Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Co się właściwie stało z bazš PESEL? - ministerstwo cyfryzacji wyjaśnia

Fotorzepa, Kuba Krzysiak
Ministerstwo cyfryzacji wyjaœnia, co się stało z bazš PESEL. Uspokaja, że dotychczas nie można mówić o wycieku danych do osób nieuprawnionych i radzi jak sprawdzić, czy ktoœ zwracał się o nasze dane z bazy PESEL.

12 sierpnia 2016 roku Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało organy œcigania o anomaliach przy pobieraniu przez kancelarie komornicze danych obywateli z bazy PESEL. Co się właœciwie stało?

Anomalie wykryto w zwišzku z pobieraniem danych z bazy PESEL przez uprawnione do tego kancelarie komornicze. Podejrzenia specjalistów wzbudziła nie tylko znaczna liczba tych zapytań, ale również fakt, że były one wysyłane w nocy. Po analizie aktywnoœci kancelarii okazało się, że pięć z nich pobiera znaczne liczby danych. Mowa jest o danych ok. 1,4 mln obywateli.

O sprawie zostały poinformowane organy œcigania. Na tej podstawie prokuratura wspólnie z ABW podjęła czynnoœci w kilku kancelariach komorniczych. Chodzi o to, by wyjaœnić, co było powodem tak dużej liczby zapytań.

Ministerstwo przypomina, że dostęp do bazy PESEL majš tylko œciœle okreœlone, uprawnione do tego podmioty. Kancelarie komornicze sš na tej liœcie. Ich łšczenia z bazš odbywajš się wyłšcznie poprzez wydzielone (odseparowane) od sieci Internet łšcza.

Według ministerstwa cyfryzacji nie należy mówić o „wycieku" danych. Na tym etapie œledztwa prokuratura nie stwierdziła wycieku danych do osób nieuprawnionych. Nie mamy też do czynienia z tzw. włamaniem hakerskim, czyli z pokonaniem mechanizmów bezpieczeństwa. System jest monitorowany na bieżšco. Ministerstwo cyfryzacji i podległy mu Centralny Oœrodek Informatyki robiš to w ramach normalnych procedur. Wiadomo dokładnie skšd pochodziły zapytania i kogo konkretnie dotyczyły.

Ministerstwo cyfryzacji współpracuje z organami œcigania oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania w tej sprawie należy na tym etapie kierować do prokuratury, koordynujšcej œledztwo, oraz ABW, której z uwagi na wagę sprawy powierzono prowadzenie œledztwa.

Ministerstwo radzi zaniepokojonym

Jeœli niepokojš Cię informacje, że Twoje dane mogły być wykorzystane bez Twojej wiedzy, pamiętaj, że każdy obywatel może bezpłatnie sprawdzić, jakie dane na jego temat znajdujš się w bazie PESEL oraz czy zwracały się o nie konkretne instytucje.

Takš informację możesz uzyskać na jeden z następujšcych sposobów:

1. Przesłać do ministerstwa cyfryzacji elektronicznie wypełniony i podpisany Profilem Zaufanym WNIOSEK.

2. Przesłać wypełniony i podpisany WNIOSEK na adres: ministerstwo cyfryzacji, Departament Ewidencji Państwowych, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, z dopiskiem SRP.

Jeœli informacje uzyskane z bazy PESEL potwierdzš, że o Twoje dane wnioskował komornik, który nie prowadził wobec Ciebie żadnego postępowania, wówczas możesz zgłosić ten fakt do prokuratury, z proœbš o nadanie statusu pokrzywdzonego w toczšcym się œledztwie.

Jeœli nadal masz pytania, zadzwoń na specjalny numer telefonu: 22 245 59 05 w godz. 8-16.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL