Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

OZE: Możemy tylko minimalizować skutki

123RF
Polska najprawdopodobniej nie zrealizuje unijnych zobowišzań w zakresie udziału odnawialnych Ÿródeł energii w zużyciu końcowym – wynika z analizy Ecofys i Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. 

W 2020 r. mamy się wykazać  15-proc. udział zielonej energii w końcowym zużyciu. Sami zadeklarowaliœmy nawet nieco więcej, bo 15,5 proc. Skłšdajš się na to trzy cele sektorowe: w zakresie elektroenergetyki (19,13 proc.), ciepła i chłodu (17,05 proc.) i transportu (10,14 proc.)

W przypadku dwóch ostatnich zeszliœmy już ze œcieżki realizacji celu. W energetyce luka się zaczyna. Ale najbardziej realne jest to, że to właœnie ten sektor weŸmie na siebie główny ciężar realizacji celu unijnego. Ale nawet w przypadku optymistycznego scenariusza, kiedy zapotrzebowanie na energię utrzyma się na stałym poziomie i podjęte zostanš działania na rzecz rozwoju zielonych elektrowni (likwidacja barier dla rozwoju wiatraków, znaczšce wolumeny w aukcjach), może zabraknšć nam zaledwie ok. 1,2 proc.  do realizacji deklarowanego celu na poziomie 15 proc. do 2020 r.

Jeœli jednak popyt na energię będzie rósł (a wraz z nim iloœć energii koniecznej do wyprodukowania z OZE), a przy tym realizowana będzie dotychczasowa strategia, to luka sięgnie nawet 5 proc.

- Za niespełnienie zobowišzań czekać nas mogš kary unijne lub koniecznoœć realizacji tzw. transferu statystycznego. Będziemy więc musieli płacić za inwestycje w OZE poza terenem naszego kraju – wskazuje Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii. Zaznacza też, że należy liczyć się także z obostrzeniami w wydatkowaniu œrodków na inwestycje w infrastrukturę z funduszy strukturalnych.

Jak zauważajš członkowie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na razie cena zakupu zielonej energii od państw, które będš miały nadwyżkę, jest jeszcze trudne do oszacowania. – Dziœ można wskazać jedynie widełki miedzy 50 a 150 euro za MWh, ale ostatecznie cenę uksztujš prawa popytu i podaży – zaznacza Wojciech Cetnarski, wiceprezes PSEW. Dziœ nadwyżkę majš np. Włosi, Hiszpanie i Duńczycy. Z kolei Luksemburg już porozumiał się w sprawie transferu z Estoniš.

Według autorów opracowania, lukę można zminimalizować np. poprzez zwiększenie częstotliwoœci i wolumenu aukcji dla różnych Ÿródeł wytwarzajšcych czystš energię. Przy czym prawdopodobne jest, że do unijnego celu dołożš się jeszcze aukcje tegoroczne, ale już niekoniecznie te organizowane w 2018 i 2019 r.

W zależnoœci od przyjętych założeń i wybranych scenariuszy potrzebne byłoby jeszcze 5,7-7,1 TWh energii z wiatru, 3,2-4 TWh energii powstajšcej ze spalania biomasy, około 1,2 TWh energii ze słońca, a także 350-440 GWh energii z biogazu. Resztę uzupełniłyby inne technologie w iloœci 300-500 GWh. NNa realizację tych inwestycji trzeba będzie 10-13 mld euro, wskarcie państwa może kosztować 7,7-12,5 mld euro.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL