Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Czy stare zgody na przetwarzanie danych będš ważne

AdobeStock
Wiele firm wcišż nie wie, czy po 25 maja ma ponownie spytać klientów, czy może przetwarzać informacje o nim.

Tego dnia wchodzi bowiem w życie ogólne rozporzšdzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Przewiduje ono, że zgody pobrane przed tym terminem zachowujš ważnoœć, jeœli odpowiadajš zasadom przewidzianym w RODO. Takie ujęcie nie rozwiewa jednak wštpliwoœci. A brak podstawy do przetwarzania danych (np. ważnej zgody) stwarza ryzyko nałożenia na firmę kary finansowej.

– Nie można też wykluczyć odpowiedzialnoœci karnej – wskazuje Damian Karwala, radca prawny z kancelarii CMS. – Może to też skutkować zakazem przetwarzania danych.

Wytyczne w tej sprawie wydała Grupa Robocza art. 29. Odniósł się do nich także generalny inspektor ochrony danych osobowych. W swojej opinii wskazuje, że aby zachować ważnoœć, zgoda musi być dobrowolna, konkretna, œwiadoma i jednoznaczna.

Adwokat Paweł Litwiński z kancelarii Barta Litwiński zwraca uwagę, że wymienione kryteria już obowišzujš na gruncie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, a zatem zgoda zebrana zgodnie z tš ustawš będzie zgodna także z RODO.

GIODO wskazuje jednak na koniecznoœć stworzenia mechanizmów wycofania zgody w dowolnym momencie. Radzi też firmom przejrzenie stosowanych klauzul i mechanizmów, upewnienie się, czy sš one zgodne z RODO, a także dokumentowanie kwestii zwišzanych z pozyskiwaniem zgód i spełnianiem obowišzku informacyjnego. Może on bowiem mieć wpływ na œwiadomoœć zgody.

Paweł Litwiński wskazuje jednak, że obowišzek informacyjny wykonuje się z chwilš gromadzenia danych. Jest on jednorazowy i nie ma do niego powrotu.

– Nie ma więc obowišzku przekazywania informacji zgodnych z RODO, a wykraczajšcych poza ustawę – twierdzi Litwiński. – Oczywiœcie gdyby osoby, których dane dotyczš, po 25 maja żšdały przekazania im informacji o przetwarzaniu danych, to muszš już być zgodne z RODO – dodaje.

Damian Karwala zwraca jednak uwagę, że spełnienie tego obowišzku uœwiadomi klientom przysługujšce im na podstawie RODO prawa.

– Jest to więc istotne i w sytuacji wieloznacznoœci przepisów byłbym za tym, żeby ten obowišzek spełniać – wskazuje prawnik. – Niekoniecznie w formie kierowanych indywidualnie do klientów przekazów, ale np. aktualizowania polityki prywatnoœci na stronie, zmian we wzorach umów, formularzach itp.

Projekt polskiej ustawy wdrażajšcej RODO przewiduje znaczne ograniczenie obowišzku informacyjnego dla mikro-, małych i œrednich firm, które nie przetwarzajš danych wrażliwych i nie przekazujš danych innym podmiotom.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: szymon.cydzik@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL