Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Andrzej Duda na Węgrzech: Niech wam Bóg błogosławi

AFP
Polacy i Węgrzy zachowali dobre wartoœci. Misjš naszych narodów jest to, aby te nasze wartoœci nieœć do Europy i ich zdecydowanie bronić - powiedział prezydent Andrzej Duda w Budapeszcie, podczas inauguracji obchodów Dnia PrzyjaŸni Polsko-Węgierskiej.

- W dzisiejszej Unii Europejskiej, w dzisiejszej Europie, w której niewštpliwy jest kryzys wartoœci, na których zbudowana została cywilizacja europejska, myœlę o cywilizacji o korzeniach łacińskich, opartej na pniu chrzeœcijaństwa, te wszystkie ideały w dzisiejszej Europie ginš, sš zapomniane i deptane przez inne ideologie, które wypaczajš w gruncie rzeczy istotę człowieka i człowieczeństwa - zaznaczył prezydent.

Prezydent ocenił, że Polacy i Węgrzy "te dobre wartoœci zachowali". - Myœlę, że jest dzisiaj naszym wielkim obowišzkiem i wielkš misjš to, aby te nasze wartoœci do Europy Zachodniej nieœć i tych naszych wartoœci, także w obliczu wszystkich ataków, które na nas spadajš, w sposób zdecydowany bronić - powiedział.

Prezydent przypomniał w swoim wystšpieniu o historycznych zwišzkach Polski z Węgrami, m.in. o pomocy udzielonej polskim uchodŸcom i żołnierzom przez Węgrów w 1939 r. i solidarnoœci okazanej społeczeństwu węgierskiemu przez Polaków podczas powstania węgierskiego 1956 r. Polski prezydent wspominał też ważne dla Polski postacie œw. Kingi – węgierskiej księżniczki, œw. Królowej Jadwigi z dynastii Andegawenów, odnowicielki Akademii Krakowskiej, dziœ Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prezydent ocenił, że wydarzenia w 1956 r. w Polsce i na Węgrzech pokazały, że ani naród polski ani węgierski nie godzš się ze zniewoleniem. To, że oba narody potrafiły zdecydowanie powiedzieć „nie”, jest œwiadectwem ich podobieństwa, czy wręcz braterstwa duszy - mówił. Podkreœlił przy tym, że oba kraje zdołały odzyskać wolnoœć w sposób spokojny, ale zdecydowany przez masowe protesty i żšdania wolnoœci. - Niech Pan Bóg błogosławi narodowi węgierskiemu i państwu węgierskiemu, niech Pan Bóg błogosławi Polakom i błogosławi Polsce - zakończył swoje przemówienie Andrzej Duda.

Prezydent Węgier Janos Ader powiedział z kolei, że narody Polski i Węgier wzajemnie dobrze rozumiejš własne myœli i dšżenia. - Setki lat wspólnego historycznego doœwiadczania pomaga nam w tym, byœmy wspólnie podnosili głos we wspólnych kwestiach europejskich dotyczšcych losów europejskich narodów – mówił. - My, Polacy i Węgrzy wierzymy, że siłę Europy tworzš narody, które zachowujš swoje tradycje, korzenie, historycznš tożsamoœć i sš dumne ze swoich wartoœci – zaznaczył węgierski prezydent.

Ader wspomniał m.in. wydarzenia z czerwca 1956 r. w Poznaniu. - Pamiętamy dzień, gdy polscy robotnicy wyszli na ulice z rozpaczy z braku chleba. Opór wobec nieludzkiego systemu norm wkrótce zamienił się w powstanie, a władza odpowiadała bezlitoœnie i krwawo – zaznaczył. Następnie przypomniał, że polskie powstanie stało się przykładem dla węgierskich studentów, którzy w paŸdzierniku tego samego roku wystšpili ze swoimi postulatami. - Przykład Polski dał nadzieję Węgrom – zaznaczył.

Polska para prezydencka przebywa od czwartku z oficjalnš wizytš na Węgrzech. W sobotę wzięła udział w inauguracji obchodów Dnia PrzyjaŸni Polsko-Węgierskiej. Parlamenty obu krajów rok 2016 ustanowiły rokiem solidarnoœci Polski i Węgier w zwišzku z 60. rocznicš Poznańskiego Czerwca i póŸniejszego o cztery miesišce węgierskiego powstania antykomunistycznego z 1956 roku.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL