Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

ME: Będziemy szukać rozwišzania z URE dla producentów OZE

Bloomberg
Urzšd Regulacji Energetyki przekazał w œrodę informację o rezultatach pierwszej aukcji na wsparcie produkcji pršdu z odnawialnych Ÿródeł energii do Ministerstwa Energii.

Ten odniósł się do problemów technicznych podczas jej przeprowadzenia. Z informacji przekazanych nam przez resort wynika, że ME wraz z prezesem URE będzie analizować możliwoœć rozwišzania, które satysfakcjonowałoby producentów OZE.

- Częœć pretendentów uważa, że nie z własnej winy nie mogła skutecznie złożyć oferty – otrzymaliœmy w odpowiedzi z ME. Resort nie ujawnia jednak szczegółów co do analizowanych scenariuszy. Jednoczeœnie odsuwa od siebie wszelkie zarzuty zwišzane z problemami w aukcjach. Zapewnia, że celem było przeprowadzenie pilotażowych aukcji z poszanowaniem zasad konkurencji oraz transaparentnoœci procedur okreœlonymi przepisami ustawy OZE. - Ze strony resortu energii, wszelkie wymogi organizacyjne i prawne w tym obszarze zostały dopełnione – czytamy w oœwiadczeniu. Podkreœlono, że do ustawowych kompetencji ME nie należy informowanie, ani o wynikach aukcji, ani tym bardziej o potencjalnych problemach technicznych zaistniałych podczas aukcji. Sš to kompetencje prezesa URE.

- Jednak pilotaż, jak sama nazwa wskazuje, służy usprawnieniu systemu na bazie praktyki – podkreœla resort. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez URE tylko jedna aukcja zostanie unieważniona z racji nie spełnienia wymogu złożenia co najmniej trzech ważnych ofert spełniajšcych wymagania okreœlone w ustawie. Trzy inne postępowania regulator uznał za ważne.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL