Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Krzysztof Tchórzewski: Jestem za energetykš rozproszonš

Fotorzepa/Robert Gardziński
Musimy zmienić tok myœlenia i lokować elektrownie tam, gdzie jest planowana duża produkcja wymagajšca dużych mocy – mówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii Anecie Wieczerzak-Krusińskiej i Krzysztofowi Adamowi Kowalczykowi.

Nie boi się Pan podobnego jak w sierpniu ubiegłego roku kryzysu zimš, czyli wprowadzenia 20 stopnia zasilania?

System energetyczny działa w tej chwili na swoich maksymalnych możliwoœciach. Doœwiadczenie ostatnich najmroŸniejszych dni stycznia pokazuje, że nie dotknš nas poważne kłopoty. Przypomnę, że latem to nie poziom mocy był zagrożeniem, ale brak wystarczajšcej iloœci wody w rzekach do chłodzenia generatorów. Obecnie lodołamacze trzymane sš w gotowoœci, by umożliwić maksymalny spływ rzek. Bo jeœli poziom wód byłby niższy, to mielibyœmy bardzo duży ubytek mocy w systemie.

W sierpniu wypadł też awaryjnie duży blok w Bełchatowie. Takie sytuacja będš się zdarzały coraz częœciej, bo nasze elektrownie sš stare. Ze względów œrodowiskowych do 2020 r. może zostać wyłšczonych 7 tys. MW, a do 2030 r. – 12 tys. MW. Miał powstać narodowy plan budowy nowych mocy. Kiedy będzie i jakie elektrownie ma uwzględniać?

Faktycznie sytuacja w systemie energetycznym jest napięta. Co roku dużo wysiłku wymaga spięcie planów remontowych elektrowni tak, by zapewnić minimalny poziom nadwyżki mocy. Być może wydłużymy czas życia niektórych generatorów, ale w ten sposób zyskamy najwyżej dwa lub trzy lata.

Pamiętajmy, że opracowanie planu budowy nowych mocy wymaga przemyœlanych działań. Powinien on być spójny zarówno z politykš gospodarczš, jak i rozwojowš kraju. W tej chwili wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki  przygotowuje program ekspansji polskiej gospodarki. Ministerstwo Energii musi zatem wyprzedzać te działania tak, aby nowe elektrownie powstawały tam, gdzie planowany jest rozwój przemysłu. Pozwoli to zrealizować zamierzony cel.

Kolejny ważny element naszych planów  to  kwestia równomiernego rozwoju sieci energetycznej. Jeżeli możemy odpowiednio na terenie całego kraju rozlokować elektrownie, to będziemy mieli np. niższe koszty przesyłu i mniejsze straty w sieci. Do tej pory to energetyka podejmowała decyzje o lokalizacji i budowała tam, gdzie było przygotowane miejsce. Efekt jest taki, że np. decyzję o rozbudowie Opola podjęto ze względów stricte politycznych, ale  nie było to spójne z kierunkami rozwoju gospodarczego państwa.

Teraz musimy zmienić ten tok myœlenia i budować elektrownie tam, gdzie jest planowana duża produkcja wymagajšca dużych mocy energetycznych.

Jest pan zatem zwolennikiem energetyki rozproszonej?

Tak. Pragnę podkreœlić, że duże bloki sš potrzebne, ale jestem przeciwnikiem potężnej koncentracji produkcji w jednym miejscu. To jest istotne także z punktu widzenia sytuacji na œwiecie i rozwoju terroryzmu.

Blok w Ostrołęce ma być forpocztš zapowiadajšcš nowš pulę wydatków inwestycyjnych sektora?

Koniecznoœciš jest, by ta elektrownia powstała. Projekt jest praktycznie gotowy do rozpoczęcia, bo teren został wykupiony, przygotowano  także badania œrodowiskowe.

Nowa elektrownia w Ostrołęce byłaby już na zaawansowanym etapie budowy, gdyby decyzji inwestycyjnej nie wstrzymał rzšd PO-PSL. Dziœ nie potrafię doszukać się w dokumentach racjonalnej przyczyny zamrożenia tego projektu i uzasadnienia, na jakie inne cele miałyby być skierowane pienišdze na niš przeznaczone.

W obecnej sytuacji należy zadać sobie pytanie, czy nas stać na lokowanie nowej elektrowni w innym miejscu. Moim zdaniem nie, bo prace przygotowawcze potrwałyby kolejne 2 lata.

Niektóre spółki energetyczne pod kontrolš państwa jak Energa czy PGNiG Termika sš zainteresowane przejmowaniem już istniejšcych aktywów np. EDF, który chce wycofać się z energetyki konwencjonalnej m.in. w Polsce. Czy wyda pan zgodę na wydanie pieniędzy na transakcję, która nie poprawia bilansu kraju?

To jest jeszcze kwestia otwarta. Zdaję sobie sprawę z tego, że wydane pienišdze na ten zakup nie zwiększš nam poziomu mocy. Z drugiej jednak strony obserwujemy to, co się dzieje z ZE PAK, który już stoi przed poważnym dylematem. Prywatyzacja tego przedsiębiorstwa jest bardzo negatywnym doœwiadczeniem dla polskiej energetyki. Okazało się bowiem, że inwestor prywatny wyczerpał maksymalnie potencjał spółki, która miała znaczšcy poziom rentownoœci. Zmodernizowano dwa generatory, a z pozostałych planów modernizacyjnych zrezygnowano. Z naszych obserwacji wynika, że dotychczasowe zyski spółki nie były w pełni reinwestowane. Dla państwa wyjœcie inwestora z tej spółki byłoby poważnym problemem.

Czy chcecie tę spółkę zrenacjonalizować?

Nie. Na pewno nie możemy też dotować tej spółki. Pomoc publiczna dla przedsiębiorcy jest niedozwolona. Zastanawiamy się jednak, jak wesprzeć takich inwestorów organizacyjnie.

Atom znajdzie się w polskim miksie?

Jest miejsce dla energetyki atomowej, ale to jest kwestia poziomu cywilizacyjnego i rozwoju technologicznego. Wybudowanie elektrowni atomowej na 5 tys. MW będzie nas kosztować nawet 50 mld zł. Za to zbudujemy blisko 20 tys. MW, które mogš pochodzić z nowych elektrowni konwencjonalnych.

Wyda pan decyzję o kontynuacji programu jšdrowego, czy wciœnie pedał hamulca?

Program jšdrowy będzie kontynuowany.  Jednak z punktu widzenia gwałtownie rosnšcych potrzeb energetycznych,  budowa nowoczesnych bloków węglowych jest naszym priorytetem. Inwestycje, które energetyka musi rozpoczšć w najbliższych latach będš kosztować 50-60 mld zł.

Dlatego już dziœ poszukujemy dŸwigni finansowych i dyskutujemy nad podziałem zysków w spółkach. Na pewno wypłaty dywidendy będš musiały mieć miejsce, bo wielu Polaków oraz inwestorów zagranicznych zakupiło akcje przede wszystkim ze względu na nie. Państwo musi się uczciwie zachować wobec nich choćby dlatego, że nasi poprzednicy przyjęli inna politykę. Ale to właœnie ona doprowadziła do rozpoczęcia budowy wspomnianego Opola z trzyletnim opóŸnieniem. Musimy szukać rozwišzań jak pogodzić te potrzeby, by wyjœć ze stworzonego finansowego klinczu.

Kiedyœ takim pomysłem na zwiększanie dŸwigni finansowej energetyki były fuzje między spółkami. Czy dziœ to jeszcze bierzecie pod uwagę?

Przyznam, że nie wiem, co miałoby dać takie połšczenie. Oczekuję od pomysłodawców, żeby  pokazali rzeczywiste korzyœci z takiego ruchu. Jeœli połšczy się spółkę o małych możliwoœciach inwestycyjnych z drugš spółkš o małych możliwoœciach inwestycyjnych, to one nie zrobiš się nagle większe. Z drugiej strony, im większe sš firmy, tym trudniej nimi jest zarzšdzać  i tym więcej strat w jej funkcjonowaniu.

Kiedy przedstawicie wizję rozwoju sektora energetycznego? Spółki dziœ czekajš w blokach startowych bo nie wiedzš czy oprócz bloków węglowych majš inwestować np. w odnawialne Ÿródła.

Globalne wydatki energetyki muszš iœć w kierunku zwiększania efektywnych mocy także w odnawialne Ÿródła energii. Dziœ mamy 5 tys. MW zainstalowanych w energetyce wiatrowej, ale ze względu na małš wietrznoœć w naszym kraju nie poprawiajš one sytuacji w bilansie energetycznym. Tak było w sierpniu ubiegłego roku. Dlatego trzeba równolegle budować  megawaty konwencjonalne zabezpieczajšce niestabilne moce odnawialne, co podraża koszty systemu. W 2015 r. wsparcie dla OZE kosztowało nas 4 mld zł.

Dlatego zwróciłem się do Sejmu o wstrzymanie wejœcia w życie rozdz. 4 ustawy o OZE. Bowiem de facto nowy system w 90 proc. przypadków dawałby szansę na 15-letnie aukcje dla kolejnych elektrowni wiatrowych, które sš potrzebne ale zaniedbaliœmy w Polsce budowę elektrowni biogazowych.

Jeœli chodzi o energetykę odnawialnš to chcemy wrócić do ich rozwoju, gdyż sš one bardziej stabilne. To one powinny być rezerwš dla wiatraków, bo w każdej chwili można je wyłšczyć i włšczyć. Poza tym takie inwestycje to także rozwój regionu ze względu na miejsce pracy, jakie oferujš.

Jakie narzędzia wsparcia przewidujecie dla nich? Słychać m.in. o dodatkowej puli zielonych certyfikatów czy pozostawieniu biogazowni w dotychczasowym systemie wsparcia.

To jest kwestia podziału œrodków. Prawdopodobnie trzeba będzie z globalnej ich puli wydzielić dodatkowe œrodki na biogazownie, które z punktu widzenia inwestycyjnego i kosztów wytwarzania sš droższe, bo wymagajš m.in. zatrudnienia pracowników, ale sumarycznie wychodzš taniej, bo nie wymagajš rezerwy.

Ile biogazowni ma powstać i w jakim czasie?

W tej chwili mamy ponad 60 biogazowni w Polsce. I tutaj trzeba podkreœlić, że najmniej w całej Unii Europejskiej. Zakładam, że dodatkowe zachęty umożliwiš powstanie takich mocy – może nie w każdej gminie, których jest ponad 2,5 tys., ale przynajmniej winno ich być ponad 1000 do 2025  r.

Wišże się to z dużym wysiłkiem inwestycyjnym, ale z drugiej strony mamy szansę na uporzšdkowanie obrazu niszczonego w wielu miejscach krajobrazu. Przy okazji rozwišzujemy też problemy œrodowiskowe i te zwišzane z zatrudnieniem. Bo okazuje się, że na ogół biogazownie mogš powstać w takich miejscach, gdzie jest wysokie bezrobocie lub jest znaczšca koncentracja hodowli.

Dodatkowa pula certyfikatów może nie zachęcić do inwestowania skoro sš one dziœ tak tanie. Nie tylko biogazownie zmagajš się z brakiem rentownoœci.

Dlatego myœlimy o tym, żeby rozwišzać problemy całego rynku OZE, który sam się chwieje i zaburza rozwój energetyki konwencjonalne. Do rozwišzania tych problemów wyznaczyłem ministra Andrzeja Piotrowskiego.  Priorytetem jest przy tym wypełnienie przez Polskę unijnego celu w zakresie OZE do 2020 r. Z drugiej strony skoro w projekty angażujš się także prywatni inwestorzy, to muszš się one ekonomicznie spinać.

Planujemy spotkania z poszczególnymi œrodowiskami, w tym przedstawicielami energetyki odnawialnej, a także ekspertami i URE. Nie jesteœmy jeszcze gotowi na przedstawienie konkretnych mechanizmów i rozwišzań wprowadzanych do projektu ustawy. Gdybyœmy byli, to projekt byłby już co najmniej na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jednak ta nowelizacja będzie sporš rewolucjš dla rynku.

Kiedy dowiemy się jak będzie głęboka i co oznacza dla prosumentów?

Nowa ustawa powinna wejœć w życie od 1 lipca 2016 r., co znaczy, że do połowy maja br. musimy być gotowi na przedstawienie założeń także w zakresie rynku prosumentów. Chcemy by te instalacje się rozwijały. Jednak ich głównym celem powinno być produkowanie energii na użytek własny, a nie na sprzedaż. Chcemy zostawić taryfy gwarantowane, ale będš  się one odnosiły  do cen obowišzujšcych w zakresie energii odnawialnej np. opłaty zastępczej OZE, i nie będš gwarantowane przez okres 15 lat. Co więcej sprzedawać z takš dotacjš będzie można tylko nadwyżki, przy czym dla każdego prosumenta okreœlony zostanie wskaŸnik mocy na własne potrzeby.

Jakie technologie OZE chcecie wspierać dodatkowo oprócz biogazowni?

Na pewno tam, gdzie sš miejsca o dobrej wietrznoœci będziemy pilotować duże inwestycje wiatrakowe. Na lšdzie sš jeszcze kompletnie niezagospodarowane miejsca  np. Bieszczady. To będzie jednak wymagało wzmocnienia sieci w tej częœci kraju.

Mam też nadzieję, że niebawem ruszš też projekty wiatraków morskich. Mamy tereny na Bałtyku, gdzie efekt jest o 50 proc. lepszy niż na lšdzie. Pod tym względem możemy korzystać z doœwiadczeń Niemców czy Duńczyków, którzy dziœ demontujš turbiny na lšdzie i stawiajš je na morzu.

Czy państwo będzie wspierało energetykę morskš zapewniajšc finansowanie przyłšczeń?

Jesteœmy dopiero na wstępnym etapie w rozmów na ten temat. Ale wsparcie dla energetyki wiatrowej na morzu jest jednš z ważniejszych kwestii do rozwišzania z punktu widzenia wypełnienia naszego celu w OZE do 2020 r. Inwestorzy, którzy będš rywalizować o te projekty, muszš mieć zagwarantowanš stabilizację regulacyjnš.  Jest to także ważne z punktu widzenia zrównoważenia naszego zasilania.

No właœnie cel OZE na 2020 r. mamy wyznaczony. A jak dokładnie będzie wyglšdał miks paliw do 2050 r.

Priorytetem rzšdu jest wypełnienie celu w zakresie OZE do 2020 r.. Dziœ mamy około 11,48 proc. energii z odnawialnych Ÿródeł i wyprzedzamy cel o ok. 1,5 proc. Za pięć lat mamy osišgnšć 20 proc.  do 2020 r.

Jednak w dalszej perspektywie nie chcemy przywišzywać się do jednego rodzaju technologii. Celem nadrzędnym jest bowiem redukcja emisji i ograniczenie wzrostu globalnej temperatury. Podczas rozmowy z komisarzem unijnym ds. energii i klimatu Miguelem A. Canete przedstawiłem jasno nasze stanowisko: odejœcie od węgla w Polsce nie jest możliwe do 2050 r. Co do procentowego udziału innych paliw w miksie, nie możemy go ustanawiać na sztywno. Wybierzemy  rozwišzania w zależnoœci od rozwoju technologii w czasie. Dlatego zamierzamy przeznaczyć konkretne œrodki, także z budżetu państwa, na poszukiwanie nowych rozwišzań. Przewidujemy korzystne  granty, dla tych którzy podejmš się realizacji takich projektów i będš osišgali na tym polu sukcesy. Priorytetem będzie to, by każda nowa inwestycja dawała następny krok w zakresie efektywnoœci i redukcji emisji. Mam zapewnienia komisarza, że jeœli przedstawimy właœciwe rozwišzania, to także Unia zmodyfikuje swoje poglšdy na proponowane przez Polskę rozwišzania.

Wydaje się, że Komisja jest otwarta na przedstawiane przez Polskę problemy dotyczšce funkcjonowania systemów certyfikatów, rynku darmowych emisji i zakresu w jakim Polska powinna w nim uczestniczyć.

Jakie badania chcecie wspierać i jakie pienišdze na to przeznaczycie?

Trudno mówić o kosztach. Chcemy wpisać się w pewien wyœcig technologiczny, który odbywa się w tej chwili. Chodzi m.in. o to, by w blokach węglowych odpowiednio zabezpieczyć emisję pyłów, a dodatkowo zagospodarować dwutlenek węgla. Na pewno takim tematem jeszcze nie przetestowanym jest technologia CCS.

Czy te działania majš się wpisywać w program powołanego ARP Venture?

Jesteœmy dopiero po wstępnych konsultacjach w tej sprawie. Ale ideš tej instytucji jest wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom polskiej nauki, która ma możliwoœci rozwoju, ale nie ma na to œrodków. Z drugiej strony jest to cywilizacyjna potrzeba w Polsce. Przed nami dużo pracy w tym obszarze.

Mówišc o zamierzeniach dotyczšcych górnictwa na pierwszy plan wysuwajš się często problemy Kompanii Węglowej. A co z KHW? Czy cały czas rozważany jest pomysł połšczenia Enei z tš spółkš wydobywczš?

Pomysł dotyczy raczej tego, by KHW pozostajšc odrębnš spółkš węglowš wyemitowała akcje do objęcia przez energetykę. W ten sposób ENEA mogłaby stać się jednym z głównych właœcicieli tej spółki węglowej. Na rynku węgla chodzi o to samo co w energetyce. Potrzebne sš œrodki na inwestycje, a w ostatnich latach państwo tylko „wyjmowało" pienišdze  ze spółek. Obecnym celem dokapitalizowania jest nie tylko poprawa bieżšcej kondycji finansowej spółek węglowych, ale w pierwszej kolejnoœci inwestycje podnoszšce wydajnoœć pracy. Staram się, aby te decyzje były podejmowane z udziałem przedstawicieli pracowników.

CV

Krzysztof Tchórzewski został ministrem energii 1 grudnia 2015 r. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1997–2001 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, a od marca do listopada 2007 r. – sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL