Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

PSE doprecyzowuje zasady w przetargach na DSR

Bloomberg
Polskie Sieci Elektroenergetyczne w tym roku drugi raz z rzędu organizujš przetarg na nowych zasadach na œwiadczenie usług ograniczania poboru mocy na żšdanie (tzw. DSR). Operator chce zamówić takš usługę od poczštku lipca tego roku do końca czerwca 2019 r.

Tzw. program gwarantowany podzielony jest na pakiet letni (od 1 lipca 2018 r. do 30 wrzeœnia 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.) z wolumenem mocy gwarantowanej 500 MW, a także pakiet zimowy (od 1 paŸdziernika 2018 r. do 31 marca 2019 r.) z wolumenem mocy gwarantowanej 500 MW. Z kolei program bieżšcy dotyczy okresu od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

- Prace nad udoskonaleniem warunków œwiadczenia usługi DSR prowadziliœmy prawie od poczštku wrzeœnia minionego roku. Dzięki uwagom zgłoszonym przez wykonawców usługi oraz doœwiadczeniom wynikajšcym z przeprowadzonych obowišzkowych testów, uszczegółowiliœmy zapisy umowne oraz doprecyzowaliœmy zasady œwiadczenia usługi. Powinno to wpłynšć na rozwój rynku DSR w Polsce - powiedział, cytowany w komunikacie, Jarosław Socha, wicedyrektor departamentu przesyłu PSE. Operator liczy, że dzięki zmianom zakontraktuje większy potencjał dostępnych na rynku mocy, które będš gotowe do redukcji poboru.

Wspomniane zmiany w programie gwarantowanym i bieżšcym to m.in. aktualizacja limitów cen ofertowych, zwiększenie górnego limitu mocy gwarantowanej do 200 MW, wprowadzenie awaryjnego kanału komunikacji pomiędzy PSE i wykonawcami.

Na przełomie lutego i marca 2018 r. PSE zorganizujš spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostanš Interwencyjne Programy DSR: gwarantowany i bieżšcy oraz zasady udziału w przetargu. Podczas tego spotkania szczegółowo zostanš omówione wszystkie zmiany zasad przyjętych w nowym postępowaniu przetargowym.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL