Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

NSA: GIODO nie ma uprawnień do oceny oświadczeń o apostazji

123RF
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma kompetencji do oceny oœwiadczeń o wystšpieniu z Koœcioła, apostazja jest bowiem dokonywana "w œwietle prawa koœcielnego" - orzekł w pištek Naczelny Sšd Administracyjny w sprawie o nakaz odnotowania apostazji.

Tym samym NSA oddalił kasację GIODO od wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie. WSA w sierpniu 2014 r. uchylił decyzję Generalnego Inspektora nakazujšcš proboszczowi umieszczenie w księdze chrztu adnotacji o apostazji, mimo że kobieta domagajšca się takiej adnotacji nie dopełniła koœcielnych procedur.

"Sprawa jest bardzo trudna, i trudno jest wyważyć interesy. Z całš pewnoœciš należy zrozumieć osoby, które chcš wystšpić z Koœcioła, i (...) ich prawa; z drugiej strony mamy przepisy konkordatu, konstytucji, ustawę o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania oraz ustawę o stosunku Koœcioła do państwa" - przyznała w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Jolanta Rudnicka.

Jak wskazała sędzia, podstawowym pytaniem w tej sprawie jest więc, "czy GIODO może ocenić przynależnoœć obywatela do Koœcioła, oceniać jego oœwiadczenie, czy ma kompetencje w tak wrażliwej sprawie, jakš jest prawo do wyznania, sumienia i religii".

"NSA podziela stanowisko WSA, że z uwagi na rozdzielnoœć Koœcioła od państwa urzędnik państwowy, jakim jest GIODO, nie ma kompetencji do tego, by oceniać w œwietle prawa koœcielnego oœwiadczenie o wystšpieniu z Koœcioła" - zaznaczyła sędzia.

Sprawa wyniknęła na kanwie wniosku kobiety, która domaga się sprostowania jej danych w parafialnej księdze chrztu, ponieważ złożyła pisemne oœwiadczenie, że występuje z Koœcioła katolickiego. Wniosła ona do GIODO, by nakazał proboszczowi wydanie takiego sprostowania.

Poczštkowo, w paŸdzierniku 2012 r., GIODO umorzył postępowanie. Jednak po tym, jak w 2013 r. sšdy administracyjne zmieniły linię orzeczniczš w sprawach apostatów, w styczniu 2014 r. GIODO nakazał umieszczenie w księdze adnotacji o wystšpieniu kobiety z Koœcioła.

Decyzję GIODO zaskarżył tym razem proboszcz parafii, w której znajduje się księga z danymi kobiety. Proboszcz argumentował, że Generalny Inspektor nie powinien ingerować w sferę wyznaniowš, bo to jest naruszenie konstytucji, konkordatu i zasady rozdziału Koœcioła od państwa.

W sierpniu zeszłego roku WSA uchylił decyzję GIODO i stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu. W ocenie tego sšdu Generalny Inspektor nie zbadał do końca sprawy, bowiem nie sprawdził, czy wnioskodawczyni dopełniła procedur wskazanych przez Koœciół. Zgodnie z nimi apostazji dokonuje się w parafii, w obecnoœci dwóch œwiadków i proboszcza. Kobieta zaœ przyznała, że zignorowała koœcielny tryb postępowania. Wówczas od wyroku WSA kasację złożył GIODO.

"Najistotniejszš kwestiš jest rozstrzygnięcie, czy oceny skutecznoœci oœwiadczenia o apostazji powinniœmy dokonywać w oparciu o przepisy powszechnie obowišzujšce, czy też wewnętrzne przepisy Koœcioła" - mówił PAP w listopadzie zeszłego roku reprezentujšcy GIODO mec. Michał Bałdyga.

Wczeœniejsza linia orzecznicza wskazywała, iż oœwiadczenie woli - w œwietle prawa œwieckiego - jest wystarczajšce do wystšpienia ze zwišzku wyznaniowego. Dlatego GIODO uznajšc, że takie oœwiadczenie zostało prawidłowo złożone, nakazał proboszczowi odnotowanie apostazji.

W paŸdzierniku 2013 r. NSA wydał serię orzeczeń, w których uznał, że GIODO nie może z góry umarzać postępowań w sprawie osób, które domagajš się wpisu w księdze parafialnej o tym, że wystšpiły z Koœcioła. GIODO powinien najpierw ocenić, czy takie osoby skutecznie wystšpiły z Koœcioła - uznawał sšd.

"Analiza tamtych orzeczeń wskazuje na jedno - przesšdzone zostało, że GIODO nie może umarzać postępowania (...) nie mógł uznać, że postępowanie jest bezprzedmiotowe" - wskazała w pištek sędzia Rudnicka, odnoszšc się do tamtych orzeczeń.

W lutym zapadło już kilka innych orzeczeń NSA w podobnych sprawach, których linia orzecznicza była zbieżna z pištkowym wyrokiem, zaœ skargi kasacyjne GIODO zostały również oddalone.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL