Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekonomia

NFOŚ: Lemur pomoże oszczędzać

JLL
Na energooszczędne budynki użytecznoœci publicznej Narodowy Fundusz przeznacza 290 mln zł z programu Lemur.

Ruszyła druga edycja programu. Samorzšdy, które planujš budowę nowych obiektów, będš mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy energooszczędnoœci.

Program Lemur wspiera w ten sposób działania zwišzane z zapisami unijnej Dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przewiduje ona, że po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będšce ich własnoœciš, będš musiały być obiektami o niemal zerowym zużyciu energii.

Na co można

Szkoły, hale sportowe, siedziby urzędów, szpitale - to najczęœciej zgłaszane inwestycje samorzšdów do programu „Lemur - Energooszczędne budynki użytecznoœci publicznej". Wsparciem finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej objęte sš przedsięwzięcia, polegajšce na projektowaniu i budowie nowych budynków użytecznoœci publicznej i zamieszkania zbiorowego.

W ramach drugiego naboru do programu Lemur, Narodowy Fundusz przeznaczy 262 mln zł w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje. Program realizowany będzie do 2020 roku.

- Gminy doceniajš oszczędnoœci na rachunkach za energię, jakie daje nowoczesny, energooszczędny budynek. Program Lemur jest tu dla nich bardzo pomocny. Po pierwszym roku funkcjonowania programu wprowadziliœmy zmiany, które rozszerzajš kršg beneficjentów, upraszczajš zarówno wytyczne techniczne jak i zasady umarzania pożyczek mówi Dorota Zawadzka - Stępniak, zastępca prezesa NFOŒiGW.

Program Lemur przeznaczony jest dla inwestycji, których koszt kwalifikowany przekracza 1 mln zł, z wyłšczeniem wniosków dotyczšcych dokumentacji projektowej. Wysokoœć pożyczki wynosi do 1200 zł na mkw. powierzchni użytkowej budynku.

Pożyczki mogš zostać częœciowo umorzone, po potwierdzeniu uzyskania zakładanego efektu na etapie eksploatacji budynku. W przypadku najwyższej klasy A energooszczędnoœci budynku przewiduje się umorzenia do 60 proc. kwoty pożyczki, przy klasie B do 40 proc., w przypadku klasy C do 20 proc.

- Najwięcej dotychczas złożonych wniosków, bo ponad połowa, dotyczyła budynków klasy A. To œwiadczy o wysokiej œwiadomoœci ekologicznej samorzšdów i chęci stosowania najlepszych dostępnych rozwišzań w zakresie oszczędzania energii w nowych budynkach dodaje Dorota Zawadzka - Stępniak.

Pierwsza edycja programu Lemur zakończyła się w grudniu 2014 roku. Narodowy Fundusz podpisał umowy dofinansowania 21 przedsięwzięć, których koszt całkowity wynosi ponad 125 mln zł. Z tej kwoty niemal 34 mln zł stanowiš pożyczki z Narodowego Funduszu, a 0,5 mln zł dotacje na dokumentację technicznš.

Nie tylko samorzšdy

Narodowy Fundusz zatwierdził także dofinansowanie kolejnych oœiu projektów z programu Lemur, które dostanš 17,4 mln zł wsparcia w formie pożyczki i 0,7 mln zł w formie dotacji.

O wsparcie z programu Lemur mogš starać się podmioty sektora finansów publicznych, z wyłšczeniem państwowych jednostek budżetowych, samorzšdowe osoby prawne i spółki prawa handlowego, w których jednostki samorzšdu terytorialnego posiadajš 100 proc. udziałów lub akcji, a także organizacje pozarzšdowe, koœcioły, zwišzki wyznaniowe oraz koœcielne osoby prawne. Dzięki zmianom wprowadzonym w tym roku wnioski składać mogš także jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, posiadajšce osobowoœć prawnš oraz parki narodowe.

Celem programu Lemur jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Narodowy Fundusz szacuje, że realizacja programu doprowadzi do rocznej oszczędnoœci 23 tys. MWh energii i do redukcji emisji dwutlenku węgla o 4,6 tys. ton rocznie.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL