Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Jest akcept Brukseli dla polskiego rynku mocy

123RF
Dziœ (7 lutego) w południe Komisja Europejska ogłosiła akcept dla polskiego rynku mocy. Jest to mechanizm wsparcia pozwalajšcy wytwórcom na inwestowanie w nowe moce lub modernizację działajšcych już bloków.

Daje też szansę dla tych podmiotów, które zechcš się podjšć agregowania potencjału odbiorców energii i zarzšdzania popytem w celu bilansowania systemu (tzw. mechanizm DSR).

Zgoda Komisji na wydatek 26,5 mld zł nie jest jednak bezwarunkowa. Bruksela wskazała, że proponowane przez polskie mechanizmy będš musiały być ponownie rozpatrzone po wejœciu w życie rozporzšdzenia unijnego będšcego częœciš tzw. pakietu zimowego. Chodzi o rozporzšdzenie Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków, w którym znajdował się nieakceptowany przez Warszawę zapis o limicie 550 g wyemitowanego CO2 na kWh. Chodzi o to, że wsparcie z pieniędzy publicznych mogłyby otrzymywać tylko bloki mniej emisyjne niż wskazany próg. A to eliminuje paliwo węglowe z energetyki.

Ostateczny kształt unijnego rozporzšdzenia jest jeszcze przedmiotem negocjacji na poziomie instytucji UE. Kiedy jednak rozporzšdzenie zostanie przyjęte, zacznie obowišzywać w Polsce w sposób bezpoœredni i będzie mieć pierwszeństwo stosowania przed krajowš ustawš.

W zwišzku z obecnš strukturš krajowej elektroenergetyki, głównymi beneficjentami przyjętej w grudniu 2017 r. ustawy będš istniejšce elektrownie węglowe. Głównym problemem pozostaje ich wysoka emisyjnoœć istniejšcych i budowanych obecnie krajowych bloków energetycznych, wynoszšca 700 lub więcej gram dwutlenku węgla na każdš kilowatogodzinę wytworzonej energii elektrycznej.

- Pozytywna decyzja Komisji nie jest zaskoczeniem, ponieważ podczas negocjacji z Komisjš polskie władze wprowadziły do ustawy wiele zmian, które dostosowały rynek mocy do obowišzujšcych regulacji unijnych z zakresu pomocy publicznej – ocenia Wojciech Kukuła, prawnik z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi - Dzisiejsza decyzja nie niweluje jednak wszystkich ryzyk prawnych zwišzanych z rynkiem mocy w Polsce – zaznacza.

Jego zdaniem pomimo zielonego œwiatła dla polskiego rynku mocy przez okres 10 lat, nie można wykluczyć, że Polska będzie musiała skorygować zasady uczestnictwa w mechanizmie jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego okresu dostaw, czyli przed 2021 rokiem.

Ostateczna formuła mechanizmu zapewnia możliwoœć udziału w rynku mocy instalacjom z innych państw członkowskich UE. Przyjęty mechanizm zawiera również preferencje dla jednostek redukcji zapotrzebowania na energię (tzw. DSR), magazynów energii oraz mniej emisyjnych Ÿródeł gazowych i kogeneracyjnych (tj. wytwarzajšcych jednoczeœnie energię elektrycznš i ciepło). Ponadto, w zwišzku ze zmianš sposobu rozstrzygania aukcji, o wsparcie z rynku mocy trudniej będzie ubiegać się ewentualnym nowym projektom węglowym.

Oprócz polskiego rynku mocy Komisja Europejska zatwierdziła mechanizmy zdolnoœci wytwórczych w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji i we Włoszech.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL