Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cudzoziemcy

Uchodźcy z Mariupola i Donbasu przebywajšcy w Polsce otrzymali azyl

123RF
Częœć uchodŸców ewakuowanych z Mariupola i Donbasu, przebywajšcych obecnie w oœrodkach w Rybakach i Łańsku (warmińsko-mazurskie), otrzymała azyl. To osoby, które nie mogš udokumentować pochodzenia polskiego, a sš np. małżonkami osób posiadajšcych Kartę Polaka.

Od listopada ub. roku w oœrodkach w Rybakach i Łańsku przebywa grupa 188 uchodŸców z Mariupola i Donbasu. Wobec 135 osób, które miały ważnš Kartę Polaka, na poczštku marca wydano decyzje dotyczšce zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Karty Stałego Pobytu pozwalajš uchodŸcom podjšć pracę i naukę, umożliwiajš rejestrację w urzędach pracy osób bezrobotnych. Dzięki Karcie Stałego Pobytu mieszkańcy oœrodka w Rybakach i Łańsku mogš podróżować po krajach strefy Schengen.

W Rybakach mieszka także grupa 53 osób, które nie majš Karty Polaka. To np. członkowie rodzin, którzy nie mogš udokumentować polskiego pochodzenia. Te osoby ubiegały się o azyl w Polsce. Jak podała PAP Aldona Szparak, kierownik oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, wobec większoœci - bo wobec 46 osób - wydano już decyzję azylowš. Decyzję takš wydał Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jak dodała Szparak, dało to podstawę do wydania przez wojewodę warmińsko-mazurskiego tym uchodŸcom zezwoleń na pobyt stały w Polsce. Wojewoda podpisał do tej pory 35 zezwoleń na pobyt stały. W kolejnych dniach wydawane będš następne. Zezwolenia dajš możliwoœć wydania Kart Stałego Pobytu w Polsce wobec tych osób.

Przebywajšca od listopada ub.r. w oœrodku Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach grupa 188 osób z Mariupola i Donbasu jest drugš grupš uchodŸców ze wschodniej Ukrainy.

Tak jak w przypadku pierwszej grupy, podczas ponad 6-miesięcznego pobytu w Rybakach i Łańsku i w oczekiwaniu na propozycję pracy oraz mieszkań uczš się polskiego, a dzieci i młodzież uczęszczajš do szkół.

Na stronie internetowej MSWiA działa zakładka Bank Ofert, w którym gromadzone sš informacje o wszelkich formach pomocy dla osób ewakuowanych, majšce na celu znalezienie dla nich warunków do osiedlenia się na terytorium Polski.

Jak podał PAP w poniedziałek wydział prasowy MSWiA, zarejestrowano zgłoszenia od 86 gmin, 3 starostw powiatowych, fundacji oraz kilku firm. Niektóre samorzšdy sš gotowe przyjšć nawet kilka rodzin np. Poznań - 10, Warszawa - 10, Wałbrzych - 3, Gdynia - 2, Opole - 3, Gdańsk - 5.

Najczęstsze oferty pracy pochodzš z branży budowlanej, gastronomicznej, handlowej i turystycznej. Sš także propozycje adresowane do osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, takich jak lekarze czy inżynierowie.

Oferty nadsyłane do banku sš rejestrowane i przesyłane do właœciwych wojewodów, którzy je weryfikujš. Potem sš przedstawiane i kojarzone z odpowiednimi rodzinami w oœrodkach w Łańsku i Rybakach.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL