Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Kaszubi: Nie obniżać subwencji na naukę naszego języka

123RF
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaapelowało do MEN, aby nie obniżało subwencji przyznawanej na nauczanie języka kaszubskiego. Resort odpowiada, że „wysokoœć finansowania będzie dostosowana do realnych wydatków ponoszonych przez samorzšdy na organizację zajęć”.

Apel zwišzany jest z projektem rozporzšdzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału częœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzšdu terytorialnego w 2018 r. W projekcie tym znalazły się zapisy mówišce o zmniejszeniu dwóch tzw. wag, czyli przeliczników, na podstawie których wyliczane sš subwencje służšce nauce języka regionalnego, który to status posiada kaszubski.

Przeciwko zmianom wag zaprotestowało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jak powiedział PAP prezes organizacji prof. Edmund Wittbrodt, z wyliczeń, jakich dokonało stowarzyszenie, wynika, że zmiana wag sprawi, iż pomorskie samorzšdy, na terenie których działajš szkoły nauczajšce kaszubskiego, otrzymajš w przyszłym roku o około 13-14 mln zł mniej niż dotšd. Wittbrodt zaznaczył, że dla niektórych samorzšdów obniżenie przeliczników oznacza zmniejszenie subwencji o nawet 650 tys. zł.

- Sš to spore ubytki œrodków. Obawiamy się, że to spowoduje, iż oferta nauczania języka kaszubskiego nie będzie taka, jak dotšd – powiedział PAP Wittbrodt dodajšc, że zdaniem Zrzeszenia zmniejszenie subwencji zaprzepaœci też dotychczasowe pozytywne efekty dotyczšce nauki języka i kultury kaszubskiej. Jak mówił, w cišgu ostatnich kilkunastu lat „dziesięciokrotnie zwiększyła się liczba dzieci uczšcych się języka kaszubskiego”. Wittbrodt przypomniał, że język ten wprowadzany był stopniowo - od podstawówki do szkół ponadgimnazjalnych, których absolwenci mogli kontynuować naukę na filologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

- To wszystko dobrze się dotšd rozwijało – powiedział PAP Wittbrodt. Zaznaczył, że w niektórych szkołach w regionie, zwłaszcza małych, położonych w niewielkich miejscowoœciach, języka kaszubskiego uczy się dziœ nawet 90 do 100 proc. uczniów.

Rzeczniczka prasowa resortu edukacji Anna Ostrowska, w komentarzu przesłanym PAP zapewniła, że MEN „wspierało i będzie nadal wspierać nauczanie języka kaszubskiego w szkołach”. - Wysokoœć finansowania będzie dostosowana do realnych wydatków ponoszonych przez samorzšdy na organizację zajęć języka kaszubskiego – zaznaczyła rzeczniczka dodajšc, że nauka kaszubskiego w większoœci przypadków jest organizowana w szkołach „w formie zajęć dodatkowych w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla ucznia, a placówki nie muszš tworzyć oddzielnych oddziałów (klas) dla tych uczniów". Ostrowska podała, że w mijajšcym roku szkoły uczšce kaszubskiego otrzymały z budżetu państwa (w subwencji) œrednio dodatkowo 7 190 zł na każdego ucznia.

- Ustalone w projekcie rozporzšdzenia w sprawie sposobu podziału subwencji w 2018 r. dodatkowe wagi dla uczniów uczęszczajšcych na zajęcia dodatkowe z języka kaszubskiego w pełni pokrywajš wydatki samorzšdów zwišzane z organizacjš tych zajęć – podkreœliła. Dodała, że „zmiany w rozporzšdzeniu nie zmieniajš poziomu finansowania kształcenia uczniów mniejszoœci narodowej i etnicznej, globalna pula œrodków przeznaczonych na ten cel w subwencji na 2018 r. pozostaje na zbliżonym poziomie”.

Zdaniem Zrzeszenia zmniejszenie subwencji zaszkodzi nie tylko edukacji regionalnej, ale może też zagrozić istnieniu częœci małych szkół na Kaszubach. - W tych placówkach dotacja służšca nauce języka kaszubskiego stanowiła bardzo poważne œrodki, którymi dysponowała szkoła – powiedział PAP Wittbrodt dodajšc, że samorzšdy „z reguły i tak dokładajš 20-30 procent do edukacji”, a pojawienie się kolejnych kosztów może sprawić, iż gminy będš zmuszone zamykać małe szkoły. - Zwłaszcza teraz - po nawałnicach, kiedy samorzšdy chciały podjšć działania usuwajšce szkody – zaznaczył Wittbrodt. Dodał, że "kolejnš przeszkodš" jest też fakt, iż proponowana przez resort zmiana wag ma miejsce w trakcie roku szkolnego. - Zmieniono reguły gry w trakcie roku, bez konsultacji, bez rozmów, czyli trochę tak przez zaskoczenie – zaznaczył Wittbrodt.

- Œrodki z subwencji na ucznia społecznoœci kaszubskiej majš służyć finansowaniu podtrzymywania poczucia tożsamoœci kaszubskiej w szczególnoœci nauki języka oraz własnej historii i kultury. Pienišdze te nie powinny być wydatkowane na utrzymywanie tzw. małych wiejskich szkół. Temu służš odrębne dodatkowe œrodki w subwencji przeznaczone właœnie na funkcjonowanie małych szkół – zaznaczyła w przesłanym PAP komentarzu Ostrowska. Jednoczeœnie dodała, że w projekcie rozporzšdzenia MEN proponuje, by od 2018 r. pienišdze dla małych szkół wzrosły o 11 proc.

W 2005 r. Kaszubom udało się otrzymać status społecznoœci posługujšcej się językiem regionalnym. Dzięki temu, kaszubskie samorzšdy otrzymujš np. dodatkowe œrodki na naukę języka i kultury kaszubskiej w szkołach, a na maturze można zdawać egzamin z tego języka. W minionym roku szkolnym z nauki kaszubskiego korzystało ponad 19 tysięcy uczniów pomorskich szkół.

W Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. do etnicznej wspólnoty kaszubskiej przyznało się 233 tys. osób. Z tej liczby ponad 90 proc. deklarowało równoczeœnie, że czuje się Polakami. Językiem kaszubskim posługuje się 108 tys. osób.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL