Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Pikieta przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. "Zatrzymać Edukoszmar"

PAP/ Jakub Kamiński
Ok. 100 osób pikietowało we wtorek przed siedzibš MEN. Zgromadzeni nauczyciele, rodzice, zwišzkowcy i politycy domagali się "natychmiastowego zatrzymania" reformy edukacji i zapowiadali strajki - 10 marca rodzicielski i 31 marca nauczycielski.

Zrzeszajšca kilkanaœcie organizacji i stowarzyszeń koalicja "Nie dla Chaosu w szkole" zaapelowała, by w każdej szkole utworzyła się grupa inicjatywna rodziców, którzy przygotujš strajk w najbliższy pištek, 10 marca, polegajšcy na nieposyłaniu dzieci do szkoły.

Zgromadzeni przed ministerstwem podpisali 10 postulatów strajkowych, które wczeœniej przedstawiono już w petycji przekazanej premier Beacie Szydło. Te same postulaty wyœwietlono na frontonie budynku MEN.

Obok natychmiastowego zatrzymania wprowadzania reformy edukacji protestujšcy chcš: rzetelnej, przygotowanej przez ekspertów diagnozy potrzeb oœwiatowych, spójnej koncepcji rozwoju edukacji, prawdziwych konsultacji społecznych dotyczšcych zmian w edukacji ze wszystkimi œrodowiskami zaangażowanymi w system oœwiaty.

Domagajš się również: starannego przygotowania podstaw programowych, szkoły bezpiecznej, wolnej od przemocy i dyskryminacji, szkoły uczšcej współpracy, kreatywnoœci i samodzielnego myœlenia, podjęcia rzeczywistych działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, zwiększenia nakładów finansowych na oœwiatę oraz zwiększenia wpływu rodziców na funkcjonowanie szkół.

Pod petycjš do premier podpisali się przedstawiciele ruchów: "Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji", "Zatrzymać Edukoszmar", "Strajk Obywatelski Edukacja", koalicji "Nie dla Chaosu w szkole", Forum Rad Rodziców, Zielonogórskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców, Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, Poznańskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców.

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejšcych typów szkół zostanš wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja majš zostać zlikwidowane.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL