Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

MEN: obowišzek szkolny w polskim systemie dot. tylko dzieci mieszkajšcych w Polsce

123RF
Realizacja obowišzku szkolnego w polskim systemie edukacji dotyczy dzieci mieszkajšcych na terenie Polski; polskie dzieci mieszkajšce za granicš majš obowišzek nauki w systemie kraju miejsca zamieszkania - przypomniana Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ten sposób resort edukacji skomentował dla PAP apel przedstawicieli grupy roboczej edukacji domowej ds. kontaktów z MEN oraz rodziców dzieci mieszkajšcych za granicš, korzystajšcych z edukacji domowej. Według nich Prawo oœwiatowe utrudnia dostęp dzieci Polonii do polskiej edukacji poprzez ograniczenie prawa rodziców w edukacji domowej do wybrania szkoły, z którš współpracujš, jako ze szkołš patronackš. Dlatego chcš zmiany przepisów.

W Prawie oœwiatowym zapisano, że wniosek rodziców dotyczšcy pozwolenia na realizację obowišzku szkolnego w edukacji domowej składa się do dyrektora szkoły w województwie, w którym mieszka dziecko. Do wniosku należy dołšczyć wymaganš dokumentację, w tym opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wczeœniej rodzice mogli wybrać dowolnš szkolę w kraju. Nie było też zapisu, że opinia może być tylko z publicznej poradni.

"Realizacja obowišzku szkolnego/nauki w polskim systemie oœwiaty dotyczy dzieci mieszkajšcych na terenie RP" - podkreœlono w komentarzu MEN.

Przypomniano, że zasadš ogólnš, respektowanš przez systemy edukacyjne państw, jest wymóg realizacji obowišzku szkolnego i obowišzku nauki zgodnie z prawodawstwem państwa, na terenie którego dziecko mieszka; zasada ta dotyczy wszystkich mieszkajšcych na terenie danego państwa dzieci w odpowiedniej grupie wiekowej, także cudzoziemców.

"W praktyce oznacza to obowišzek uczęszczania do szkoły należšcej do systemu oœwiaty danego państwa, czyli np. szkoły francuskiej we Francji, bšdŸ akredytowanej w danym państwie szkoły realizujšcej pełny program nauczania innego państwa (np. szkoły amerykańskie w Belgii). Możliwoœci wyboru miejsca i formy realizacji obowišzku szkolnego wskazuje państwo, w którym zamieszkujš Polacy. Podobnie obowišzek szkolny realizujš dzieci cudzoziemców zamieszkałych na terytorium Polski" - wyjaœniono.

"Należy również podkreœlić, że uczeń przebywajšcy za granicš nie jest zobowišzany do realizacji obowišzku szkolnego i obowišzku nauki w Polsce, aby po powrocie do Polski móc kontynuować naukę w szkole" - dodano.

Przypomniano, że na potrzeby edukacji dzieci obywateli polskich przebywajšcych za granicš MEN stworzyło rozwišzania majšce zapewnić jak najszerszej grupie dzieci możliwoœć uczestniczenia w nauce języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim oraz podjęcia nauki w Polsce po powrocie z zagranicy.

W komentarzu wymieniono możliwoœć nauki języka polskiego m.in. w zespołach szkół i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych u urzędach konsularnych, szkołach prowadzonych przez organizacje Polaków za granicš oraz możliwoœć kształcenia na odległoœć prowadzonš przez szkoły prowadzone przez Oœrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicš.

Zaznaczono również, że uczniowie polscy powracajšcy do Polski z zagranicy majš możliwoœć skorzystania ze wsparcia w szkołach w Polsce. Wsparcie to obejmuje: dodatkowš, bezpłatna naukę języka polskiego, dodatkowe zajęcia wyrównawcze i ułatwienia na egzaminach zewnętrznych.

Odnoszšc się zaœ bezpoœrednio do kwestii edukacji domowej podkreœlono, że szkoła, do której składa się wniosek dotyczšcy pozwolenia na edukację domowš, musi się znajdować na terenie województwa, które jest miejscem zamieszkania ucznia.

"Takie rozwišzanie wišże się bezpoœrednio z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców w zakresie możliwoœci korzystania z pomocy szkoły, która wydała pozwolenie na realizację obowišzku szkolnego/nauki poza szkołš" - wyjaœniono.

"Złożenie wniosku do szkoły w znacznej odległoœci od miejsca zamieszkania (poza obszarem województwa) utrudnia korzystanie z pomocy szkoły (pomoce dydaktyczne, konsultacje przed egzaminami klasyfikacyjnymi, kontakt z nauczycielami), nie mówišc o korzystaniu z uczestnictwa w organizowanych na terenie szkoły zajęciach dodatkowych, do których uczeń z edukacji domowej ma prawo" - dodano.

Zgodnie z prawem, każdy rodzic może wystšpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka. Dzieci sš formalnie przypisanej do konkretnej szkoły wybranej przez rodziców. Uczš się w domu, korzystajšc z różnych form wsparcia oferowanych przez danš szkołę. Na zakończenie każdego roku nauki w swojej patronackiej szkole zdajš egzaminy (pisemne i ustne), które sš podstawš klasyfikacji i promocji do następnej klasy. Otrzymujš œwiadectwa takie same jak uczniowie uczšcy się w tej szkole, maja też legitymacje szkolne. Obecnie z edukacji domowej korzystajš zarówno dzieci mieszkajšce w kraju, jak i za granicš.

Z danych MEN wynika, że w roku szkolnym 2016/2017 edukacjš domowa objętych było około 11 tys. uczniów. Zdecydowana większoœć z nich – ponad 9 tys. jest zarejestrowana w szkołach niepublicznych.

ródło: MEN

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL