Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra Firma

Zatory płatnicze. Motywowanie dłużnika

Fotorzepa/Adam Burakowski
Przedsiębiorcom – szczególnie tym najmniejszym, sen z oczu spędza wizja utraty płynnoœci. Stojš za niš nierzetelni kontrahenci i klienci.

Małe firmy mogš mieć powody do niepokoju. Kłopoty z regulowaniem zobowišzań przez partnerów biznesowych ma 81 proc. polskich przedsiębiorców.

Jednak to właœnie ci mali majš największy problem z wyegzekwowaniem należnoœci. 23,7 procent z nich nie reguluje własnych zobowišzań, co grozi utratš płynnoœci. Takie wnioski płynš z ostatnich raportów „Portfel należnoœci polskich przedsiębiorstw" Krajowego Rejestru Długów (KRD) oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF).

- Dla ponad jednej czwartej polskich przedsiębiorstw, które w cišgu ostatnich 3 lat doœwiadczyły zatorów płatniczych, sš one jednš z najistotniejszych barier hamujšcych wzrost inwestycji – informuje Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).

Niestety, problemy firm ze œcišganiem należnoœci nierzadko oddziałujš też na kondycję finansowa innych firm. - Przedsiębiorcy, często majš problemy z zatorami płatniczymi dlatego, że wczeœniej podobne kłopoty lub bankructwa dotknęły ich kontrahentów. Oznacza to, że zatory w jednym punkcie łańcucha dostaw mogš rozprzestrzeniać się na współpracujšce firmy – dodaje Aleksander Łaszek.

Ostrożnoœci nigdy nie za wiele

Na ogół można skutecznie odzyskać, co nam się należy. Jednak lepiej zapobiegać problemom, niż być zmuszonym walczyć o swoje. Zanim podpisze się umowę, zawsze warto sprawdzić kontrahenta w rejestrach dłużników. - Nie ma tutaj złotego œrodka, niestety. Na pewno zalecam uważnoœć. Każde nietypowe zachowanie kontrahenta: nowego czy długoletniego jest sygnałem ostrzegawczym – mówi – radzi Piotr Drzewiecki, dyrektor operacyjny w SUBRA GRP. Wtedy warto przeanalizować sytuację biznesowš potencjalnego partnera rozglšdajšc się w branży lub korzystajšc z wyspecjalizowanej firmy, która zrobi to dyskretnie i pozyska jak najwięcej o nim przydatnych informacji.

Ministerstwo Rozwoju na swojej stronie www podpowiada, że „istotne przy podejmowaniu decyzji o współpracy mogš być dane dotyczšce aktywnoœci gospodarczej, historii działalnoœci firmy, legalnoœci jego działania oraz – co szczególnie ważne – jego kondycji finansowej". Większoœć można uzyskać bezpłatnie, samodzielnie korzystajšc z publicznych Ÿródeł. Podstawowe informacje o firmie i zakresie jej działalnoœci uzyska się w CEIDG oraz KRS. KRS prowadzi też Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Przyszłego kontrahenta warto także sprawdzić w jednym z Biur Informacji Gospodarczych (tzw. BIG). Na koniec można poszukać w internecie opinii dotyczšcych firmy naszego dłużnika. Tu jednak należy wykazać się sporym krytycyzmem, gdyż wiele tak negatywnych, jak pozytywnych, może być umieszczane w różnych celach, także przez konkurencję.

Zawsze warto bardzo skrupulatnie kontrolować terminy płatnoœci i przyjšć zasadę, że kontrahent nie otrzyma kolejnych zamówień, zanim nie ureguluje wszystkich zaległoœci.

Tylko bez nerwów

Nawet najbardziej ostrożny przedsiębiorca może jednak trafić wœród współpracujšcych z nim firm czy klientów na dłużnika. Duże spółki dysponujšce profesjonalnymi działami windykacji nie majš na ogół problemów z odzyskaniem wierzytelnoœci. Jednak nawet te z sektora MSP chcšc samodzielnie odzyskać pienišdze, mogš zrobić to skutecznie .

Najważniejsze jest, by nie czekać aż dług się przedawni. Należy reagować tak szybko, jak to możliwe. Przynajmniej tak doradzajš profesjonalni windykatorzy: - Czas ma bardzo duże znaczenie i wpływ na skutecznoœć i prawdopodobieństwo odzyskania należnoœci. Z naszego doœwiadczenia wynika, że sprawy kierowane do windykacji po upływie 90 dni od terminu płatnoœci sš już trudniej œcišgalne, im póŸniej tym gorzej- ostrzega Piotr Drzewiecki.

Rozmowa nigdy nie zaszkodzi. To najtańszy sposób na odzyskanie pieniędzy. Warto podejœć do dłużnika z wycišgniętš rękš – potraktować go jak partnera. Szacunek, negocjacje w spokojnej atmosferze zazwyczaj sš skuteczniejsze niż w sytuacji, gdy wchodzi się w rolę uniesionego œwiętym gniewem pokrzywdzonego. Rozmowa ma prowadzić do wspólnych ustaleń, do uregulowania kwestii długu, a nie do karania kontrahenta. - Podstawowym założeniem skutecznego odzyskiwania należnoœci b2b jest elastycznoœć – mówi Piotr Drzewiecki. Można pójœć na drobne ustępstwa. Jeœli ma on problemy finansowe, możemy podzielić jego dług na raty, wydłużyć termin spłaty, umorzyć karne odsetki lub po prostu umówić się na to, że częœć kwoty zwróci wykonujšc na rzecz wierzyciela nieodpłatnie jakieœ prace. Taka windykacja polubowna, polegajšca na podjęciu negocjacji i zawarciu umowy ugody, otwiera realnš szansę na œcišgnięcie nawet należnoœci przedawnionych.

Warto jednak jasno poinformować drugš stronę, że dopóki nie spłaci zaległoœci, trafia do bazy Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Gdy zacznie regulować zobowišzania można zawiesić ten wpis w rejestrze. Od tego momentu dług widoczny jest tylko dla zainteresowanych stron. To zachęca kontrahenta do regularnych spłat, bo firmom zależy na dobrej opinii a informacja, że majš kłopoty z płaceniem za towary czy usługi może znaczšco utrudnić funkcjonowanie.

Podpisujšc ugodę można też zabezpieczyć wykonanie umowy np. przez ustanowienie na rzecz wierzyciela zastawu rejestrowego czy hipoteki do wysokoœci kwoty długu. Praktykuje się też podpisanie przez dłużnika weksla In blanco.

Ważne papierki

Jeżeli nie udało się polubownie odzyskać długu i zawrzeć ugody, trzeba dalej słać pisma. W wezwaniu do zapłaty żšda się spłaty długu w okreœlonym terminie. Dostarcza się je osobiœcie lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Nawet jeœli ufamy kontrahentowi, spraw „papierkowych" nie wolno odkładać na póŸniej. Od razu należy wystawić faktury, a od drugiej strony odbierać poœwiadczenie wykonania usługi. Bez takich dokumentów można tylko pomarzyć o odzyskaniu pieniędzy.

Jeœli korespondencja nie poskutkuje a negocjacje nie przyniosš spodziewanych rezultatów, trzeba zrobić kolejny krok wystawiajšc tzw. ostateczne wezwanie do zapłaty. Informuje się w nim dłużnika, że jeœli nie ureguluje on długu w oznaczonym terminie, sprawa zostanie skierowana do sšdu.

Przed obliczem Temidy

Pomimo dobrej woli wierzyciela, by dogadać się z dłużnikiem, ten czasem okazuje się wyjštkowo oporny i niechętny polubownemu załatwieniu sprawy. Trzeba w takiej sytuacji skierować sprawę do sšdu i postarać się o sšdowy nakaz zapłaty.

Można wybrać klasycznš drogę odzyskiwania należnoœci lub postępowanie nakazowe, upominawcze, czy uproszczone. Pierwsze dwa tryby nie wymagajš udziału stron podczas rozprawy. Natomiast podczas postępowania uproszczonego i dłużnika, i wierzyciela czekajš wizyty w sšdzie. Gdy ma się w ręku sšdowy nakaz zapłaty, pozostaje już tylko współpraca z komornikiem, którego zadaniem jest doprowadzenie do wykonania wyroku Temidy. Zajmuje on w tym celu majštek dłużnika, który następnie sprzedaje podczas licytacji publicznej. Zyski z licytacji służš zaspokojeniu wierzyciela.

To nie jest jednak ani szybki, ani tani sposób odzyskiwania należnoœci - Chociaż w wielu przypadkach nie obejdzie się bez postępowania sšdowego, to jednak wišże się ono z rozmaitymi wydatkami: opłatš za wpis sšdowy, kosztami zastępstwa procesowego i egzekucji komorniczej, o długotrwałoœci postępowań w sšdach gospodarczych nie wspominajšc. Ta droga daje też duże pole do popisu dla dłużnika, który może w rozmaity sposób przedłużać postępowanie sšdowe, czy komornicze – ostrzega Piotr Drzewiecki.

Dług pod młotkiem

Nie wszyscy chcš narażać się na koszty postępowania sšdowego, przechodzić przez proces negocjacji, pisać pisma i cierpliwie czekać na należne pienišdze. I mogš to ominšć. Jeżeli chce się mieć problem z głowy, można dług sprzedać. Umożliwia to giełda długów. By sprzedać wierzytelnoœć umieszcza się na giełdzie długów ogłoszenie. Dane dłużnika stajš się w tym przypadku ogólnodostępne. To często wystarcza, by niechętny wczeœniej negocjacjom kontrahent podjšł się jednak rozmowy lub zaczšł spłacać dług.

Takie działanie jest zgodne z prawem i regulowane przez Kodeks cywilny. Art. 509. mówi, że „wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieœć wierzytelnoœć na osobę trzeciš (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właœciwoœci zobowišzania" oraz że „wraz z wierzytelnoœciš przechodzš na nabywcę wszelkie zwišzane z niš prawa, w szczególnoœci roszczenie o zaległe odsetki." Automatycznie więc nabywca długu staje się wierzycielem, a nierzetelny kontrahent jego dłużnikiem. Jest to często bardzo wygodne dla firmy, która nie chce tracić czasu i pieniędzy na odzyskanie należnoœci. Unika się też płacenia ewentualnych kosztów postępowania sšdowego i egzekucyjnego. A pienišdze lub ich znaczšcš częœć odzyskuje niemal natychmiast.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL