Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy, również uchodźcy, łatwiej potwierdzš wykształcenie

123RF
Cudzoziemcom będzie łatwiej nostryfikować dyplom lub kontynuować studia w Polsce. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało, że w czwartek opublikuje rozporzšdzenie w tej sprawie. Na nowym prawie zyskać mogš m.in. uchodŸcy.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w czwartek ma zostać opublikowane nowe rozporzšdzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicš oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na okreœlonym poziomie kształcenia.

Dzięki nowym przepisom osoby nieposiadajšce dokumentów ukończenia studiów będš mogły na podstawie innych zaœwiadczeń przedstawić uczelni uzyskane przez siebie kompetencje. Uczelnia za taki poœwiadczajšcy kompetencje dokument będzie mogła uznać np. indeks - poinformowano komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesłanego PAP w czwartek.

Rozporzšdzenie ma wyjœć na naprzeciw potrzebom osób, które utraciły oficjalny dokument potwierdzajšcy uzyskanie wykształcenia wyższego lub nie miały możliwoœci uzyskania tego zaœwiadczenia w zwišzku z sytuacjš politycznš w kraju swojego pochodzenia i nie mogš takiego dokumentu zdobyć.

"Prawo do wydawania takich poœwiadczeń będš miały jednostki prowadzšce kształcenie w odpowiedniej dziedzinie. Uczelnie będš przeprowadzać postępowanie na podstawie wszelkich dokumentów przedstawionych przez zainteresowane osoby. Dokumenty te mogš potwierdzać wyniki poszczególnych etapów kształcenia, uzyskane kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe czy odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie. W przypadku stwierdzenia różnic w programach studiów lub niemożliwoœci okreœlenia poziomu kształcenia, uczelnia będzie mogła przeprowadzić odpowiednie egzaminy" - poinformowano w komunikacie ministerstwa.

Już teraz, zgodnie z ustawš Prawo o szkolnictwie wyższym - na takich samych zasadach jak Polacy - studiować w naszym kraju mogš m.in. cudzoziemcy posiadajšcy status uchodŸcy lub korzystajšcy z ochrony czasowej na terytorium RP.

Rozporzšdzenie - ma ono wejœć ma w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia - przygotowano w zwišzku z wejœciem w życie nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terenie RP z lipca 2014 r. - wyjaœniono w uzasadnieniu dokumentu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL