Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

MEN: akty prawne, które wchodzš w życie od 1 stycznia 2018 r.

Adobe Stock
Dwa nowe zawody w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzajšcych kwalifikacje w zawodzie, nowe zasady naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, sposób podziału subwencji oœwiatowej czy zmiany w organizowaniu innych form wychowania przedszkolnego, a także w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla oddziałów przedszkolnych – to najważniejsze elementy wprowadzone w nowelizacjach rozporzšdzeń MEN. Zacznš one obowišzywać od 1 stycznia 2018 r.

Z pierwszym dniem nowego roku wejdš w życie zmienione rozporzšdzenia resortu edukacji dotyczšce następujšcych kwestii:

- Zmiany w egzaminie potwierdzajšcym klasyfikacje w zawodzie

Ujednolicone zostały niektóre przepisy dotyczšce szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzajšcego klasyfikacje w zawodzie. Uczniowie, słuchacze i absolwenci zarówno ci, którzy rozpoczęli naukę przed 2017 r., jak i po 2017 r., będš zdawali egzaminy na tych samych zasadach. Doprecyzowano przepisy dotyczšce danych osobowych w dokumentach egzaminacyjnych, uregulowano kwestie składania deklaracji. Inne zmiany majš charakter porzšdkowy.

Akt prawny: Rozporzšdzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzajšcego kwalifikacje w zawodzie. (Dz.U. 2017, poz. 2416).

- Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Wprowadziliœmy do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dwa nowe zawody: monter stolarni budowlanej i technik informatyk. Zmiany w tym rozporzšdzeniu majš też charakter porzšdkujšcy. Ujednolicono nazewnictwo i uporzšdkowano numerację w tabelach dotyczšcych klasyfikacji.

Akt prawny: Rozporzšdzenie MEN z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz.U. 2017, poz. 2356).

- Dotacja celowa za zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozporzšdzenie okreœla tryb i sposób rozliczania dotacji. Dotacja nie będzie naliczana tylko dla gmin (według kryterium położenia placówki wychowania przedszkolnego), ale dla wszystkich jednostek samorzšdu terytorialnego, które prowadzš lub sš organem rejestrujšcym dla placówek wychowania przedszkolnego.

Akt prawny: Rozporzšdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorzšdu terytorialnego dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Dz.U. 2017, poz. 2425).

- Sposób podziału subwencji oœwiatowej w 2018 r.

Rozporzšdzenie zawiera szereg zmian w sposobie naliczania subwencji na rok 2018. Najważniejsze rozwišzania w rozporzšdzeniu to m.in.: doprecyzowanie sposobu mierzenia skali zadań oœwiatowych i dostosowania do nich wysokoœci subwencji. Doprecyzowano niektóre wagi, inne zostały zmienione. Dodana została nowa waga „za zdany egzamin" dla uczniów w liceum dla dorosłych, którzy zdali egzamin maturalny, uczniów szkół policealnych, którzy zdali egzaminy potwierdzajšce wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie, uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzajšcy kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Zostały uwzględnione nowe zadania oœwiatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oœwiatowych. Najważniejsze z nich to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r.,

- planowane zmiany wynikajšce z ustawy o finansowaniu zadań oœwiatowych z zakresu urlopu dla poratowania zdrowia, kształcenia dorosłych, dodatków socjalnych dla nauczycieli,

- zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oœwiatowych oraz nauczycieli 6-latków i dzieci starszych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorzšdu terytorialnego.

Zmieniono zakres naliczania subwencji na uczniów tzw. małych szkół. Została zwiększona wartoœć wagi dla uczniów małych szkół z 0,18 na 0,2 (z 1 052 zł do 1 169 zł).

Akt prawny: Rozporzšdzenie MEN z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału częœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzšdu terytorialnego w roku 2018. (Dz.U. 2017, poz. 2395).

- Inne formy wychowania przedszkolnego (rodzaje, warunki tworzenia, sposób ich działania)

Lokal żłobka lub klubu dziecięcego będzie się mógł mieœcić w tym samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, w której znajduje się inna forma wychowania przedszkolnego. W pozostałym zakresie dotychczasowe wymagania zostajš bez zmian. Co oznacza, że nie będzie możliwe, aby w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal innej formy wychowania przedszkolnego, występowały inne lokale, w których sš prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

Zmiany w rozporzšdzeniu majš charakter porzšdkujšcy. Zapisy należało dostosować do nowego stanu prawnego, gdyż od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie przepis (art. 9b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) mówišcy o tym, że formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogš mieœcić się w jednym budynku z przedszkolami także w przypadku, gdy znajdujš się one w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa. Głównym celem zmian jest zwiększenie dostępnoœci do opieki żłobkowej.

Akt prawny: Rozporzšdzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz.U. 2017, poz. 2446).

- Wymagania przeciwpożarowe dla oddziałów przedszkolnych

Lokal żłobka lub klubu dziecięcego będzie mógł się mieœcić się w tym samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, w której znajduje się lokal oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej lub lokal przedszkola utworzonego w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.. W pozostałym zakresie dotychczasowe wymagania pozostajš bez zmian. Oznacza to, że nie będzie możliwe, aby w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal oddziału przedszkolnego lub przedszkola regulowanego tym rozporzšdzeniem, występowały inne lokale, w których sš prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także inne oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

Zmiany w rozporzšdzeniu majš charakter porzšdkujšcy. Przepisy zostały dostosowane do nowego stanu prawnego, gdyż od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie przepis (art. 9b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), zgodnie z którym formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogš mieœcić się w jednym budynku z przedszkolami, także w przypadku, gdy znajdujš się one w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa.

Akt prawny: Rozporzšdzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym sš prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. (Dz.U. 2017, poz. 2445).

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL