Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Katecheta wychowawcš - Bodnar pisze do minister edukacji narodowej

Fotorzepa / Rafał Guz
Wprowadzenie możliwoœci pełnienia funkcji wychowawcy przez katechetę, którym może być także ksišdz, może ograniczać swobodę wyboru lekcji religii przez uczniów i rodziców - ostrzega rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar.

W swym piœmie do minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej, RPO odniósł się do propozycji zmiany rozporzšdzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. ws. warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Projekt przewiduje usunięcie zapisu, że nauczyciel religii nie przyjmuje funkcji wychowawcy klasy.

- Zakaz przyjmowania funkcji wychowawcy przez katechetów przez lata nie budził wštpliwoœci i był traktowany jako gwarant wolnoœci sumienia i wyznania uczniów nie uczęszczajšcych na lekcje religii, bšdŸ uczęszczajšcych na lekcje religii mniejszoœciowych, a także stanowił jeden z elementów praktycznej realizacji zasady bezstronnoœci œwiatopoglšdowej władz publicznych wywodzonej z art. 25 Konstytucji RP – napisał Adam Bodnar.

Według niego, w uzasadnieniu projektu nie przedstawiono kluczowych rozważań, jak zmiana wpłynie na poszanowanie praw i wolnoœci uczniów nieuczęszczajšcych na lekcje religii i na zapewnienie bezstronnoœci œwiatopoglšdowej szkół publicznych. Nie wskazano również argumentów, jakie za zasadnoœciš zmiany podnoszš podmioty jš postulujšce. Zdaniem RPO bardzo pomocne przy ocenie tej zasadnoœci byłoby zebranie danych statystycznych o liczbie uczniów uczęszczajšcych na lekcje etyki i religii (o co wczeœniej już wnosił do MEN).

RPO nie uznaje za zasadne rozwišzywania problemów natury organizacyjnej konkretnych szkół poprzez zmianę przepisów dotyczšcych tak wrażliwej kwestii jak nauczanie religii i wychowawstwo. - Z faktu, że nauczyciele religii sš członkami rady pedagogicznej nie wynika wprost wniosek, że powinni oni przyjmować również funkcję wychowawcy - napisał.

Wskazał, że pomimo deklaracji uzasadnienia projektu, iż możliwoœć powierzenia funkcji wychowawcy ma dotyczyć przede wszystkim katechetów œwieckich, nauczajšcych również innych przedmiotów, to zgodnie z literalnš wykładniš projektowanego art. 7 rozporzšdzenia będzie możliwe powierzenie tej funkcji także osobom duchownym i katechetom œwieckim uczšcym wyłšcznie religii.

RPO w tym kontekœcie przypomniał, że możliwoœć nauczania religii w szkole publicznej wišże się z wymogiem posiadania przez nauczycieli tzw. misji kanonicznej - skierowania wydanego przez władzę koœcielnš. - Decyzja dyrektora szkoły o powierzeniu okreœlonych obowišzków nauczycielowi religii nigdy nie będzie miała zatem charakteru w pełni autonomicznego. Misja kanoniczna jest niejako gwarantem wiernoœci danego katechety doktrynie koœcioła, który go desygnował - podkreœlił Adam Bodnar.

Dodał, że na status nauczycieli religii istotny wpływ wywiera możliwoœć cofnięcia misji kanonicznej. Może do niego dojœć m.in. z powodu drastycznego naruszenia dyscypliny koœcielnej, dokonania czynów niezgodnych z moralnoœciš i obyczajami katolickimi lub wystšpieniem niezgodnoœci doktrynalnej z nauczaniem Koœcioła - wskazał RPO.

Przypomniał, że edukacja religijna w szkole jest rozwinięciem wyrażonego w art. 53. ust. 3 Konstytucji RP prawa rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Udział w nauce religii jest wyrazem indywidualnej wolnoœci sumienia i wyznania, gdyż lekcje religii stanowiš niewštpliwie formę formacji religijnej, a nie jedynie Ÿródło przekazywanej przez nauczyciela wiedzy – napisał Adam Bodnar.

- Nauczanie religii nie ma bowiem charakteru neutralnego aksjologicznie czy ideowo. Jest ono czym innym niż katecheza z jednej strony i nauczanie religioznawstwa - z drugiej. Poza realizacjš celów poznawczo-informacyjnych istotnym jego aspektem jest również wychowanie w pewnym duchu ideowym – głosi pismo RPO.

Uznał on, że dlatego istotne jest zapewnienie poczucia poszanowania praw rodziców uczniów z różnych powodów nieuczęszczajšcych na lekcję religii. Dopiero w dalszej kolejnoœci nauczanie religii stanowi uprawnienie zwišzków wyznaniowych. Wštpliwoœci budzi więc oparcie uzasadnienia projektu rozporzšdzenia głównie na odniesieniu się do postulatów koœciołów i innych zwišzków wyznaniowych prowadzšcych nauczanie religii w szkołach, bez odwołania się do indywidualnego aspektu wolnoœci sumienia i wyznania.

Adam Bodnar podkreœlił, że nie budzi wštpliwoœci, iż koœcioły i zwišzki wyznaniowe w Polsce sš równouprawnione, ale nie sš równe pod względem faktycznym, co wynika bezpoœrednio z liczebnoœci ich członków. - Władze publiczne podejmujšc współpracę z koœciołami i zwišzkami wyznaniowymi, w celu zachowania bezstronnoœci powinny więc powstrzymywać się od działań uprzywilejowujšcych wyznanie faktycznie dominujšce – napisał.

Według RPO możliwoœć pełnienia przez nauczycieli religii funkcji wychowawcy w praktyce może doprowadzić do umocnienia już istniejšcej dominacji faktycznej Koœcioła Katolickiego, będšcego najliczniejszym pod względem liczby wyznawców zwišzkiem wyznaniowym w Polsce. Religia dominujšca uzyska bowiem jeszcze lepszš pozycję oficjalnš w procesie edukacyjnym i zyska dodatkowo na znaczeniu w codziennym życiu społecznoœci szkolnej.

Adam Bodnar podkreœlił, że regulujšc zasady nauczania religii w szkołach, ustawodawca musi uwzględnić pozostałe zasady konstytucyjne, aby zapewnić awyznaniowy (co nie znaczy antywyznaniowy) charakter szkoły publicznej.

Przypomniał, że z uwagi na dobrowolny charakter nauczania religii, możliwe jest wycofanie deklaracji o chęci udziału w tym nauczaniu także w trakcie semestru. „Fakt pełnienia przez katechetę funkcji wychowawcy może w praktyce prowadzić do ograniczenia swobody podejmowania decyzji co do wyboru lekcji religii przez uczniów i rodziców. Może on również być powodem rezygnacji uczniów z nauki w okreœlonej klasie pomimo profilu nauczania zgodnego z zainteresowaniami tych uczniów" – zaznaczył RPO.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL