Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energetyka

Przyszłość polskiej energetyki - rozwišzania Polskiego Funduszu Energetycznego

O JUŻ OSIĽGNIĘTYCH SUKCESACH, PLANACH NA PRZYSZŁOŒĆ, NOWYCH PRODUKTACH W OFERCIE I SILE MARKI ROZMAWIALIŒMY Z ROBERTEM ZAGOŻDŻONEM, ZAŁOŻYCIELEM POLSKIEGO FUNDUSZU ENERGETYCZNEGO FIZAN.

Na poczštku chcielibyœmy pogratulować zdobytych nagród. Ostatnie z nich to statuetka w kategorii „Innowacja roku” w konkursie Liderzy Œwiata Energii zdobyta podczas konferencji energetycznej EuroPOWER 2017 oraz Medal Europejski za usługę spełniajšcš standardy europejskie – obie nagrody zostały przyznane za produkt WeEnergy.

Robert Zagożdżon: Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich, dzięki którym ten innowacyjny sposób podejœcia do potrzeb klienta został przekuty w sukces. WeEnergy to produkt dla firm, który wpisuje się w naszš wizję pionowej integracji holdingu Investment Union S.E. obejmujšcš wytwarzanie, dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej. Nagrody przyznawane przez ekspertów œwiadczš o profesjonalizmie naszego teamu i zaufaniu rynku do naszych produktów. Innowacje, rozszerzanie oferty, integracja w podejœciu do biznesu, pracowników i klientów to cel, do którego nieustannie dšżymy.

Nagrody i wyróżnienia zobowišzujš. Jaki jest pański przepis na sukces?

Sukcesy i nagrody zobowišzujš do odpowiedzialnoœci i wytwarzajš jeszcze większš presję w dšżeniu do doskonałoœci, ale to produktywnoœć jest tym największym motywatorem. Od samego poczštku, odkšd powstały Energia dla Firm S.A. i Energetyczne Centrum S.A., jesteœmy liderem w swoich dziedzinach – pionierem wœród alternatywnych dostawców energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i biznesu. Dbamy o to, żebyœmy byli wyzwaniem sami dla siebie i nieustannie szukali nowych rozwišzań.

Innowacja w tym co robimy, ekspansja na nowe obszary rynku, integralnoœć w podejœciu do siebie i œwiata zewnętrznego, to sš główne Ÿródła sukcesu, na które stawiamy. Uczymy ludzi w firmie przedsiębiorczoœci, pokazujemy im jak zintegrować wszystkie obszary życia – w ten sposób dšżymy do coraz bardziej ewolucyjnego celu. W ten sposób zarzšdzamy coraz bardziej œwiadomie i to uważam za najistotniejszy aspekt „przepisu na sukces”.

Rozwój to cišgłe zmiany. Jak kształtuje się struktura biznesu?

Najważniejsze były integracja Energii dla Firm S.A. i Energetycznego Centrum S.A. pod sztandarem Polskiego Funduszu Energetycznego FIZAN oraz Polski Fundusz Innowacji S.A., które pomagajš nam wejœć w nowe sektory rynku i poszerzyć portfolio. Polski Fundusz Energetyczny FIZAN na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy osišgnšł stopę zwrotu 30,26%. Naszym głównym celem jest efektywnoœć energetyczna, którš uzyskamy poprzez kompleksowe rozwišzania opierajšce się na fotovoltaice i magazynach energii, nowoczesnej dystrybucji, efektywnych rozwišzaniach w branży ciepłownictwa czy tworzeniu klastrów energetycznych.

Co oznacza dla Państwa wejœcie w wytwarzanie energii elektrycznej albo w segment jej dystrybucji?

Sprzedajemy rozwišzania, które sš Ÿródłami energii rozproszonej, czyli fotovoltaikę. Poprzez projekt WeEnergy chcielibyœmy powišzać je w jednš wielkš wirtualnš elektrownię. Dla tych, którzy wykorzystujš magazyny energii, chcielibyœmy stworzyć rozwišzania, które pomogš im uniezależnić się od sieci dystrybucji energii. Z kolei tym, którzy wybiorš tradycyjne rozwišzania, chcemy zaproponować lokalne sieci dystrybucji energii elektrycznej o niskim napięciu. Dzięki temu będziemy wytwarzać, dystrybuować i sprzedawać energię. Koncentrujemy się tutaj głównie na osiedlach mieszkaniowych, specjalnych strefach ekonomicznych, obiektach przemysłowych i galeriach handlowych.

Wspomniał Pan też o ciepłownictwie i klastrach energetycznych jako nowych rynkach, na których Energia dla firm chce zaistnieć.

Jakich innych innowacji możemy jeszcze się spodziewać?

Najnowszym projektem Polskiego Funduszu Energetycznego jest technologia SCAT i SCAT REXCIT implementowana przez Polski Fundusz Innowacji od firmy Blue Boson S.E. Polega ona na zwiększeniu efektywnoœci systemu grzewczego w elektrowniach, ciepłowniach, hutach itp. nawet o 25% - podobny również efekt osišga się w wypadku chłodzenia wody. To wszystko dzięki zmianie struktury media na wejœciu. Urzšdzenia zmienia strukturę mediów na wszystkich poziomach – fizycznym, chemicznym i energetycznym. Istotš technologii jest osišgnięcie zmian energetycznych i siłowych w samej czšsteczce oraz pomiędzy czšsteczkami na dwóch stopniach. Wygenerowany poziom oszczędnoœci sam w sobie jest rewolucyjny i może przynieœć niebywałš zmianę w podejœciu do rozwoju sektora energetycznego. Oszczędzamy także na opłatach emisyjnych. Brak jasnej strategii dla energetyki, dylemat czy powinniœmy pójœć drogš wspierania OZE czy też rozwoju energetyki jšdrowej, stwarza pole działania dla naszej technologii, które ogranicza przy okazji emisje groŸnych dla nas zwišzków, a w efekcie końcowym chrońmy nasze œrodowisko naturalne. Sama technologia spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony specjalistów podczas corocznych konferencji energetyków w Bełchatowie i ciepłowniczej w Międzyzdrojach. Spotkania z potencjalnymi klientami potwierdzajš naszš opinię o potencjale technologii i pozwalajš na budowanie szerokiego portfela partnerów i klientów.

Wszystko to powoduje, że rozwišzanie Blue Boson może przynieœć niebywałš rewolucję w naszym przemyœle i potwierdzić nasze pionierskie i pełne odwagi zaangażowania podejœcie we wszystkich obszarach życia. Zmiany, a szczególnie zmiany technologiczne, sš dzisiaj na porzšdku dziennym a my chcemy być pionierami tych zmian.

Aspekt œrodowiskowy jest bardzo ważny, ale co z kwestiš dyrektyw unijnych?

Nasze rozwišzania w pełni opowiadajš na wyzwania stawiane przez pakiet energetyczno-klimatyczny przyjęty przez Parlament Europejski w 2008 roku. Przypomnę, że dokumenty wchodzšce w skład pakietu skupiajš się na trzech kluczowych celach czyli: ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, promowaniu stosowania energii ze Ÿródeł odnawialnych i podnoszeniu sprawnoœci energetycznej Unii Europejskiej. Polski Fundusz Innowacji przychodzi z rozwišzaniem, które ma w sobie potencjał wypełnić postanowienia art. 7 dyrektywy 2012/27/UE, która wprowadza obowišzek ustanowienia przez każde państwo członkowskie systemu zobowišzujšcego do efektywnoœci energetycznej lub do zastosowania alternatywnych œrodków w celu osišgnięcia okreœlonej docelowej wielkoœci oszczędnoœci energii wœród odbiorców końcowych. Warto już teraz nawišzać z nami współpracę i zadbać o kompleksowe, odpowiednie narzędzia, które pozwolš wypełnić stawiane wymogi pakietu 3x20, a tym uniknšć kar zwišzanych z dyrektywami zanim będzie za póŸno i dla firm i dla œrodowiska naturalnego. To ewolucyjny cel i misja dla nas.

ROBERT ZAGOŻDŻON

Biznesmen, lider, mentor. Właœciciel funduszy inwestycyjnych w Europie i w Ameryce. Założył firmy marketingowe, energetyczne i telekomunikacyjne w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Polsce. Twórca grup firm Save Max International Inc, Energy Supplier No1 A.S. i Investment Union S.E. W latach 1995–2009 stworzył sieci sprzedażowe w kilkunastu krajach œwiata. Wartoœć biznesu w obszarze energetyki, który zbudował w kilka ostatnich lat, to ponad 100 mln euro. Jest autorem ksišżki „Odkryj siebie” i założycielem fundacji rozwoju One Energy.

 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL