Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

UNESCO wzywa do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Demonstracja przed Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, zorganizowana przez koalicję Kocham Puszczę pod hasłem "UNESCO! Powstrzymaj wycinkę Puszczy Białowieskiej!"
PAP/ Stanisław Rozpędzik
Do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej częœci Puszczy Białowieskiej i przyjęcia misji ekspertów wezwał polskie władze Komitet Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Po poprawkach, które wczeœniej zgłosił Kazachstan, zgodzono się na wydłużenie terminu przedstawienia raportu o stanie zachowania puszczy do grudnia 2019 r., ale znalazł się tam zapis o możliwym wpisie na Listę Œwiatowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.

Podczas 41. sesji Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO przedstawiciel Portugalii poprosił polskš delegację o wyjaœnienie nagłej zmiany stanowiska i wypowiedŸ przedstawiciela Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) – tłumaczšc, że tego wymaga transparentnoœć podejmowania decyzji na forum UNESCO.

Reprezentant Finlandii złożył wniosek o przyjęcie decyzji Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO w niezmienionej, pierwotnej formie – takiej, jaka była przewidziana przed sesjš w Krakowie. Takie samo stanowisko zajęła Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody.

Delegacja kazachska zaproponowała m.in. wykreœlenie z dokumentu zapisu dotyczšcego stanowiska Komisji Europejskiej ws. Puszczy, dodanie zapisu o dopuszczeniu sanitarnych cięć drzew z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony drzewostanu przed kornikiem drukarzem oraz przedłużenie terminu przygotowania raportu o stanie zachowania Puszczy Białowieskiej do grudnia 2018.

"Obraz Puszczy znacznie się zmienił"

Wiceminister œrodowiska Andrzej Konieczny zwrócił na œrodowej dyskusji uwagę, że przez szeœć ostatnich lat obraz Puszczy znacznie się zmienił. Zaznaczył, że liczba obumarłych drzew w Puszczy jest "wyższa niż wystarczajšca".

- Być może rozwišzaniem problemu będzie opracowanie planu zarzšdzania, który powinien powstać i zostać wdrożony w cišgu kilku najbliższych lat. Może to pozwolić osišgnšć to, co chcemy chronić w lesie - oczywiœcie w porozumieniu z Białorusiš - powiedział wiceminister Konieczny.

Jego zdaniem "jedna trzecia lasu jest œciœle chroniona". - Mamy miejsca, z których możemy obserwować procesy naturalne, które - moim zdaniem - nie mogš dziœ być nazywane naturalnymi, kiedy dysponujemy zbyt małymi obszarami służšcymi do obserwowania tych zjawisk. Zapominamy jednak niemal zupełnie o bioróżnorodnoœci. Jak wynika z prac naukowych, oczywistym jest, że nie możemy chronić niektórych gatunków, gdy jesteœmy ograniczani - mamy zwišzane ręce - podkreœlił Konieczny.

Jak zaznaczył od dwóch lat prowadzona jest inwentaryzacja. Zaobserwowano, że pewne gatunki znikajš z terenów Puszczy. - Moim zdaniem powinniœmy ten proces zatrzymać. Może się to stać jedynie dzięki aktywnej ochronie - dodał.

W dyskusji wzišł również udział p.o dyrektora Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk Rafał Kowalczyk. Jego zdaniem "Białowieski Park Narodowy jest najlepiej zachowanym kompleksem leœnym w Nizinie Œrodkowoeuropejskiej, która została stworzona przez procesy naturalne z małym udziałem człowieka, w porównaniu do innych lasów na tych obszarach".

- Obszar ten cechuje się ogromnš bioróżnorodnoœciš. Wynika ona z obecnoœci obumarłych drzew i procesów naturalnych, które tam zachodzš. One warunkujš bogactwo tego lasu i nie powinny być kontrolowane poprzez œcinanie drzew, stanowišce zagrożenie dla ekosystemu - powiedział Kowalczyk.

Jak zaznaczył "teraz jeden z cudów natury jest niszczony przez ciężkie maszyny, co nie ma nic wspólnego z aktywnš ochronš".

- Obecna działania destrukcyjne na jej terenach zostały potępione przez większoœć ważnych gron naukowych i akademickich. Również Komisja Europejska uruchomiła w tej sprawie procedurę. (...) Zmiany - przede wszystkim, dot. punktu pištego - pozwalajš na kontynuowanie œcinania drzew, co niszczy Puszczę każdego dnia. Zachęcamy Komisję, aby stanęła za ochronš i zaakceptowała projekt bez żadnych poprawek - zaapelował Kowalczyk

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL