Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Węgiel i wpływy Rosji

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Czy priorytety rzšdu Beaty Szydło i przeprowadzone zmiany w strukturze administracji państwowej zapewniš bezpieczeństwo energetyczne na szczeblu kraju, regionów i odbiorców energii – zastanawia się prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Priorytetem rzšdu jest „zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju", w tym „bezpieczeństwo gospodarcze, szczególnie w sferze gospodarczej i informatycznej" powiedziała Premier Beata Szydło w swoim expose. Bezpoœrednio po expose Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działach administracji rzšdowej, która umożliwiła utworzenie w strukturze rzšdu Ministerstwa Energii    oraz Pełnomocnika Rzšdu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Zarówno minister ds. energii, którego politycznym zadaniem ma być „zachowanie polskiego węgla jako Ÿródła energii", a formalnie m.in. dbałoœć o infrastrukturę przesyłowych systemów energetycznych, jak i pełnomocnik sprawujšcy nadzór na państwowymi operatorami sieci przesyłu energii elektrycznej i paliw gazowych majš w swoich kompetencjach odpowiedzialnoœć za bezpieczeństwo energetyczne.

Skšdinšd wiadomo, że podstawš bezpieczeństwa gospodarczego (jakkolwiek nie jedynš) jest bezpieczeństwo energetyczne, które w ustawie Prawo energetyczne zdefiniowane zostało jako „stan gospodarki umożliwiajšcy  pokrycie bieżšcego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu  wymagań ochrony œrodowiska". Powstaje pytanie czy nowa struktura zarzšdzania bezpieczeństwem energetycznym sprosta zadaniom postawionym w Prawie energetycznym i czy obowišzujšca definicja bezpieczeństwa energetycznego jest wystarczajšca i odpowiada aktualnym wyzwaniom oraz oczekiwaniom społecznym i potrzebom rozwojowym kraju.

Ustawa jedynie wymienia trzy aspekty bezpieczeństwa energetycznego: techniczny, ekonomiczny i ekologiczny, nie definiujšc ich wzajemnych relacji. Błędem wydaje się uproszczenie, polegajšce na literalnym odczytaniu definicji ustawowej, i traktowanie ich w sposób odrębny, wzajemnie niezależny, w formie „trzech filarów", jakkolwiek naruszenie któregokolwiek z nich zagroziłoby całej konstrukcji. Błędne wydaje się także ich hierarchizowanie zgodnie z koncepcjš potrzeb wg. Maslowa, w którym warstwę najniższš tworzy aspekt techniczny, poœredniš ekonomiczny a najwyższš ekologiczny. Podejœcie takie, lansowane przez sektor energetyczny, prowadzi w szczególnoœci do deprecjonowania znaczenia aspektu ekologicznego, traktowanego jako „potrzeba wyższa", zaspokajanie której nie ma sensu bez wczeœniejszego zagwarantowania potrzeby podstawowej – technicznej, realizowanej bez oglšdania się zarówno na skutki ekonomiczne (klient ma płacić) jak i ekologiczne, w szczególnoœci długookresowe. Te  zazwyczaj wišżš się z finansowaniem kosztów ekologicznych  z innych Ÿródeł niż sprzedaż energii (budżety resortów ochrony œrodowiska, zdrowia, rolnictwa).

 

 

 

A gdzie œrodowisko

Można wstępnie założyć, że pełnomocnik rzšdu w randze sekretarza stanu odpowiadajšcy za infrastrukturę przesyłowš zadba przede wszystkim  o aspekty techniczne i połšczenia międzynarodowe, a minister energii  o ekonomikę wytwarzania i dostaw, ale kto i czy uwzględni aspekty  œrodowiskowe? Czy minister ds. energii walczšcy przede wszystkim o zachowanie polskiego węgla będzie w stanie działać w sposób „ekonomicznie uzasadniony" i zgodny nie tylko z obecnymi, ale i przyszłymi wymaganiami  œrodowiskowymi? Jak pogodzić rozwój połšczeń międzynarodowych i zdolnoœci przesyłowych paliw i energii z postawieniem na węgiel jako szczególne Ÿródło energii w polityce zagranicznej? Badania wskazujš na rosnšce jednoczeœnie zapotrzebowanie społeczeństwa na wzrost bezpieczeństwa. Należy dać czas obydwu nowo mianowanym ministrom na zmierzenie się z problemami, czy wręcz sprzecznoœciami, ale już teraz warto pytać i stawiać tezy bo sprawa jest doniosła i niekoniecznie społecznie zrozumiała. Upraszajšc: ani zapewnienie dostaw kilku ton węgla do każdego z gospodarstw domowych ani rozwój sieci przesyłowych gazu i energii elektrycznej nie rozwišżš problemu bezpieczeństwa energetycznego odbiorcy energii. Czego zatem brakuje i jakie dodatkowe aspekty należy uwzględnić?

Obecna definicja bezpieczeństwa energetycznego i przyjęte cele polityczne pomijajš potrzebę dywersyfikacji bezpieczeństwa energetycznego pomiędzy trzy poziomy: krajowy, regionalny i lokalny.  W obowišzujšcej ustawie na szczebel lokalny scedowana jest jedynie odpowiedzialnoœć za zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zaspokojenia potrzeb cieplnych, a infrastruktura komunalna, zgodnie z ww. znowelizowanš ustawš o działach  przynależy do Ministerstwa Rozwoju. Wynika to z tradycyjnego postrzegania rynków energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła jako wzajemnie odrębnych. Zachodzi pytanie, czy w dobie rozwoju nowych technologii, takich jak rozproszone Ÿródła słoneczne, wiatrowe i biogazowe oraz elastyczne odbiory z magazynami energii takie jak pompy ciepła, samochody elektryczne, racjonalnym ekonomicznie, ekologicznie i społecznie jest pozostawienie odpowiedzialnoœci za bezpieczeństwo energetyczne wyłšcznie władzy centralnej i firmom  państwowym, a do jakiego stopnia mogš i powinni wzišć jš na siebie obywatele, w tym tzw. prosumenci (mali producenci energii na potrzeby własne lub na sprzedaż) i lokalne oraz regionalne organy władzy samorzšdowej. Warto nadmienić, że już rzšd Jerzego Buzka w swojej strategii bezpieczeństwa energetycznego sprzed 15 lat wskazywał na znaczenie oddolnego, lokalnego filaru bezpieczeństwa. Wiele wskazuje na to, że do tej koncepcji warto, a nawet trzeba wrócić, aby nie ulec złudzeniu, że węgiel i sieci przesyłowe to obecnie jedyne i perspektywicznie  najlepsze rozwišzanie złożonego problemu.

ródłem nowego zagrożenia dla wydolnoœci systemu elektroenergetycznego w jego obecnej postaci jest zmieniajšcy się klimat. W niepamięć poszedł  blackout szczeciński – skutek katastrofalnego oblodzenia linii napowietrznych wiosnš 2008. Z punktu widzenia pojedynczych odbiorców (skupisk ludzkich, aglomeracji i firm) krytyczny jest także brak odpornoœci sieci na anomalie pogodowe w postaci wichur i œnieżyc, których nasilenie obserwujemy w kolejnych latach. Koniecznoœć zastosowania w sierpniu ub. br. administracyjnego narzędzia ograniczenia popytu na energię elektrycznš, jakim było wprowadzenie, w wyniku zjawisk pogodowych, 20 stopnia zasilania, z całš ostroœciš obnażyło problem bezpoœredniego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego w najbardziej podstawowym wymiarze technicznym (przejœciowa utrata równowagi w bilansie mocy elektrycznej). Węglowe elektrownie cieplne (chłodzone wodš z wyschniętych rzek) i istniejšce sieci przesyłowe okazały się niewystarczajšce przy szczytowym zapotrzebowaniu na energię do klimatyzacji w czasie upałów. Ale wydarzenie to posłużyło za podstawę domagania się, głównie ze strony przedstawicieli sektora elektroenergetycznego, przyspieszenia procesu odbudowy (i dalszej rozbudowy) zdolnoœci wytwórczych nadal opartych na spalaniu węgla jako gwaranta zachowania bezpieczeństwa energetycznego. Jednakże projektowanie form zapewnienia postulowanego w expose zapewnienia bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa energetycznego), aby mogło być uznane za działanie uzasadnione, wymaga uprzedniej oceny możliwoœci, jakie pojawiajš się w wyniku postępu technologicznego oraz analizy ryzyk właœciwych dla rozważanych rozwišzań, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk dotychczas nieobecnych, w tym całkowicie nowych ryzyk o podłożu klimatycznym ocenianych dotychczas w kategoriach tzw. ryzyka stuletniego lub mniejszego. Powtórzenia się podobnej sytuacji nie można wykluczyć latem 2016 roku, ani nawet zimš tego roku,  o ile przy niskim poziomie wód przyjdš ostre mrozy. Grudniowy  raport stowarzyszenia europejskich operatorów sieci ENTSOE-E wymienia Polskę jako jedyny kraj w UE, który z różnych powodów może już tej zimy mieć problemy ze zbilansowaniem mocy.

Analizę dalszego rozwoju sektora elektroenergetycznego w kontekœcie bezpieczeństwa energetycznego wypada rozpoczšć od stwierdzenia, że decyzje inwestycyjne podejmowane dziœ będš skutkować w horyzoncie 40 – 50 lat, taki jest bowiem w praktyce czas życia wielkoskalowych aktywów energetycznych (jednostek wytwórczych i linii przesyłowych). Konieczne jest więc postawienie pytania, w jakim stopniu aktywa te będš harmonizować z rynkiem energii (krajowym i europejskim) w całym okresie ich życia. I nie ma tu zastosowania argument, że skoro przez 150 lat sektor elektroenergetyczny co do zasady się nie zmieniał (rosły jedynie moce jednostkowe) to przez kolejne 50 lat nadal nic się nie zmieni. Za przestrogę może posłużyć przykład sektora telekomunikacyjnego, w którym dziœ już nikt nie myœli o budowaniu łšcznic komutacyjnych (wszechobecnych jeszcze 20 lat temu), a „sieciowe" budki telefoniczne właœnie sš masowo wycofywane z ulic, jako zbędne. Finansiœci i bankowcy z Carbon Tracker Initiative, w zwišzku z podpisanym w Paryżu œwiatowym porozumieniem na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury globu o 2°C, twierdzš, że firmy energetyczne w planowanych inwestycjach w paliwa kopalne mogš zainwestować zbędnie 2 bln USD, gdyż mocy z tych Ÿródeł nie będš w stanie nigdy wykorzystać. Zjawiska te znalazły odbicie już na poczštku 2014 roku np. w  decyzjach francuskiego koncernu GDF Suez (obecnie Engi) o rezygnacji z budowy elektrowni węglowych i gazowych w UE (także w Polsce). Pod koniec 2015 roku o podobnych decyzjach zakomunikowały niemieckie koncerny. RWE poinformował, że nie uruchomi swojej inwestycji za 1,1 mld euro elektorowi węglowej, a grupa EON wniosła w 2015 roku o zamknięcie dwóch nowych nieopłacalnych bloków gazowych. W tym kontekœcie konieczne jest uwzględnienie nowych możliwoœci, jakie daje rozwój technik wytwarzania energii w procesach technologicznych innych niż spalanie paliw kopalnych oraz rozwój technologii magazynowania energii i telekomunikacyjnych, pozwalajšcych w sposób skuteczny integrować wykorzystanie własnych, najlepiej lokalnych  zasobów energetycznych i zarzšdzać takim  zasobem rozproszonym.

Ryzyko ze wschodu

Pojawiajš się całkowicie nowe ryzyka -  polityczne. Nie jest tajemnicš, że Federacja Rosyjska (FR) pod rzšdami prezydenta Putina uczyniła z noœników  energetycznych oręż polityczny. Dotyczy to w sposób oczywisty dostaw gazu ziemnego, ale elektroenergetyka, ze względu na jej bezpoœredni i natychmiastowy wpływ na wszystkie procesy gospodarcze, wcale nie jest mniej „atrakcyjna" pod tym względem. Nie jest również tajemnicš, że priorytetami polityki zagranicznej FR jest oddziaływanie w kierunku osłabienie Unii Europejskiej jako struktury, której jednoœć utrudnia realizację celów gospodarczych i politycznych FR, w tym osłabienie gospodarcze i polityczne Polski jako członka UE. Wręcz doskonałym narzędziem do realizacji tej polityki jest forsowanie poglšdu o roli węgla jako gwaranta bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pozwala to z jednej strony konfliktować Polskę z Komisjš Europejskš (KE) w obszarze instrumentów polityki klimatycznej oraz kształtować obraz Polski w oczach europejskiej opinii publicznej jako partnera zacofanego i niesolidarnego, a z drugiej pogłębiać podziały wewnštrz społeczeństwa polskiego poprzez antagonizowanie go z branżš górniczš na gruncie koniecznoœci ponoszenia ciężarów ekonomicznych zwišzanych z jej podtrzymywaniem ze œrodków budżetowych. Skšdinšd społecznie zrozumiały zarówno strajk bełchatowski (2003) jak i  niedawny strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej sš przykładami, jak ulotny jest argument, że własne zasoby kopalnego jako noœnika energii pierwotnej sš per se gwarantem bezpieczeństwa. Ostatnim przykładem, jak drastyczne formy może przybierać wykorzystanie elektroenergetyki do celów politycznych może być fizyczne odcięcie Krymu od ukraińskiego systemu energetycznego. A bioršc pod uwagę dramatyczny rozwój sytuacji politycznej na południu Europy można przewidywać, że „chętnych" do sięgnięcia po ten argument może być więcej. Do tej pory nikt nie zakładał jako realnego scenariusza możliwoœci ataku terrorystycznego na instalacje elektroenergetyczne.

Brak odpornoœci systemu elektroenergetycznego na opisane powyżej zagrożenia, które majš charakter rozwojowy, w sposób nierozerwalny jest zwišzany - w obecnym modelu systemu energetycznego - ze skalš jednostkowych instalacji wytwórczych. Wielkie Ÿródła, same podatne na celowany atak, wymagajš transportu energii na duże odległoœci, a niezbędne do tego sieci sš podatne zarówno na warunki pogodowe, jak i na atak terrorystyczny. Co więcej, odnotować należy, że nowoczesna gospodarka, także energetyczna oparta będzie w decydujšcym stopniu na œredniej i małej przedsiębiorczoœci, znacznie bardziej elastycznej w reagowaniu na zmieniajšce się otoczenie rynkowe niż znane z historii „wielkie budowy socjalizmu". Postępujšcemu rozpraszaniu strony popytowej powinno więc towarzyszyć także rozproszenie Ÿródeł energii, lokowanych  jak najbliżej miejsc konsumpcji, zorientowanych na wykorzystanie rozproszonych, lokalnie dostępnych zasobów energii pierwotnej, do których dostępu nie można zahamować decyzjš politycznš, intrygš okreœlonej grupy interesu czy aktem terroru.  Ograniczenie znaczenia sieci jako transportera energii pozwoli też choć częœciowo ograniczyć destrukcyjny wpływ zmieniajšcego się klimatu. W przeciwnym razie sama dysharmonia pomiędzy rozwijanym nadal, scentralizowanym wytwarzaniem energii elektrycznej a jej rozproszonš konsumpcjš będzie Ÿródłem rosnšcych niepewnoœci, zagrożeń i dodatkowych kosztów, niezależnie od ryzyk opisanych powyżej. Ryzykownym jest przyzwolenie i brak reakcji na powtarzane do znudzenia medialne chwyty erystyczne, jakoby krajowe zasoby paliw kopalnych były jedynym gwarantem bezpieczeństwa i suwerennoœci  kraju, a Ÿródła odnawialne, efemerydalne  w swym działaniu  i drogie, stanowiły fanaberię bogatych, którš  UE usiłuje nam narzucić na naszš szkodę.

Skuteczne wdrożenie tych działań wymaga zabezpieczenia procesu legislacyjnego przed pisaniem prawa pod dyktando grup partykularnego interesu, sprzecznego z polskš racjš stanu lub tylko zwyczajowo z niš zgodnego. W tym kontekœcie wypada przeœledzić mechanizm blokowania przez kilka ostatnich lat – już na poziomie prac rzšdowych  – kolejnych (w sumie czterech) inicjatyw legislacyjnych, których celem było stworzenie instrumentarium prawnego dla wdrożenia w Polsce podwalin dla nowoczesnej energetyki wykorzystujšcej zasoby rozproszone oraz mechanizm zdeformowania ustawy o odnawialnych Ÿródłach energii w taki sposób, że  z ustawy prorozwojowej (promujšcej)  stała się  ustawš  blokujšcš. Do ich wdrożenia Polska się zobowišzała wobec UE i ich brak lub nieefektywnoœć w niedalekiej perspektywie spowoduje koniecznoœć importu zielonej energii, zmusi Polskę do kosztownych tzw. transferów statystycznych lub spowoduje  nałożenie przez KE kar za niewdrożenie kolejnych dyrektyw, a już teraz uniemożliwia rozwój rodzimego przemysłu niezbędnych materiałów i urzšdzeń. Skutkiem tego – gdy nieuchronnoœć kar stanie się faktem uœwiadomionym, będzie implementacja tych rozwišzań z koniecznoœci w oparciu o importowane paliwa, energię ale też nowoczesne technologie, raczej gorzej niż lepiej dostosowane do naszych potrzeb.

Szansa dla Polski

Paradoksalnie, dekarbonizacja forsowana przez Komisję Europejskš w ramach jej polityki klimatycznej, ale planowo wdrażana i umiejętnie wykorzystana w kraju, może być narzędziem na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli i suwerennoœci Polski poprzez osłabienie wpływu polityki FR na jej sytuację wewnętrznš i relacje w ramach UE. Jej stopniowe, ale konsekwentne wdrożenie otwiera œcieżkę wyjœcia z pułapki, w jakiej od lat tkwiš kolejne rzšdy RP, ulegajšce wobec groŸby bieżšcych protestów górniczych lub protestów społecznych przed podwyżkš cen energii. Utrwalony w pamięci upadek rzšdu w Bułgarii na fali takich protestów zdaje się tę obawy rzšdzšcych uzasadniać. Ważne jest jednak to, że angażowanie zasobów państwa w zwalczanie polityki klimatycznej UE petryfikuje poczucie niemożnoœci wyjœcia z zaklętego kręgu, zaciœniętego wokół rzšdzšcych przez sektor energetyczny, czerpišcy korzyœci z utrzymywania status quo. Do œwiadomoœci publicznej natomiast nie przebił się jeszcze fakt, że kontynuacja rozwoju scentralizowanej elektroenergetyki opartej na węglu wymusi wzrost cen energii elektrycznej znacznie silniejszy niż wdrożenie  rozproszonej generacji wykorzystujšcej zasoby odnawialne, które tę tendencję może wręcz odwrócić. Karuzela stanowisk pomiędzy wysokimi urzędami w administracji a zarzšdami spółek energetycznych dodatkowo uprawdopodabnia przypuszczenie, że możemy mieć do czynienia z kuszeniem na rzecz „przychylnoœci legislacyjnej" lub bezpoœrednim lobbowaniem „od œrodka" administracji na rzecz partykularnych interesów branżowych. Problem partykularnego tworzenia prawa na rzecz nieprzejrzystej i szkodzšcej bezpieczeństwu energetycznemu i ochronie œrodowiska technologii współspalania biomasy z węglem oraz afer po zaimplementowaniu wadliwego prawa został  szeroko opisany. Technikalia się zmieniły, ale sposób myœlenia,  niektórych przynajmniej  decydentów branżowych, chyba nie.  Ile w tym jest „inicjatywy własnej" a ile mniej czy więcej subtelnego wpływu obcych interesów  – nie sposób dzisiaj ocenić. Jednakże wychodzšc z maksymy, że „po owocach ich poznacie" skutecznoœć tych wpływów może imponować.

Proces odchodzenia od paliw kopanych nie jest do przeprowadzenia w cišgu kilku, kilkunastu lat. Nieodzowny jest jednak sygnał, na poziomie  deklaracji politycznych i legislacji, o celowoœci inwestowania  w rozwój  przemysłu i usług działajšcych na rzecz rozproszonego zasobu wytwórczego i magazynowego, inteligentnych domów, inteligentnych sieci i ich opomiarowania oraz rozwišzań prosumenckich zarówno w segmencie odbiorców indywidualnych energii jak i przemysłowych. To jest obszar, który z nawišzkš jest w stanie wykreować alternatywne miejsca pracy w miarę ich nieuchronnego ubywania w  górnictwie, które przede wszystkim ze względów  społecznych nie może zostać porzucone „z dnia na dzień". Błędem – wbrew faktom ekonomicznym – byłoby  oszukiwane górników bez końca i utrzymywane ich w przekonaniu o ich roli w gospodarce w długookresowej perspektywie. Historycznie górnictwo było autentycznym motorem napędzajšcym rozwój gospodarczy ale nie wolno  zamykać na to oczu na dynamikę przemian technologicznych. Teraz węglowe zasoby wytwórcze powinny pomóc w przejœciu do nowej energetyki, energetyki na miarę współczesnych wyzwań i możliwoœci, a nie powinny być pretekstem do spowolnienia kraju i stopniowej, ale nieuchronnej w perspektywie œredniookresowej utraty bezpieczeństwa energetycznego.

Autor jest prezesem Instytut Energetyki Odnawialnej. Był dyrektorem (1997-2005) Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych ródeł Energii (EC BREC) i przewodniczšcym (2008-2009) unijnej Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonej Energetyki (managEnergy). Jest laureatem tytułu „Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2014" oraz członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanym przez prezydenta Andrzeja Dudę.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL