Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Rzšd potwierdził: podatek dla niepełnosprawnych zapłacš bogaci

Minister finansów Teresa Czerwińska
materiały prasowe
4 proc. od dochodów powyżej 1 mln zł rocznie – tyle będzie wynosiła stawka tzw. daniny solidarnoœciowej.

Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej oraz finansów przedstawiły we wtorek „mapę drogowš” systemu wsparcia osób z niepełnosprawnoœciami. Jednym z jego elementów ma być Solidarnoœciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

W kwietniu pisaliœmy o daninie solidarnoœciowej, zapowiedzianej przez premiera Mateusza Morawieckiego, która ma być głównym Ÿródłem finansowania tego funduszu. Ministerstwo finansów szacuje, że w 2020 r., gdy danina ma zaczšć obowišzywać, zapłaci jš około 25 tys. osób, które w przyszłym roku będš uzyskiwały dochody rzędu 87 tys. zł miesięcznie. Łšcznie wpłacš do SFWON blisko 1,2 mld zł.

Dodatkowe 650 mln zł do funduszu będzie co roku przesuwane z Funduszu Pracy. Œciœle rzecz bioršc 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy (czyli około 6 proc. samej składki, która wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru) ma trafiać bezpoœrednio do SFWON.

Czytaj więcej: Sondaż: Kto chce daniny solidarnoœciowej

Ministerstwo Finansów szacuje, że w warunkach z 2019 r. oba Ÿródła finansowania pozwolš zasilić fundusz solidarnoœciowy kwotš 2 mld zł. Na co te pienišdze zostanš przeznaczone? – Na najważniejsze potrzeby osób z niepełnosprawnoœciami i ich rodzin. Te potrzeby będš skonsultowane ze œrodowiskiem osób z niepełno sprawnoœciami – zadeklarowała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Resort ma jednak swoje propozycje. Chciałby wprowadzić dodatek do emerytury dla rodziców opiekujšcych się osobami niepełnosprawnymi a także szereg mechanizmów pomagajšcych takim osobom podjšć pracę. Proponuje także m.in. reformę systemu orzekania o niepełnosprawnoœci i wprowadzenie orzekania o niesamodzielnoœci.

Minister Rafalska zapewniała, że te propozycje wraz z już przyjętymi ustawami „w większoœci spełniajš postulaty osób protestujšcych w Sejmie”. Odniosła się do ustawy podwyższajšcej rentę socjalnš (do poziomu najniższej renty z ZUS z tytułu całkowitej niezdolnoœci do pracy) oraz ustawy o szczególnych rozwišzaniach wspierajšcych osoby z niepełnosprawnoœciami. Oba akty podpisał w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Komentarz Jakuba Sawulskiego z Instytutu Badań Strukturalnych: IBS

Nie jestem zwolennikiem takich działań podejmowanych ad hoc. Wolałbym, żeby rzšd spojrzał na system opodatkowania dochodów kompleksowo, zdefiniował jego luki i wady, i wtedy zaproponował rozwišzania.

Osoby o wysokich dochodach rzeczywiœcie płacš w Polsce relatywnie niskie podatki - 82% osób z rocznym dochodem powyżej 1 mln zł rozlicza się według liniowego PIT 19%, co oznacza, że klin podatkowy wynosi dla nich około 20%. Tymczasem klin na umowie o pracę na płacę minimalnš to 40%. To jest problem, którego danina solidarnoœciowa zasadniczo nie rozwišzuje (niwelujš tę różnicę w bardzo niewielkim stopniu).

Za zaletę DS uznaję to, że według zapowiedzi ma objšć wszystkie Ÿródła dochodów. Nie poszerza więc pola do przemieszczania się między różnymi formami zatrudnienia w celu zapłacenia niższego podatku (które to pole jest już w naszym systemie podatkowym bardzo duże). Zwrócę uwagę, że DS obejmie tylko nadwyżkę dochodów ponad 1 mln zł. To bardzo wysoki próg. Osoba zarabiajšca 100 tys. miesięcznie zapłaci daninę tylko od 200 tys. zł rocznie. Jej miesięczne zobowišzania podatkowe wzrosnš o 600-700 zł, co przy tym poziomie zarobków nie wydaje mi się szczególnie dużym obcišżeniem (to wzrost klina podatkowego o mniej niż 1 pp).

Trudno powiedzieć czy ta kwota może spełnić postulaty œrodowiska osób niepełnosprawnych, bo cały czas nie wiemy o jakich kosztach mówimy. Protestujšcy twierdzš, że dodatek rehabilitacyjny w wysokoœci 500 zł obejmie 272 tys. osób, a rzšd mówi o 1,5 mln osób. To daje skrajnie różne wyliczenia - od 1,6 mld zł do 9 mld zł.

Z prezentacji minister Czerwińskiej wynika jednak, że rzšd chce przeznaczyć dodatkowe œrodki na inne rzeczy niż postulowany przez osoby niepełnosprawne dodatek rehabilitacyjny, Postulat ten najpewniej nie zostanie więc spełniony.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL