Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Czarna lista polskich firm

Bloomberg
Coraz więcej banków ogranicza finansowanie węgla. Instytucje odmawiajš wspierania spółek z dużym udziałem czarnego paliwa w miksie.

– Odchodzenie kolejnych instytucji od finansowania spółek opierajšcych swoje przychody na węglu jest konsekwencjš szczytu klimatycznego w Paryżu. Centrale banków przechodzš od słów do czynów, implementujšc założenia polityki korporacyjnej w precyzyjne procedury i zasady finansowania – twierdzi Łukasz Dziekoński z zarzšdu funduszu Marguerite.

Banki przeciw węglowi

Sš już symptomy zaostrzenia kursu. – W przypadku niemieckiego Commerzbanku mowa o wdrażaniu takiej polityki wobec spółek posiadajšcych więcej niż 30 proc. przychodów z czarnego paliwa na tamtejszym rynku. Przy czym majš one czas na zmianę miksu do 2021 r. Z kolei dla spółek energetycznych zagranicznych, w tym polskich, ograniczenie mówi o 50-proc. udziale przychodów z węgla – wskazuje Jakub Gogolewski, koordynator projektów i kampanier finansowy Fundacji „Rozwój Tak –Odkrywki Nie".

Kolejnym przykładem – jak zauważa – jest BNP Paribas, który od poczštku roku w wewnętrznych rozmowach umieszcza na „czarnej liœcie" trzy polskie spółki: Tauron, Eneę i PGE. – Przedstawiciele banku mówiš już nie tylko o odwrocie od finansowania projektów stricte węglowych, ale nawet o braku wsparcia przy aranżowaniu emisji euroobligacji na cele korporacyjne czy nieœwiadczeniu usług doradczych dla spółek, które w mało dynamiczny sposób zmieniajš miks paliwowy w kierunku mniej emisyjnym – mówi Gogolewski.

Taka deklaracja padła we wtorek podczas walnego zgromadzenia BNP w Paryżu. – Jego przedstawiciele, mimo iż nie wskazali publicznie trzech spółek wymienianych wczeœniej, ujawnili, że jednej z polskich spółek odmówili ostatnio aranżowania emisji euroobligacji – relacjonuje Gogolewski, który uczestniczył w walnym.

Inne Ÿródła kapitału

W I kwartale Energa wyemitowała papiery dłużne na 300 mln euro przy udziale BNP Paribas i JP Morgan. Może więc chodzić o Tauron, który wskazywał na możliwoœć emisji długu w euro lub tzw. zielonych obligacji. – Tauron jest œwiadomy polityki banku BNP Paribas. Ale nie należy on do grupy kluczowych banków współpracujšcym z grupš, a jego zaangażowanie w zakresie finansowania naszej działalnoœci jest relatywnie niskie – podaje spółka.

Na razie wœród innych firm sektora nie widać szczególnej presji ani z powodu ograniczenia Ÿródeł kapitału (dziœ patrzš np. na banki z Chin, Japonii i USA), ani skurczenia się liczby podmiotów z obszaru doradztwa. Bo te usługi sš dobrze płatne, więc chętnie realizowane przez globalnych graczy.

– Awersja do finansowania węgla zatacza coraz szersze kręgi. Ale na razie grono instytucji deklarujšcych zaostrzenie polityki kredytowania jest za wšskie, by nasza energetyka to odczuła – twierdzi Kamil Kliszcz z DM mBanku. Zauważa, że z czasem spółki będš się czuły mniej komfortowo, bo wygasnš obecne programy.

– Nie obawiam się finansowych reperkusji dla naszej energetyki z tytułu zaostrzania standardów przez kilka banków zagranicznych – mówi Jarosław Niedzielewski, dyrektor Investors TFI. – Kredytowanie inwestycji w tym sektorze wezmš na siebie polskie banki. Z kolei rzšd, chcšc chronić je przed destabilizacjš, będzie dšżył do wprowadzenia odpowiednich regulacji, by spółki energetyczne miały z czego spłacać swoje zobowišzania – argumentuje.

Dziekoński uważa, że œwiatowy trend odchodzenia od finansowania węgla będzie się zaostrzał. – W Polsce może go zatrzymać wdrożenie rynku mocy – uważa Dziekoński.

Kurek z pieniędzmi dla węgla powoli się zakręca

Częœciowš dekarbonizację portfeli deklarujš m.in. francuska Caisse des Depots, holenderski fundusz ABP czy New York Common Retirement Fund. Z finansowania nowych projektów węglowych rezygnuje m.in. grupa ING, HSBC, Credit Agricole, Allianz czy AXA. Akcje spółek czerpišcych zyski z węgla wyprzedaje Norges Bank Investment Management. Ale częœć instytucji doœć oportunistycznie podchodziła do tematu. Nie finansowała projektów wprost, ale wspierała emisje na tzw. cele korporacyjne, zastrzegajšc, że œrodki idš na sieci lub OZE. Ale i tak odcišżało to bilans spółek węglowych. Problemem sš też umowy sprzed lat. Np. PGE ma takš z BNP.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL