Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Tauron oszczędzi 1,3 mld zł do 2018 r.

Bloomberg
Tauron przyjšł program poprawy efektywnoœci w grupie na lata 2016-2018. Zakłada on między innymi cięcie kosztów łšcznie na poziomie około 1,3 mld zł.

Będzie to już trzecia inicjatywa tego typu. Poprzednie, prowadzone w latach 2010-2015, przyniosły łšcznie 2,3 mld zł oszczędnoœci. Dalsze cięcie kosztów jest konieczne ze względu na sytuację rynkowš. i koniecznoœć utrzymania stabilnej sytuacji finansowej grupy.

Wœród czynników rynkowych i regulacyjnych, które negatywnie wpływajš na sytuacje całego sektora energetycznego, jak i poszczególnych spółek Tauron wymienia między innymi zaostrzajšcš się unijnš politykę klimatycznš i zwišzane z tym rosnšce obowišzki zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz odwrót od węgla na rzecz Ÿródeł odnawialnych. Grupa zwraca też uwagę na spadek cen węgla kamiennego, skutkujšcy co prawda zmniejszeniem kosztów wytwarzania energii, ale również spadkiem marż na sprzedaży węgla poza grupę. Kolejny czynnik wymieniany przez Tauron to spadek cen energii elektrycznej - brak pokrycia wszystkich kosztów u wytwórców oraz zwiększona konkurencja wœród sprzedawców. Grupa zwraca też uwagę na zmianę zasad wynagradzania w obszarze dystrybucji i wprowadzenie przez URE modelu jakoœciowego, a także zmianę strategii europejskich grup energetycznych, które wycofujš się z działalnoœci w częœci aktywów wytwórczych.

- Większoœć oszczędnoœci wygenerujemy w obszarach Dystrybucja i Wytwarzanie, ale w programie będš uczestniczyć też pozostałe segmenty, także spółka holdingowa. Po realizacji inicjatyw efektywnoœciowych roczna EBITDA grupy od 2018 r. trwale zwiększy się o 400 mln zł – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes Tauronu.

W 201tym roku spodziewane oszczędnoœci wyniosš one 406 mln zł. W kolejnych latach będš one rosły – w 2017 r. do 432 mln zł, a w 2018 r. do 465 mln zł.

Reorganizacja procesów podstawowych ma przynieœć oszczędnoœci na poziomie 786 mln zł, podniesienie efektywnoœci wykorzystania majštku - 401 mln zł, a poprawa efektywnoœci polityki zakupowej 116 mln zł. Jeœli chodzi o oszczędnoœci w poszczególnych segmentach to największe majš być w dystrybucji - 390 mln zł i wytwarzaniu - 367 mln zł. W segmencie wydobycia zakładany w programie poziom oszczędnoœci na wynieœć 255 mln zł, a pozostałych obszarach 291 mln zł.

- Największe oszczędnoœci zaplanowaliœmy w obszarze Dystrybucja – 390 mln zł. W obszarze Wytwarzanie osišgnš one 367 mln zł. Program obejmie również obszar Wydobycie, gdzie oszczędnoœci wyniosš 255 mln zł. Do głównych inicjatyw prowadzonych w ramach programu będš należały: poprawa efektywnoœci operacyjnej, ograniczenie kosztów majštku, optymalizacja programu inwestycyjnego oraz restrukturyzacja zatrudnienia osišgnięta m.in. dzięki programom dobrowolnych odejœć. Efekty przyniesie również uproszenie struktury zarzšdzania grupš – informuje Kamil Kamiński, wiceprezes ds. korporacji.

ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL