Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

PKN Orlen ma nowš przewodniczšcš rady nadzorczej

Fotorzepa/Urszula Lesman
Walne zgromadzenie odwołało z funkcji szefa rady nadzorczej Annę Sarotę i powołało na jej miejsce Izabelę Felczak-Poturnickš.

Podczas dzisiejszych obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKN Orlen doszło do dużych roszad w radzie nadzorczej koncernu. Ich inicjatorem był Skarb Państwa reprezentowany przez resort energii i państwowy PERN. Najpierw ustalono, że rada nadzorcza nadal będzie składała się z dziewięciu osób. Następnie zgłoszono, a potem podjęto uchwały o odwołaniu przewodniczšcej rady, Anny Saroty oraz dwóch niezależnych członków rady: Agnieszki Krzętowskiej oraz Adriana Dworzyńskiego.

Następnie na wniosek Skarbu Państwa na przewodniczšcš rady powołano Izabelę Felczak-Poturnickš, która dotychczas pełniła w PKN Orlen funkcję członka rady. Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej płockiego koncernu można dowiedzieć się, że obecnie jest ona też radcš ministra koordynujšcym prace zespołu polityki właœcicielskiej w Ministerstwie Energii. W 2016 r. pełniła obowišzki prezesa Polskiego Holdingu Nieruchomoœci.

Na członków rady PKN Orlen, również na wniosek Skarbu Państwa, powołano: Agnieszkę Biernat-Wiatrak, Jadwigę Lisisz oraz Małgorzatę Niezgodę. Co ciekawe ta ostatnia wczoraj złożyła rezygnację z funkcji członka rady płockiego koncernu. Na to stanowisko była jednak powołana bezpoœrednio przez Skarb Państwa, w zwišzku z uprawnieniami jakie nadano temu akcjonariuszowi w statucie spółki. Można zatem przypuszczać, że wkrótce zostanie przez niego powołany kolejny członek rady.

Pištkowe walne zgromadzenie zgodziło się na zmiany w statucie PKN Orlen, które rozszerzajš działalnoœci koncernu o hurtowš sprzedaż: owoców i warzyw, mięsa i wyrobów z mięsa, alkoholi, papierosów, słodyczy, odzieży i obuwia, perfum i kosmetyków oraz innych produktów. Spółka tłumaczyła, że to efekt planowanej zmiany struktury zaopatrywania sklepów działajšcych przy własnych i franczyzowych stacjach paliw. Teraz grupa PKN Orlen chce prowadzić dystrybucję we własnym zakresie, a nie w oparciu o podmioty zewnętrzne.

Ponadto przegłosowano punkt dotyczšcy podjęcia uchwały w sprawie zmian zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarzšdu. Jej projekt Skarb Państwa przedstawił akcjonariuszom obecnym na walnym zgromadzeniu dopiero w trakcie obrad. Okreœla on przede wszystkim, jakie cele musiał w 2017 r. i musi w 2018 r. zrealizować zarzšd PKN Orlen, aby otrzymać zmiennš częœć wynagrodzenia za te okresy czasu.

Rok temu udziałowcy podjęli uchwałę, w której okreœlono, że stałe miesięczne wynagrodzenie członków zarzšdu będzie w przedziale od 7 do 15 - krotnoœci przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale. Obecnie jest to kwota z przedziału 32-69 tys. zł. Do tego dochodzi wynagrodzenie zmienne, w wysokoœci do 100 proc. pensji stałej, uzależnione m.in. od wyników koncernu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL