbrew obiekcjom rady dyrektorów Occidental, co w amerykańskiej praktyce zdarza się przecież rzadko. Aktywni inwestorzy ustanowili więc ważny precedens.

Dokšd popłynš inwestycje

Polityka klimatyczna to coraz ważniejszy wymiar społecznej odpowiedzialnoœci współczesnej korporacji wobec jej interesariuszy; globalizacja sprawia, że zaliczamy do nich nie tylko społecznoœci lokalne, także po prostu ludzkoœć. Sprawozdawanie o wpływie działalnoœci na zmiany klimatyczne bywa dla wielu spółek kłopotliwe; dzisiaj przynosi ono tylko wstyd, niebawem posypiš się surowe kary.

Inwestycje zostanš skierowane głównie tam, gdzie praktykuje się odpowiedzialnoœć klimatycznš. Fundusze emerytalne i inwestycyjne udanie poskramiajš niedotykalne do niedawna koncerny naftowe. Warto zdać sobie sprawę, że uporczywe opieranie gospodarki na węglu, dyskryminowanie odnawialnych Ÿródeł energii, osobliwe podejœcie do ochrony œrodowiska – nie zjednajš Polsce sympatii œwiatowych inwestorów. Ani ich pieniędzy.

Andrzej S. Nartowski jest emerytowanym prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów, ekspertem w zakresie ładu korporacyjnego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL