Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Rzšd nie ma strategii rozwoju zielonej energii

Bloomberg
Wbrew pojawiajšcym się opiniom Ministerstwo Energii nie zamierza wprowadzić koszyków technologicznych do noweli ustawy o OZE.

Chodzi o tzw. dużš nowelizację, która miałaby być uchwalona po wydłużeniu okresu obowišzywania obecnego, opartego na zielonych certyfikatach systemu wsparcia elektrowni ekologicznie wytwarzajšcych pršd.

Przypomnijmy, że z końcem 2015 r. weszła w życie tzw. mała nowelizacja ustawy o odnawialnych Ÿródłach energii (OZE) odraczajšca o szeœć miesięcy wejœcie w życie zasadniczych przepisów dokumentu (rozdziału 4 ustawy o OZE) mówišcych o wprowadzeniu nowego, aukcyjnego systemu wsparcia w miejsce zielonych certyfikatów, a także taryf gwarantowanych dla konsumentów. Jak uzasadnia resort, intencjš było przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiajšcych uniknięcie upadłoœci obecnie funkcjonujšcych biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój.

Chodzi też o przygotowanie regulacji w zakresie zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych na lšdzie (jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu pojawił się projekt mówišcy o ich budowaniu w odległoœci co najmniej 3 km od zabudowań mieszkalnych), a także dokończenie inwestycji, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone w terminie do końca grudnia ub.r.

– Aktualnie nie sš prowadzone ani prace legislacyjne, ani koncepcyjne, których efektem byłaby zmiana zasad uczestnictwa wytwórców OZE w systemie aukcyjnym polegajšca na powrocie do pomysłu koszyków technologicznych dla poszczególnych kategorii i rodzajów odnawialnych Ÿródeł energii – poinformowały nas służby prasowe resortu energii.

Jak dodano, odroczenie wejœcia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE umożliwi ministrowi energii zakończenie prac koncepcyjnych oraz legislacyjnych zwišzanych z nowelizacjš ustawy tzw. technicznej. Ma ona na celu usunięcie wštpliwoœci interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych przepisów owego zasadniczego rozdziału ustawy. Można więc mniemać, że tzw. duża ustawa nie powinna przynieœć zasadniczych zmian.

Ale zdaniem ekspertów niemożliwe jest wspieranie pewnych technologii OZE kosztem innych bez wprowadzania koszyków technologicznych. – Jeœli ze strony rzšdowej słychać zapewnienia o koniecznoœci zrównania szans rozwoju czy wsparcia dla biogazu ze strony Ministerstwa Energii czy zgłaszanych przez inne resorty postulaty wsparcia energetyki geotermalnej czy wodnej, to w systemie aukcyjnym nie da się tego osišgnšć inaczej niż przez wprowadzanie koszyków technologicznych. Drugim możliwym sposobem jest przesunięcie do systemu aukcyjnego tylko tych technologii, które sš dojrzałe rynkowo, a zatrzymanie pozostałych w ramach obecnego systemu zielonych certyfikatów – twierdzi Grzegorz Wiœniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Jego zdaniem rzšd nie ma jeszcze opracowanej strategii, w którym kierunku pójœć, jeœli chodzi o rozwój segmentu OZE w Polsce. Dlatego napisał do ministra energii list z postulatem o uporzšdkowanie tego obszaru, poczynajšc od zaktualizowania Krajowego Planu Działania. Jest to rzšdowa mapa drogowa z 2010 roku mówišca, w jakim tempie rocznie powinno przybywać nam zielonej energii, by spełnić cel założony na 2020 r. – Kilka lat temu, kiedy przygotowywano ustawę o OZE wydawało się, ze jesteœmy kilka kroków do przodu, jeœli chodzi o rozwój zielonej energetyki. Dlatego władze podjęły decyzje o spowolnieniu tempa rozwoju poprzez wprowadzenie aukcji. Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła i ostatecznie cel w zakresie OZE na 2020 r. może być zagrożony – tłumaczy Grzegorz Wiœniewski.

By go uratować, władze powinny zweryfikować cele i dostosować do obecnej sytuacji ustawę o OZE, zwłaszcza że ma ona jeszcze przejœć przez notyfikację KE. Szef IEO radzi jedynie, by wprowadzić poprawkę – aukcje prowadzono by jedynie dla technologii dojrzałych rynkowo, czyli farm wiatrowych i elektrowni na biomasę. Pozostałe zaœ należałoby zatrzymać w systemie zróżnicowanych zielonych certyfikatów jeszcze przez kilka lat.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL