Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Trudne rozmowy z KE

123RF
Ustawa o rynku mocy wpada w poœlizg. Na jakie ustępstwa pójdzie Polska?

Ramy ustawy o rynku mocy będš przed wakacjami – informuje Ministerstwa Energii.

– Chcemy zaproponować takie regulacje, które byłyby zaakceptowane w Komisji Europejskiej – tłumaczył ostatnio w Sejmie wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Ustawa, która miała być pisana i uchwalana w ekspresowym tempie, już dawno wpadła w poœlizg.

Trzeba stworzyć miks

Pierwotnie mówiło się o założeniach do niej do końca 2016 r. Na drodze stanęły jednak m.in. propozycje regulacji tzw. pakietu zimowego, które zakazujš wsparcia dla bloków emitujšcych więcej niż 550 kg CO2/MWh, czyli de facto eliminujš energetykę węglowš.

– Kwestia rynku mocy wišże się z problematykš sektora górnictwa oraz z koniecznoœciš okreœlenia miksu energetycznego – wskazywał Tobiszowski. Ale resort zapowiada jednoczeœnie „polskš odpowiedŸ" na unijne projekty regulacji.

Trudno dziœ powiedzieć, na jakie ustępstwa będzie musiała pójœć Polska. Z ostatnich wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego wynika, że negocjacje w Brukseli sš bardzo trudne i na razie przełomu nie widać.

Eksperci wskazujš, że Polska prawdopodobnie będzie się musiała zgodzić na dopuszczenie do aukcji w ramach rynku mocy bloków zlokalizowanych poza granicami naszego kraju. Zgodnie z pierwotnymi założeniami w pierwszej fazie nie byłoby to możliwe.

Nowe na granicy

U nas na połšczeniach transgranicznych ze Szwecjš i Litwš planowane jest lepsze wykorzystanie mocy. Taki cel, jak twierdzš Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ma utworzenie w porozumieniu z operatorami krajów sšsiednich tzw. polskiego obszaru optymalizacji. Od lipca przez nasz system będzie płynšć więcej energii od sšsiadów, ale możliwe, że tylko tranzytem. Dziœ ze względu na bezpieczeństwo systemu np. nocš konieczne jest ograniczenie lub wyzerowanie możliwoœci przesyłu energii przez połšczenia transgraniczne. Po zmianach – nawet jeœli import i eksport nie będzie możliwy – energia będzie mogła płynšć ze Szwecji na Litwę lub odwrotnie przez nasze sieci.

Po zmianie to uczestnicy rynku będš mogli zadecydować o sposobie wykorzystania możliwoœci importowych i eksportowych systemu. – Jeœli z układu cen, będšcych pochodnš ofert złożonych przez uczestników rynku na giełdzie, będzie wynikało, że najkorzystniejsze będzie importowanie całoœci przez połšczenie ze Szwecjš, to tak właœnie zostanie zaalokowana wymiana – dodaje PSE.

Zdaniem Michała Borga z Fiten największymi wygranymi nowego mechanizmu będš Szwedzi i Litwini. Pierwsi sprzedadzš więcej taniej energii, drudzy zabezpieczš zapotrzebowanie. – Dla Polski korzyœci pojawiš się tylko wtedy, gdy PSE nie będzie udostępniać mocy tylko dla tranzytu, ale też na handel – podkreœla Borg. Na razie, jak twierdzi, traderzy z nadziejš patrzš na nowy mechanizm.

Opinia

Herbert L. Gabryœ, Krajowa Izba Gospodarcza

Obawiam się, że nowy model przydziału mocy dla handlu połšczeniami z Litwš i Szwecjš doprowadzi do tego, z czym przez lata się borykaliœmy, jeœli chodzi o tranzyt energii z niemieckich wiatraków przez nas system. Nie będziemy korzystać z napływu tańszej energii i już wybudowanych połšczeń. Jeœli zwycięży podejœcie bilansowania niedoborów w regionie, to będziemy mieli problem z udowodnieniem, że potrzebujemy nowych bloków. Tym bardziej szkodliwe jest oczekiwanie na założenia do ustawy o rynku mocy. Możemy nie zdšżyć z jego wdrożeniem przed wejœciem w życie tzw. pakietu zimowego, który mówi o bilansowaniu w regionie i zakazie wspierania mocy o emisji ponad 550 kg CO2/MWh, czyli de facto dla bloków węglowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL