Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Zalewska do rodziców: zakończyliśmy najważniejszy etap wprowadzania zmian

PAP/Marcin Obara
Zakończyliœmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oœwiacie - napisała minister edukacji Anna Zalewska w specjalnym liœcie do rodziców i uczniów. Podstawa programowa dla szkół podstawowych jest gotowa, a podręczniki przygotowywane - podkreœliła.

W liœcie rozesłanym do szkół, opublikowanym w pištek na stronie internetowej MEN, Zalewska przypomniała też, że resort pracuje nad zapewnieniem dzieciom przynajmniej jednego, ciepłego posiłku w szkole oraz przywróceniem opieki stomatologicznej uczniów.

"Zakończyliœmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oœwiacie. Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oœwiaty, samorzšdami, dyrektorami szkół w procesie przygotowywania sieci szkół" - napisała Zalewska

"Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oœwiatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia. Wiedzš już Państwo, do której szkoły będš uczęszczać dzieci. Jestem przekonana, że samorzšdy, œwiadome spoczywajšcej na nich odpowiedzialnoœci brały pod uwagę Państwa oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiœcie – lokalne uwarunkowania" - dodała minister.

Jak zapewniła, reforma edukacji jest częœciš spójnej, przemyœlanej i zaplanowanej w perspektywie najbliższych lat polityki oœwiatowej państwa. "Dšżymy do tego, aby każdy uczeń, bez względu na to skšd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziny, miał zapewnionš dobrš edukację i dobrš szkołę" - podkreœliła szefowa MEN.

Minister edukacji poinformowała, że wszystkie dokumenty, niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym (podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół) sš przygotowane. Dodała, że do końca obecnego roku szkolnego nauczyciele zostanš przeszkoleni z nowej podstawy programowej.

Podała także, że wydawnictwa pracujš nad nowymi podręcznikami dla klas I, IV i VII, z których od wrzeœnia będš uczyli się uczniowie według nowej podstawy programowej. "Jeszcze przed wakacjami będzie gotowa oferta podręczników do tych klas. Pragnę zapewnić, że każdy uczeń otrzyma ksišżki i ćwiczenia w szkole. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będš sfinansowane z budżetu państwa" - zaznaczyła Zalewska.

Minister przypomniała również w liœcie, że dzieci będš miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole i mogły w spokoju zjeœć go podczas jednej dłuższej przerwy obiadowej. "Takie rozwišzania planujemy wprowadzić w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Dodatkowo, wspólnie z Ministrem Zdrowia przedstawimy wkrótce wstępne założenia programu obejmujšcego opiekš stomatologicznš uczniów. Zarówno posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne elementy składajšce się na dobrš szkołę" - czytamy w liœcie.

Zalewska zachęca rodziców do kontaktu z nauczycielami, dyrektorami szkół, lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za edukację w regionach. "Jednoczeœnie przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostaje Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W poszczególnych województwach funkcjonujš również regionalne zespoły koordynacyjne działajšce przy Kuratorach Oœwiaty" - zaznaczyła.

Przypomniała, że informacje dotyczšce zmian w systemie edukacji znajdujš się na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do dyspozycji sš także adresy mailowe, na które można przesyłać pytania dotyczšce reformy oœwiaty. "Zachęcam do kontaktu. Wspólnie zadbamy o dobrš szkołę" - zadeklarowała minister.

Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona m.in. struktura szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. W miejsce obecnie istniejšcych typów szkół zostanš wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja majš zostać zlikwidowane.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL