Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Czy Die Welt zapłaci za "polski obóz"? Zdecyduje Sšd Apelacyjny

123RF
W czwartek sšd II instancji zbada apelację Zbigniewa Osewskiego w głoœnym procesie cywilnym przeciw wobec wydawcy "Die Welt" za użycie zwrotu "polski obóz". Sšd I instancji oddalił pozew, uznajšc ten zwrot za nieprawdziwy, ale nie odnoszšcy się wprost do powoda.

Przed Sšdem Apelacyjnym w Warszawie będziemy wnosić o zmianę wyroku sšdu okręgowego i uwzględnienie pozwu - powiedział PAP mec. Szymon Topa, jeden z pełnomocników powoda.

Przyczynš tego precedensowego procesu było użycie przez niemieckš gazetę w 2008 r. zwrotu "polnische Konzentrationslager Majdanek" (zaraz po tym "Die Welt" opublikował przeprosiny). Osewski poczuł się dotknięty osobiœcie, bo jeden jego dziadek zmarł w niemieckim obozie pracy w Iławie, drugi był więziony w obozach w Niemczech. Według "Die Welt" użycie tego zwrotu to "niezamierzona pomyłka", a autorka tekstu miała na myœli tylko położenie geograficzne obozu i nie zamierzała przypisywać Polakom, że go założyli.

W pozwie powód wnosił, by sšd nakazał pozwanej spółce wpłatę miliona zł na cel społeczny oraz przeprosiny w głównych polskich mediach za naruszenie dóbr osobistych powoda, jakimi sš tożsamoœć i godnoœć narodowa oraz prawo do poszanowania prawdy historycznej. Pozew poparła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która przyłšczyła się do sprawy. Pełnomocnicy pozwanej spółki wnosili o oddalenie pozwu lub też o jego odrzucenie.

W marcu 2015 r. Sšd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew. "Sformułowanie to może i powinno budzić sprzeciw i oburzenie każdej osoby znajšcej historię, zwłaszcza Polaków" - mówiła w uzasadnieniu o inkryminowanym zwrocie sędzia Eliza Kurkowska. Podkreœliła, że były to niemieckie obozy w okupowanej Polsce.

Według sšdu tożsamoœć i godnoœć narodowa oraz prawo do poszanowania prawdy historycznej mogš być dobrami osobistymi w myœl prawa cywilnego (co kwestionowała strona pozwana). Sędzia dodała zarazem, że nie spełniono tu zasady indywidualizacji naruszenia dóbr osobistych, bo inkryminowany zwrot nie dotyczył bezpoœrednio ani powoda, ani jego bliskich. Odnosił się zaœ do "nieoznaczonej grupy adresatów", a w takim przypadku do uznania roszczenia nie wystarczy sama przynależnoœć do danej grupy - uznał sšd.

Sędzia Kurkowska podkreœliła, że "Die Welt" z własnej inicjatywy niezwłocznie przeprosił za "nieprawdziwe słowa", uznał wyłšcznš odpowiedzialnoœć Niemiec za obozy i usunšł ten zwrot ze swej strony w internecie. Zdaniem sšdu doszło zatem do "naprawienia naruszenia", wobec czego brak jest podstaw do ponownych przeprosin w polskich mediach (o co wnosił pozew), które pisały o pierwszych przeprosinach.

Sšd nie odrzucił pozwu - jak chciała strona pozwana- bo uznał jurysdykcję polskiego sšdu w takiej sprawie. Skoro tekst był dostępny w internecie, to miejscem ewentualnego naruszenia dóbr może być i Polska - uznał SO.

Po wyroku Osewski wyraził rozczarowanie, że "sšdy nie broniš obywateli polskich" i zapowiedział apelację.

Zdaniem pełnomocnika pozwanej spółki mec. Piotra Niezgódki SO trafnie przyjšł, że jedna osoba nie może reprezentować w procesie cywilnym całego narodu, "bo byłoby to zagrożeniem dla wolnoœci słowa". Dodał, że "Die Welt" dba o standardy w informowaniu o zbrodniach niemieckich z lat II wojny œwiatowej.

W apelacji strona powodowa wniosła o zmianę wyroku SO i uwzględnienie pozwu. "Kluczowš kwestiš jest, że skoro sšd uznał, że członkowie rodzin byłych więŸniów III Rzeszy mogš się poczuć dotknięci tymi zwrotami, to należy uznać że majš oni roszczenie o naruszenie dóbr osobistych" - powiedział PAP mec. Topa. Dodał, że "zasady indywidualizacji nie stojš temu naprzeciw, bo to tylko kwestia ustalenia obiektywnych kryteriów, które pozwalajš tym osobom mieć uzasadnione poczucie krzywdy". Podkreœlił, że SA jest władny dokonać odpowiedniej wykładni, zgodnie z wnioskami apelacji - co byłoby precedensowe.

W lutym br. Ministerstwo Sprawiedliwoœci przedstawiło projekt wprowadzajšcy do prawa nowe przestępstwo - "publicznego i wbrew faktom przypisywania Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu udziału, organizowania lub współodpowiedzialnoœci za zbrodnie III Rzeszy", za co groziłoby do 5 lat więzienia. Za nieumyœlne prezentowanie takich treœci groziłaby grzywna lub kara ograniczenia wolnoœci. MS chce też umożliwić wytaczanie spraw cywilnych m.in. przez IPN za używanie słów typu "polski obóz" oraz zapisać w konstytucji, że "dobre imię RP i narodu polskiego podlega ochronie prawnej".

"Doœć robienia z Polski sprawców Holokaustu. (...) Ta ustawa jest właœnie po to, aby w mediach zagranicznych nie szkalowano Polski, nie przypisywano nam współodpowiedzialnoœci za Holokaust" - uzasadniał projekt wiceminister sprawiedliwoœci Patryk Jaki.

Mec. Topa przyznał, że projekt MS nie daje w sprawie Osewskiego dodatkowych argumentów prawnych, bo bardziej kładzie on nacisk na obronę dobrego imienia Rzeczypospolitej, a w tej sprawie chodzi o indywidualne roszczenie. "Tu jest inna płaszczyzna sporu" - dodał adwokat.

Zwrot "polskie obozy zagłady" nie wskazuje na to, by zakładali je Polacy, ale tylko na ich położenie geograficzne - uznała w 2013 r. stołeczna prokuratura. Odmówiła ona wtedy œledztwa ws. przestępstwa "publicznego znieważenia narodu polskiego" takim zwrotem z "Rheinische Post". Podkreœliła, że konieczne sš reakcje np. MSZ z żšdaniem sprostowań. Resort wiele razy o to występował.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL